Słownik medyczny angielsko-polski

English-Polish medical and pharma dictionary

(c) Dr Palka LTD 2016


ENGLISH POLISH
Abdominal wall Ściana jamy brzusznej
Abductor Mięsień odwodzący / odwodziciel
Ablation Ablacja
Ablative resurfacing Mechaniczne usuwanie powierzchniowych warstw naskórka (abrazja)
Abluminal Znajdujący się od strony ściany naczynia
Abnormal balance Zaburzenie równowagi chodu
Abnormal position Nieprawidłowe położenie / odkształcenie / przemieszczenie
ABO ABO (układ grupowy)
Aborally W kierunku od ust
Aborted sudden cardiac arrest Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
Abrupt vessel closure Gwałtowne zamknięcie naczynia
ABS ABS / terpolimer akrylonitryl-butadien-styren
Absorbable collagen haemostat Wchłanialny kolagenowy materiał hemostatyczny
Absorption accelerator Akcelerator absorpcji
Absorption enhancer Środek zwiększający wchłanianie (leku)
Absorption shoulder Skrzydło absorpcyjne
Abusive substances Środki odurzające
Academic health centers Akademickie centra medyczne; akademickie centra zdrowia
Academic section of musculoskeletal disease Katedra chorób narządu ruchu
Access number Numer dostępu
Access pin Nakłuwacz do fiolek
Access site Miejsce dostępu
Accession Number Numer dostępowy
Accident and emergency, A&E Szpitalny oddział ratunkowy, SOR
According to standard instructions Zgodnie ze standardowymi instrukcjami
Accuracy Dokładność
ACCU-VU Sizing Catheters Cewniki pomiarowe ACCU-VU
Acetabular liner Wkład panewki
Acetabular pain Ból w okolicy panewki
Acetabulum cup Panewka / komponent panewkowy
Acetogenine Acetogenina
Acetone drum Beczka z acetonem / na aceton
Acexamic acid Kwas aceksamowy
Achievement age Wiek umysłowy
Acid base balance Równowaga kwasowo-zasadowa
Acid equivalent Równoważnik kwasu
Acid rejection Niemożność absorpcji kwasu
Acidic clay Glinka montmorylonitowa
Ack Potwierdzenie (acknowledgement)
Acromio-clavicular Barkowo-obojczykowy
Acromioclavicular separation Rozerwanie więzozrostu barkowo-obojczykowego
Acrylic acid polymers sodium salt Sól sodowa polimerów kwasu akrylowego
Acrylic border Zasięg płyty protezy dochodzi do dołu kłowego
Acrylic hybrid Hybryda akrylowa
Acrylonitrile Butadiene Styrene Akrylonitryl-butadien-styren
Act Ustawa
Actinic keratosis Rogowacenie słoneczne
Active Substancja czynna
Active-controlled study Badanie z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie
Activity status Stan aktywnosci fizycznej (pacjenta)
Acute alcohol withdrawal Ostry alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA)
Acute angle positioning Ostre kątowe ustawienie
Acute effect Efekt doraźny / krótkoterminowy
Acute Lymphoblastic Leukaemia Ostra białaczka limfoblastyczna
Acute myeloid leukaemia Ostra białaczka szpikowa
Acute myocardial infarction Ostry zawał mięśnia sercowego
Acute psychiatric intervention Interwencja kryzysowa (psychiatryczna)
Acute rheumatic disorder Ostra choroba reumatyczna
Acute stress reaction Ostra reakcja stresowa
Acute thrombosis Ostra zakrzepica
Acute toxicity study Badanie toksyczności ostrej
Acute viral hepatitis Ostre wirusowe zapalenie wątroby
Adamantanecarboxylic acid Kwas adamantanokarboksylowy
Adaptor leg Łącznik (cewnika)
Adaptor sleeve Tuleja redukująca / pośrednia
Adenoid Migdałek gardłowy
Adenoma inthe left side of the gland Gruczolak po lewej stronie gruczołu
Adenomatoid hyperplasia Rozrost gruczolakowaty
Adequately powered clinical trial Próba kliniczna o wystarczającej mocy statystycznej
Adhesive Klej zębowy / materiał wiążący
Adhesive bowel disease Niedrożność zrostowa
Adhesive chemistry Skład i zastosowanie kleju
Adhesive promoter Polepszacz / aktywator / katalizator przyczepności
Adjacent rami Przylegające gałęzie
Adjustment Disorder Reaction Zaburzenia adaptacyjne
Adjuvanted TIV Trójwalentna szczepionka inaktywowana z adiuwantem
Administer a charcoal slurry Podać rozpuszczony węgiel medyczny (zawiesinę)
Administration set Zestaw do podawania leku
Admission order Skierowanie (do szpitala)
ADR - adverse drug reaction NDL - niepozadane dzialanie leku
Adrenal Nadnerczowy
Adrenal glomerulosa Warstwa kłębkowata kory nadnerczy
Adrenocortical glands Kora nadnerczy
Adsorber Adsorber
Adult Attention-Hyperactivity Disorder Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi, postać występująca u dorosłych
Advance directive Testament życia / dokument, w którym osoba wyraża zgodę lub zakaz podtrzymywania życia lub stosowania na niej zabiegów
Advance planning Planowanie (leczenia)
Advancement Wsunięcie
Adverse device effect Działania niepożądane związane ze stosowaniem urządzenia
Adverse event Zdarzenie niepożądane
Adverse risk selection Selekcja w oparciu o ryzyko negatywne
Advocacy Service Prowadzenie rzecznictwa w imieniu klientów / rzecznik klientów (pacjentów)
Aerospace Medicine Medycyna lotnicza i kosmiczna
Affectively primed Poprzedzony torowaniem afektywnym
Afferent neural pathways Aferentne (wstępujące) drogi nerwowe
Affinic Wykazujący powinowactwo
AFP AFP
AFP concentration Stężenie AFP
Afro-Caribbean women Kobiety pochodzenia afrokaraibskiego
After Po
After-hours call duty Dyżur telefoniczny (w okresie poza zwykłymi godzinami pracy)
Agar Diffusion Procedure Metoda dyfuzji w podłożu / żelu agarowym
Agar plate Płytka mikrobiologiczna z agarem
Agent specific filler Wlew danego czynnika
Aggression Replacement Training Trening Zastępowania Agresji
Aggressive tack Zdolność do wiązania na sucho / zdolność do wiązania (nawet) po (częściowym) wyschnięciu
Agnuside Agnuzyd
Agonal respiration Oddech agonalny
Multigas Analyser Analizator wielogazowy
Air blank Próbka wzorcowa z powietrzem otoczenia
Air embolus Zator powietrzny
Air puffer Gruszka (do przedmuchiwania)
Airborne exposure limits Wartości graniczne narażenia na działanie substancji lotnych
Air-operated equipment Sprzęt / urządzenia pneumatyczne
Airway catheter Rurka ustno-gardłowa
Airways Drogi oddechowe
Al equivalent Równoważnik aluminium
Alcian blue staining Barwienie błękitem alcjańskim
Alcohol dehydrogenase Dehydrogenaza alkoholowa
Alcohol ethoxylates with alcohols C10-C14 nd 4-10 ethoxylate units Etoksylany alkoholi C10-14 z 4-10 grupami (jednostkami) oksyetylenowymi
Alcohol ethoxysulphates (AES) Oksyetylenowany siarczan alkoholu
Alcohol foam Piana alkoholowa
Alcohol handrub Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk
Alcowipe Gazik do dezynfekcji i oczyszczania skóry
Alcylate / alkylate Alkalit
Aldose-reductose inhibitors Inhibitory reduktazy aldozy
Alert organisms Drobnoustroje alarmowe
Alfa-adrenoceptor agonist clonidine Klonidyna- agonista receptorów alfa adrenergiczne
Alginate Alginian
Alignment Ustawienie / ułożenie
Alignment Tool Narzędzie dopasowujące
Aliquoter Dozownik
Alkali metal hydroxide Wodorotlenek metalu alkalicznego
Alkali metal salt Sól metalu alkalicznego
Alkaline earth boron compounds Alkaliczne związki boru
Alkaline phosphatase Fosfataza alkaliczna
Alkoxy polyethoxy ethanol Polietoksyetanol alkoksylowy
Alkyl Acrylate Crosspolymer Usieciowany kopolimer akrylanów alkilowych
Alkylethoxylate Alkylethoxylate
Alkyl-Phosphonate Fosfonian alkilu
All sinuses and pars petrosa left side Wszystkie zatoki (przynosowe) oraz część skalista lewej kości skroniowej
All Subjects Wszyscy pacjenci
Allergic Reaction Odczyn alergiczny
Allergic-type reaction Reakcja typu alergicznego
Allograft nephropathy Przewlekła nefropatia przeszczepu
Along both its dorsal and ventral surfaces Zarówno po stronie grzbietowej jak i brzusznej
ALP conjugated analogue Antygen skoniugowany z FA
ALP conjugated antibody Przeciwciało sprzężone z fosfatazą alkaliczną
ALP conjugated antigen Antygen sprzężony z AP
Alpha chain Łańcuch alfa
Alpha power Amplituda fal alfa (EEG)
Alpha subunit Podjednostka αlfa
Alpha-fetoprotein Alfa-fetoproteina
Alternate assay system Alternatywny system oznaczeń
Alternative Unit Jednostka alternatywna
Ambulance company Prywatne pogotowie ratunkowe
Ambulance ride-along Wyjazdy karetką pogotowia w charakterze obserwatora
Ambulatory Care Services Department Ambulatorium
Amelo-dentin Szkliwno-zebinowe
Amino acid Aminokwas
Aminolevulinic acid HCI Chlorowodorek kwasu aminolewulinowego
Amount added Dodana ilość
Amount observed Ilość zaobserwowana
Amplitude integrated EEG EEG o zintegrowanej amplitudzie
Amyloid Imaging Obrazowanie / uwidocznienie złogów / płytek amyloidowych
An accepted reference compound Zarejestrowany lek referencyjny
Anaerobic Beztlenowy
Analogue Analog / pochodna
Analyser Analizator
Analysis Analiza
Analysis cohort Badana kohorta
Analyte Substancja oznaczana
Analyte specific control target values Wartości oczekiwane kontroli swoistej dla substancji oznaczanej
Analytical performance Skuteczność analityczna
Analytical Sensitivity Czułość analityczna
Analytical Specificity Specyficzność analityczna
Anastamosis Anastomoza / zespolenie
Anastomotic donuts Pierścień zespolenia
Anatomical checklist Zestaw badan diagnostycznych wykrywających wady anatomiczne
Android obesity Otyłość androidalna
Anecdotal reports Doniesienia kazuistyczne
Aneugenic Aneugeniczny (Cecha substancji / leku powodująca powstawanie niekompletnych chromosomów)
Angina Dusznica
Angina (whether unstable or stable) Choroba wieńcowa (stabilna lub niestabilna)
Angiography Angiografia
Angioplasty Angioplastyka
Angiotensin-converting enzyme inhibitors Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę
Angle of Louis Kat mostka
Animal matrix Macierz zwierzęca
Animal serum Surowica zwierzęca
Anion Anion (jon ujemny)
Ankle Brachial Index Wskaźnik kostkowo-ramienny
Ankle brachial index (ABI) Wskaźnik kostka-ramię (ABI)
Ankle inversion and eversion Odwracanie i nawracanie w stawie skokowym
Ankle pulses Tętno na tętnicy piszczelowej tylnej
Annular space Rowek pierścieniowy
Anonimize Usunąć dane umożliwiające identyfikację
Anorexia nervosa Jadłowstręt psychiczny
Anoxia Niedotlenienie tkanek
Antenatal Area Oddział przedporodowy
Anterior annulus Przednia część pierścienia
Anterior aspect of the left wrist Przednia powierzchnia lewego nadgarstka
Anterior compartment syndrome Zespół ciasnoty przedniego przedziału / przestrzeni międzypowięziowego goleni
Anterior cortex Warstwa korowa na przedniej powierzchni
Anterior pituitary Przedni płat przysadki
Anterior release Uwolnienie przednie
Anterior teeth Zęby przednie
Anterior tibial apophysitis Jałowa martwica (guzowatości) kości piszczelowej
Anterior wedge #L1 Przednie złamanie klinowe kręgu lędźwiowego L1
Anterolateral Przednioboczny
Anteroseptal Przednio-przegrodowy
Anti gravel Chroniący przed odpryskami żwiru
Anti-AFP Anty-AFP
Anti-AFP monoclonal antibody Przeciwciało monoklonalne przeciwko AFP
Antibacterial Przeciwbakteryjny
Antibiotic Antybiotyk
Antibiotic mixture Mieszanina antybiotyków
Antibiotic regimen Schemat antybiotykoterapii
Antibody Przeciwciało
Antibody interference Zakłócenia reakcji przeciwciała
Antibody-analogue complex Kompleks przeciwciało-antygen
Antibody-antigen complex Kompleks przeciwciało-antygen
Antibody-coated paramagnetic particle Cząstki paramagnetyczne opłaszczone przeciwciałem
Anti-CEA Anty-CEA
Anticholinesterase reviews Testy na obecność antycholinesteraz (inhibitorów cholinesterazy)
Anticoagulant therapy Leczenie przeciwzakrzepowe
Anticoagulants Antykoagulanty
Anti-complementary Hamujący układ dopełniacza
Anti-dusting Przeciwpyłowy
Anti-embolic hose Pończochy przeciwzakrzepowe
Anti-fouling polymer Polimer przeciwosadowy
Anti-FSH Anty-FSH
Antigen Antygen
Anti-HCV Anty-HCV
Antihypertonics Leki obniżające ciśnienie krwi
Anti-LH Anty-LH
Antimicrobial Przeciwdrobnoustrojowy
Antimony Antymon
Anti-oxidant vitamins Witaminy o działaniu antyoksydacyjnym
Anti-platelet therapy Leczenie przeciwpłytkowe
Anti-Prol Anty-Prol
Antiretroviral-naive Uprzednio nieleczony lekami antyretrowirusowymi
Antiseptic Środek odkażający / antyseptyczny
Anti-ßhCG Anty-ßhCG
Anti-tachycardia pacing Stymulacja antytachyarytmiczna
Antitetanic Przeciwtężcowy
Anti-TSH Anty-TSH
Anti-varus shoes Obuwie korygujące stopę szpotawą
Antiviral Przeciwwirusowy
Anxiolytic Przeciwlękowy
AO armamentarium Instrumentarium do osteosyntezy metodą (techniką) AO
Aot Among other things
AP view Projekcja AP
Apparent clearance Pozorny klirens
Apparent on palpitation Wyczuwalne podczas badania palpacyjnego
Application Research Badanie aplikacyjne
Apposition Przyleganie
Approved waste hauler Licencjonowany przewoźnik odpadów
Approximately Około
Approximately 1 cm overriding of the clavicle Zachodzi na obojczyk
Approximation Zbliżenie (brzegów rany)
Aq solutions Roztwory wodne
Arachidic bronchitis Zapalenie oskrzeli spowodowane drażniącym działaniem orzeszków ziemnych
Arachidonic acid Kwas arachidonowy
Arachnoiditis Zapalenie pajęczynówki
A-rational Aracjonalny
Arc-eye Oko spawacza
Arching (his / her) back Prężenie się
Areas of anaesthetic mixture Mieszaniny gazów anestetycznych (mieszanki anestetyczne)
Aromatic amino poliol Aminopoliol aromatyczny
Arousal responses Odpowiedzi rozbudzeniowe
Arterial line Cewnik dotętniczy
Arterial oxygen saturation Wysycenie krwi tętniczej tlenem
Arterial sheath Koszulka tętnicza
Arteriosclerotic heart and vascular disease Miażdżyca serca i naczyń
Arteriovenous fistula Przetoka tętniczo-żylna
Artificial airways Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych
As assigned Zgodnie ze wskazówkami / zaleceniami
As it becomes available W miarę ich udostępniania
Asbestos Azbest
Ascorbyl magnesium phosphate Askorbianianofosforan magnezu
Aseptic pulp Masa aseptyczna
Asphyxiation Asfiksja / uduszenie
Aspirated Z odsysaniem / aspiracją
Aspirin Aspiryna
Assay Oznaczenie
Assay (GC) Analiza metodą chromatografii gazowej
Assay cuvette Kuweta do oznaczeń
Assay protocol Protokół oznaczenia
Assay reagent Odczynnik do oznaczeń
Assay Summary Podsumowanie oznaczenia
Assay type Typ oznaczenia
Assay Wash Płyn do oznaczeń
Assembly packing Opakowanie zestawu
Assessor blind Badanie z maskowaniem danych dla (personelu) oceniającego
Asset calibration Kalibracja ASSET / skanowanie kalibracyjne w technice ASSET
Asymptomatic Bezobjawowy
Asymptomatic deterioration Bezobjawowe pogorszenie
At birth W momencie urodzenia
At the extremes W skrajnych pozycjach
At the N function Przy atomie azotu
Ataxia telangiectasia Choroba Louis-Bar
Atherosclerosis Miażdżyca tętnic
Atherosclerotic cardiovascular disease Dżyca układu sercowo-naczyniowego
Atherothrombosis Zakrzepica na podłożu miażdżycowym
Atrial septal defect Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Attendance letter Informacja dla lekarza kierującego
Attending physician Lekarz prowadzący
Attention placebo group Grupa (kontrolna) poddana leczeniu placebo psychologicznym / grupa z placebo psychologicznym
Attenuation correcte PET images Obrazy poddane korekcji osłabiania PET
Augmented labor Poród przyspieszony
Authorisation Pozwolenie / zezwolenie
Auto Frequency Response Automatyczne dostrojenie częstotliwości
Autograft Autoprzeszczep
Autologous pericranial and fascial graft Autoprzeszczep okostnej czaszki i powiézi
Automated IA Systems IA - immunoassay
Automated reticulocyte analysis Zautomatyzowana analiza retikulocytów
Automatic degassing unit Automatyczne urządzenie odgazowujące
Automotive gas oil Olej napędowy
Autosomal dominant Autosomalny dominujący
Autosomal recessive Autosomalny recesywny
Avoidance Zachowanie unikowe
Awareness and monitoring Samoświadomość / świadomość monitorująca
Azalactone Azalakton
Azide Azydek
Back endurance test Badanie obciążenia pleców
Back passage Odbyt
Back slab plaster Łuska tylna gipsowa
Backboard Deska ortopedyczna
Back-flushing screen changer Zmieniacz sit z płukaniem wstecznym
Background Testowanie / robienie pomiarów / w celu sprawdzenia stężenia włókien azbestowych w powietrzu
Bacterial burden Kolonizacja florą bakteryjną
Bacterial infection Infekcja bakteryjna
Bactericidal Bakteriobójczy
Bag Worek
Bailout stenting Stentowanie ratunkowe
Baked or melted [slides, tumor] Podgrzewane lub roztapiane
Balanced budget act IMO nie tłumaczyć
Balanced parallel group study Obejmujące dwie zrównoważone równoległe grupy pacjentów
Ball Diathermy of Cervix Diatermia szyjki macicy elektrodą dopochwową
Balloon Balon
Balloon angioplasty catheter Balonowy cewnik do angioplastyki
Balloon catheter Cewnik balonowy
Balloon Compliance Chart Wykres / tabela podatności balonu
Balloon compliance measured at 2nd inflation Podatność balonu na rozszerzanie mierzona przy drugim napełnieniu
Balloon dilatation Angioplastyka balonowa
Balloon dilatation catheter Balonowy cewnik rozszerzający
Balloon Inflation Napełnianie balonu
Balloon inflation media Środki służące do wypełniania balonu
Balloon Inflation Volume Objętość napełniania balonu
Balloon lumen Światło balonu
Balloon Protector Osłona balonu
Balloon withdrawal Wycofanie balonu
Ballooning of the lungs Rozdęcie płuc
Balsam bottle Kolba na balsam kanadyjski
Barbiturate Barbituran
Bare metal stent Nieosłonięty stent metalowy
Barium carboxylate Karboksylan baru
Barrier nursing Pielęgnacja z ochroną przed zakażeniem
Base bone of finger Paliczek podstawny
Base Business Działalność podstawowa
Base label Etykieta główna (z głównymi informacjami)
Base plate Element piszczelowy (endoproteza stawu kolanowego)
Base tray Taca komponentu / elementu piszczelowego (endoproteza stawu kolanowego)
Baseline Wartość odniesienia / linia izoelektryczna
Baseline visit Wizyta wyjściowa
Basic Application Level Confidentiality Profile (DICOM) Podstawowy profil poufności na poziomie aplikacji
Basin to basin Od zbiornika wody gorącej do zbiornika wody schłodzonej
Batched pasteurized Pasteryzowane całymi partiami (w dużych partiach)
Batch-packaging number Numer partii opakowań
Bath Kąpiel
Bath Kuweta
B-bay Sala obserwacyjna
BC powder Proszek BC
BD / BDS / BID Dwa razy dziennie (na dobę)
Be a mere statistical commonality Być tylko średnią statystyczną
Be patient-generated Pochodzić od pacjenta
Beach chair position Pozycja półleżąca
Bearer prescription medicinal product Produkt leczniczy objęty importem docelowym / sprowadzany (z zagranicy) indywidualnie
Bearing Powierchnia stawowa protezy
Bearing plate Płytka nośna
Bed of carbon char Złoże karbonizatów węglowych
Bedridden Obłożnie chory
Bedside teaching Nauczanie przy łóżku chorego
Before Przed
Behavioral anchor Zakotwiczenie behawioralne
Behavioral and developmental pediatrics Pediatria behawioralna i rozwojowa
Behavioral initiatives Programy behawioralne
Behavioural dyscontrol Niezdolność kontrolowania własnych zachowań
Behavioural therapy Terapia behawioralna
Belly brain Mózg brzuszny
Benchtop study Próba laboratoryjna in vitro
Beneficiary Beneficjent
Benefits statement Wykaz świadczeń
Benzene-toluene fractionation unit Instalacja do otrzymywania benzenu i toluenu metodą destylacji frakcyjnej
Benzilate Benzilan
Benzosemiquinone Semichinon
Benzyl benzoate Benzoesan benzylu
Berry picking Zabieg wybiórczy (np. wybiórcza limfadenektomia)
Best Overall Response Najlepsza odpowiedź (kiedykolwiek)
Best response of stable disease Najlepsza odpowiedź na leczenie w okresie stabilnego przebiegu choroby
Beta Beta
Betadine Betadyna
Beta-Lactam antibiotics Antybiotyki beta-laktamowe
Beta-sitostanol fatty acid ester Ester kwasu tłuszczowego i beta-sitostanolu
Better than Lepiej niż
Between Pomiędzy
Bevel-edged Ukośnie ścięte
Beyond Poza
Bi-auricular Między uszny
Bibasilar Obustronny wysięk w podstawnych segmentach płuc
Bibliography Piśmiennictwo
Bi-carbon calcium Wodorowęglan wapnia
Bicuspid aortic valve Dwupłatkowa zastawka aortalna
Bicyclic diterpenes of clerodane type Bicykliczne diterpeny typu klerodanu
Bidge study Badanie pomostowe
Bi-dist water Dwukrotnie destylowana woda
Bi-exponential decay function Dwuwykładnicza funkcja zaniku
Bifurcation Rozdwojenie
Bilateral adrenal cortical adenomas See below please
Bilateral Compression Ultrasound Examination Obustronne uciskowe badanie ultrasonograficzne
Bilateral ligation of the persistent processus vaginalis Obustronne podwiązanie przetrwałych wyrostków pochwowych (otrzewnej)
Bile Żółć
Bile lake Jeziorko żółciowe
Biliary Żółciowy
Biliary Drainage Catheter Cewnik do drenażu dróg żółciowych
Bilirubin Bilirubina
Bill Rachunek / faktura
Binary Binarna (skala)
Binder distributor Środek rozprowadzający / ułatwiający równomierne rozprowadzenie lepiszcza
Binding Wiązanie
Binocular vision, correctable to xx/yy Widzenie dwuoczne, po korekcie ostrość widzenia xx/yy
Bio-batch Seria biologiczna
Biological age Wiek biologiczny
Biological comparability Porównywalność biologiczna
Biological indicators Wskaźniki biologiczne
Biological Nitrate Biologiczne usuwanie azotu
Biological Risk Zagrożenie biologiczne
Biological Standards Normy biologiczne
Biomarker storage Przechowywanie do badań markerów biologicznych
Biopsy valve Zawór / kanał biopsyjny
Bio-release Uwalniający substancje biologicznie czynne
Bio-safety level four pathogen Czynnik chorobotwórczy czwartego poziomu bezpieczenstwa biologicznego
Biotechnology product Produkt biotechnologiczny
Biovailable Dostępność biologiczna
Biphasic waveform Impuls dwufazowy
Birdcage thoracotomy Torakotomia ptasiej klatki
Birth centre Ośrodek położniczy
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate Bis-(2-etyloheksylo)-sulfobursztynian
Bis-(4-aminophenyl)-ether Eter bis-(4-aminofenylowy)
Bisacrylic application Bis-akrylowy
Bisphenol A ethoxylated (4) dimethacrylate Dimetakrylan etoksy (4) bisfenolu A
Bisphosphonate Bisfosfonian
Bitartrate Biwinian
Bite block Ustnik
Bite-raising appliances Aparaty do podnoszenia zgryzu
Bitewing Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe
Bladder Pęcherz moczowy
Bladder neck suspension Podwieszenie szyi pęcherza
Bladder sling Podwieszenie zabiegowe pęcherza moczowego
Blank (kontekst) Próba zerowa
Bleeding or hemorrhage Krwawienie lub krwotok
Blinded study Badanie z zaślenieniem danych badawczych
Blinded to Osoba nieznająca badanej interwencji
Blinding device Etykieta zasłaniająca nazwę
Blister Blister; listek
Blistering ulceration Bąblowate (pęcherzowe) owrzodzenie
Block talcum terminal Końcówka z talku krystalicznego
Block time Czas bloku (czas pracy bloku)
Blocking affect Powstrzymanie afektu
Blood barrier collection tubes Probówki z barierą dla krwi
Blood cells Komórki krwi
Blood clot Skrzeplina (zakrzep)
Blood culture Posiew krwi
Blood stimulants Leki krwiotwórcze / preparaty o działaniu krwiotwórczym
Blood sugar Stężenie glukozy we krwi
Blood thinner Lek przeciwzakrzepowy
Blood tubing Linie dializacyjne
Blotting Towels Ręczniczki do obsuszania
BM BCh Lekarz medycyny
BMI Wskaźnik BMI (wkaźnik masy ciała)
Board certification Świadectwo kwalifikacji
Bodily self Cielesne, fizyczne „ja”
Body Zwartość / stabilna konsystencja
Body burden Intoksykacja
Body-mind approaches; therapeutic nutrition Podejścia psychosomatyczne; odżywianie terapeutyczne
Body-shop facility Zakład blacharski
Bolus chasing Sledzenie bolusa
Bone absorption Resorpcja kości
Bone marrow Szpik kostny
Bone marrow aspiration Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
Bone morphogenetic protein Bialko morfgenetyczne kosci
Bone screws Śruby kostne
Bone stock Łożysko kostne
Bone tumour Guz (nowotwór) kości
Bone void / bony void Ubytek kostny
Bone-sparing Zapobiegający zmniejszaniu masy kostnej
Bony material Materiał kostny
Booking bloods Pierwsze badanie krwi / wstepne badanie krwi
Booklet label Etykieta wielostronicowa
Borderline anemic Niedokrwistość graniczna
Borderline organization to their personality Pograniczne zaburzenie osobowości
Bound alkaline phosphatase Związana fosfataza alkaliczna
Bovine Wołowy
Bovine jugular valve Zastawka żyły szyjnej pochodzenia bydlęcego
Bowel Jelito / jelito grube
Bowel / gut / intestines Jelita
Bowels open Wypróżnić się
Box osteotome Dłuto okienkowe
BP (blood pressure) Ciśnienie tętnicze
Brace Orteza
Brachytherapy Brachyterapia
Braided catheter Cewnik / kateter oplatany
Brain chemistry Procesy chemiczne w mózgu
Brain movement Przemieszczenie mózgu
Brain nerves: discrete central facialis paresis on the right side Nerwy czaszkowe: dyskretny ośrodkowy niedowład nerwu twarzowego po stronie prawej
Branch Wypustka / odnoga
Branches Odgałęzienia
Break score Rowek dzielący
Breakdown Rozkład / rozpad / uszkodzenie
Breakdown accelerator Środek / substancja przyspieszająca rozkład (akcelerator rozkładu)
Breakdown of muscle under stressful conditions Rozpad tkanki mięśniowej w warunkach nadmiernego stresu
Breaking weight Kruchość
Breakthrough bleeding Krwawienie międzymiesiączkowe
Breakthrough cancer pain (BTCP) Przebijający ból nowotworowy
Breast Care Team Zespół leczenia chorób piersi
Breast pump Odciągacz pokarmu
Breast surgery Chirurgia sutka
Breath-activated metered-dose inhaler Inhalator ciśnieniowy (z dozownikiem) aktywowany wdechem
Breathing tube Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych
Brequinar Brechinar
Brick and mortar funding Finansowanie z majątku trwałego
Brief intervention Krotka interwencja medyczna
Broad label Szeroki zakres wskazań
Broad tailing Szerokie ogonowanie
Broken drug Pokruszony surowiec
Bronchial brushing Biopsja szczoteczkowa nabłonka oskrzeli
Bronchiolitis a bronchitis Zapalenie oskrzelików; zapalenie oskrzeli
Broncholytically active compounds Związki o działaniu rozszerzającym oskrzela
Brunescent nuclei Bunatne jądro (soczewki oka)
Brushless permanent split capacitor AC motor Bezszczotkowy silnik prądu zmiennego z kondensatorem pracy podłączonym podczas rozruchu
BSA-index Wskaźnik powierzchni ciala BSA (Body Surface Area)
Bubble trap Pułapka powietrzna
Buccofacial apraxia Apraksja ustno-twarzowa
Bucking Kłócić się z respiratorem
Buckle-handle Uszkodzenie / przerwanie łąkotki typu „rączki od wiadra”
Bucky mesh Kratka Bucky’ego
Buffer Bufor
Bufuralol 1’-hydroxylase 1’-hydroksylaza bufuralolu
Build up of a plaque Powiększanie się blaszek / płytek miażdżycowych
Bulid-up of bond Powstawanie spoiny klejowej / wiązanie się kleju
Bulk product Produkt luzem
Bulky Duży objętościowo
Bullous formation Tworzenie bulli rozedmowych
Bundle branch block Blok odnogi pęczka Hisa
Bundled charges Opłaty łaczne
Burn sheeting Serwety opatrunkowe (do oparzeń)
Burned lime Wapno palone
Burner Spalacz (tłuszczu)
Burning oil Olej opałowy
Burns may result Może spowodować oparzenia
Bursitis deltoid Zapalenie kaletek maziowych mięśnia naramiennego
Bursitis prerotula Zapalenie kaletek maziowych przedrzepkowych
Burst effect Efekt wybuchu (nagłego zadziałania)
Busy indication Sygnał zajętości
Butterfly fragments Części mięśnia najszerszego grzbietu
Butyl benzyl phthalate Ftalan benzylu-butylu
Butyl butyryllactate Butyrylomleczan butylu
Butylglykol Glikol butylowy
Butylphenyl methylpropional 2-(4-tert-butylobenzylo)-propionoaldehyd
Bw (CoE) Mc
C-5 vertebra Kręg c5
Cabinet washer-disinfector Myjnia / dezynfektor szafkowy
Cachets Kapsułki skrobiowe
Cadaveric spasm Stężenie kataleptyczne
Cadmium tungstate crystal Kryształ wolframianu kadmu
Café au lait patches Plamy (barwy) kawy z mlekiem (café-au-lait)
Caffeoylquinic acid Kwas kawoilochinowy
Cagemount Taper Connector Złącze stożkowe cagemount
Calandering Kalandrowanie
Calcar miller Frez do ostrogi udowej
Calcified Zwapniały
Calcium alkanoate Alkanian wapnia
Calcium channel blockers Blokery kanałów wapniowych
Calcium gluceptate Glukoheptonian wapnia
Calcium hydroxapatite Hydroksyapatyt
Calcium phosphate dibasic Dwuzasadowy fosforan (V) wapnia
Calcium sodium phosphosilicate Fosforokrzemian wapniowo-sodowy
Calcium-sodium-hydrogencitrate Wodorocytrynian wapnia i sodu
Calconecarboxylic acid triturate Kwas kalkonokarboksylowy pylisty
Calculation Obliczenia
Calibrated conductivity measurements Pomiar(y) przewodnictwa skalibrowanym konduktometrem
Calibrated infrared gas analyzer Kalibrowany analizator gazów na podczerwień
Calibration Kalibracja
Calibration Curve Krzywa kalibracyjna
Calibration frequency Częstotliwość kalibracji
Calibrator Kalibrator
Calling Card Service Usługa realizowana w oparciu o kartę telefoniczną
Callipers Macki (pomiarowe)
Callused skin Zrogowaciały naskórek
Calorific value (gross) at constant volume Wartość opałowa w / przy stałej objętości
Cancellous bone screws Śruby do kości gąbczastej (beleczkowej)
Cancer Linear Analogue Scale Liniowa Skala Analogowa (Oceny) Nowotworu
Cancer Management Postępowanie w przypadkach raka
Cane Laska
Cannulated bone screws Kaniulowane śruby do kości
CaO disposable Wolny (niezwiazany) CaO
Cap Ograniczyć; wprowadzić limit
Cap and ring system Nakrętka z krążkiem zabezpieczającym
Cap refill Nawrót kapilarny
Cap stage / bell stage Stadium czapeczki / stadium dzwonka
Capillary Nacynie włosowate
Capillary distribution Redystrybucja krwi włośniczkowej / w naczyniach włośniczkowych
Capillary leak syndrome Zespół przesiąkania włośniczek
Capillary melting point Temperatura topnienia oznaczana z użyciem kapilary
Capped teeth Koronka
Caprylic / capric triglycerides Trojglicerydy kaprylowe / kaprynowe
Capsaicin Kapsaicyna
Capsular bleed Krwawienie do okolicy torebki wewnętrznej
Capsule Naczynie / pojemnik / kapsuł(k)a / fiolka
Carbamylated Karbamylowana
Carbomethylcellulose Karboksymetyloceluloza
Carbon centered radical Rodnik z centralnym atomem węgla
Carbon tags Etykiety węglowe
Carbon-neutral Neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla
Carbonyl-reduced Ze zredukowaną / usuniętą grupą karbonylową
Carboxyterminal part Część karboksyterminalna
Carcinoembryonic antigen Antygen karcinoembrionalny
Carcinoid Rakowiak
Carcinoid precursors Stan przednowotworowy
Carcinoma Nowotwór
Cardiac arrest Zatrzymanie krążenia
Cardiac bed Łóżko kardiologiczne
Cardiac Catheterization Laboratory Manager Kierownik pracowni cewnikowania serca
Cardiac event Incydent kardiologiczny
Cardiac notch Wcięcie sercowe (wpustowe)
Cardiac panel Markery zawałowe
Cardiac pulmonary resuscitation Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Cardiac puncture Nakłucie serca
Cardiac tissue Tkanka mięśnia sercowego
Cardiac-depressant effect Działanie kardiodepresyjne
Cardiodepressant Lek kardiodepresyjny
Cardiogram – surveillance Monitor EKG
Cardio-respiratory arrest Zatrzymanie krążenia i oddychania
Cardiovascular Sercowo-naczyniowy
Care & Support Worker Pracownik opieki socjalnej
Care checks Kontrola staranności wykonania
Carefully in the presence of pain Ostrożnie z uwagi na wystąpienie bólu
Carina Ostroga
Carinal hook Haczyk / zaczep na chrząstkę ostrogową
C-arm Ramię C
Carmellose Karmeloza
Carotid artery dissection Rozwarstwienie tętnicy szyjnej
Carrying angle Kąt koślawości łokcia
Carryover effect Efekt przeniesienia
Cartilage turnover Obrót metaboliczny tkanki chrzęstnej
Carton Pudełko / opakowanie
Carver Nóż protetyczny
Carving out Wydzielenie
Case conceptualization Opracowanie przypadku
Case management Zarządzanie przypadkami chorobowymi
Case notes Historia choroby
Case Report Forms (CRF) Karty obserwacji klinicznej
Case-control study Badanie kliniczno-kontrolne
Casein Kazeina
Cash surrender value Wartość wykupu polisy
Caso-Bouillon broth Bulion tryptonowo sojowy (CASO)
Cast Wytop
Cast vacuum Pochłaniacz pyłu gipsowego
Casts Wałeczki
Casual plasma glucose Przygodne stężenie glukozy w osoczu
CAT scan Tomografia komputerowa
Cat scratch Bartoneloza / choroba kociego pazura
Catalog Number Numer katalogowy
Catalytic distillation reaction volume Poziom procesu destylacji katalitycznej
Catalytic reforming Reforming katalityczny
Cataract post detachment surgery Zaćma po operacji (z powodu) odwarstwienia siatkówki
Catastrophic injury Ciężki uszczerbek na zdrowiu / ciężkie kalectwo
Cath Lab Log Report Wyniki badań przeprowadzonych w pracowni badań inwazyjnych
Catheter Cewnik
Catheter lock solution Roztwór do zabezpieczenia cewnika
Catheter seal Uszczelnienie / opakowanie cewnika
Cation Kation (jon dodatni)
Cationic Kationowo czynny
Caucasian Rasa biała
Caudal neuropore Otwór nerwowy ogonowy
Caudally W dół / doogonowo
Causal relationship Związek przyczynowy
Caused () duly executed Zapewniły należyte podpisanie
Caustic lime Wapno niegaszone
Caution Ostrzeżenie
Caval filter Filtr do żyły głównej (dolnej)
Cavernous sinus meningioma Oponiak zatoki jamistej
CBC Morfologia krwi obwodowej / morfologia
CB-syndrome Zespół szyjno-barkowy
CE angle Kąt Wiberga
CEA CEA
CEA assay Oznaczenie CEA
CEA concentration Stężenie CEA
CEA value Wartość CEA
Cefalosporine Cefalosporyna
Cell Komórka
Cell metabolism Metabolizm komórkowy
Cell population Populacja komórek
Cell surface proteins Białka powierzchniowe
Cellular Komórkowy
Cellular polymer Polimer komórkowy
Cellularity Skład komórkowy
Cellulose acetate phtalate Octanoftalan celulozy
Cellulosis Aktywność celulolityczna / celuloliza
Cement delivery system System (do) podawania cementu (kostnego)
Cement expanding agent Środek / czynnik spieniający cement
Central cord syndrome Zespół centralny rdzenia
Central line site Miejsce (założenia) cewnika do żyły centralnej
Central nerve pain Ból ośrodkowy
Central reading laboratory Centralne laboratorium odczytów
Central sympathetic outflow Ośrodkowa impulsacja współczulna
Centralized ECG vendor Centralny oŚrodek oceny EKG
Centre of cochlear turn Oś centralna przewodu ślimaka
Centrifuge tube Próbówka do wirówki
Cephalic tetanus Tezec glowy
Cephalic tilt Obrót na główkę
Cerebral Mózgowy
Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Sub-cortical Infarcts Arteriopatia naczyń mózgowych z zawałami podkorowymi dziedziczona autosomalnie dominująco
Cerebral hypoxia Niedotlenienie mózgu
Cerebral organic pathology Zmiany organiczne w mózgu
Cerebral vascular event Incydent sercowy
Cerebrospinal Mózgowo-rdzeniowy
Cerebrospinal fluid (CSF) fistula Przetoka z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego
Cerebrovascular accident Udar mózgowy
Cerebrovascular atherosclerotic disease Miażdżyca naczyń mózgowych
Cerebrovascular disease Choroba naczyń mózgowych
Certainty factor Współczynnik pewności
Certification Certyfikat / dyplom
Cerusing brush Szczotka (pędzel) do pokrywania bielą ołowianą
Cervical Dotyczący szyjki
Cervical cage systems Wszczepy szyjne międzytrzonowe
Cervical cord depression Ucisk na rdzeń w odcinku szyjnym
Cervical intraepithelial neoplasia Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy
Cervical sprain (injury) Uraz więzadeł szyjnych
Cervico-thoracic junction Połączenie szyjno - piersiowe
Cetane No Liczba cetanowa
Ceteth-20 Cetomakrogol 1000
Cetyltrimethylammonium bromide Bromek heksadecylotrimetyloamoniowy
Cetyryzyna Cetirizine
C-glycosylflavone C-glikozyloflawon
CGS (Coma Glasgow Scale) Skala Glasgow
Chair side modification Modyfikacja (wkładu / nakładki) korony
Change of reagent Zmiana odczynnika
Change of reagent lot Zmiana serii odczynnika
Chaperone molecule Białko opiekuńcze
Charcoal Węgiel leczniczy / aktywowany
Charge (of defibrilator) Energia wyładowania
Charged system Napełniony układ
Charger base Podstawa ładowarki
Chemical “boil-out” Wygotowanie chemiczne
Chemical derivation Reakcja podstawienia
Chemical engineering Inżynieria procesów chemicznych
Chemical family Rodzina związków chemicznych
Chemical fire Pożar chemikalii
Chemical induction hopper Kosz zasypowy do środka chemicznego
Chemicals Chemikalia
Chemiluminescent detection Detekcja chemiluminescencyjna
Chemiluminescent immunoassay Oznaczenie immunochemiluminescencyjne
Chemiluminescent immunoassay (CLIA) technology Test chemiluminescencji CLIA
Chemiluminescent substrate Substrat chemiluminescencyjny
Chemoprotective Chemoprotekcyjne
Chest congestion Zaleganie wydzieliny w klatce piersiowej
Chest Tube Dren do drenażu opłucnowego
Chest-thrust Manewr Heimlicha
Chesty cough Kaszel z odkrztuszaniem (wydzieliny)
Chewable Do żucia
CHF Zastoinowa niewydolność krążenia
Chicken flu Ptasia grypa
Children in need Dzieci w potrzebie
Children with disabilities Dzieci z niepełnosprawnościami
Children’s Color Trails Test (CCTT) Dziecięcy Test Łączenia Kolorów
Chirospecific analysis Analiza chiralna / analiza chiralności
Chirotherapy Chiroterapia
Chi-square Test chi-kwadrat
Chloralkali Chloro-alkaliczny
Chloric acne Trądzik chlorowy
Chlorinated solvent mixture Mieszanina rozpuszczalników chloroorganicznych
Cholangiocarcinoma with peritoneal deposits Rak dróg żółciowych z przerzutami w otrzewnej
Cholecystokinin Cholecystokinina
Cholesterol Cholesterol
Cholesterol-friendly Wpływa korzystnie na zawartość / poziom cholesterolu
Choroidal neovascularization Neowaskularyzacja podsiatkówkowa
Chromatographic fingerprinting Identyfikacja chromatograficzna
Chronic active hepatitis Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby
Chronic blood disorder Przewlekła choroba krwi
Chronic disease Przewlekła choroba
Chronic low self-esteem Chroniczny brak wiary w siebie lub złe samopoczucie
Chronic obstructive lung disease Przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP
Chronic obstructive pulmonary disease Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Chronic radiation injury Przewlekła choroba popromienna
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension Nadciśnienie płucne wywołane przewlekłą zatorowością
Chrysosplenol-D Chryzosplenol-D
Cine run Filmowanie / sekwencje filmowe
Circuits Trening obwodowy
Circular ridge Pierścieniowate przewężenie
Circulating Nurse Pielęgniarka operacyjna
Circulation to the skin Krążenie skórne
Circulatory Enhancer Resuscytator
Circumferential profile analysis Analiza charakterystyki dookólnej (profilu dookólnego)
Circumscript Ograniczony
Cirrhosis Marskość wątroby
Citicoline CDP-cholina
Citric acid free acid anhydrous crystalline Wolny kwas cytrynowy, bezwodny, krystaliczny
Citronellyl nitrile Nitryl cytronellilu
Claim Roszczenie ubezpieczonego / domaganie się (swiadczeń)
Clamping Zaciskanie / zaklemowanie / zakleszczenie
Class effects of TPO receptor stimulators Działanie wspólne dla wszystkich związków pobudzających receptor TPO
Clawback obligation Obowiązek cofnięcia ulgi podatkowej
Clean Zatwierdzić
Clean file declaration Faza koncowa badan klinicznych z deklaracja oficjalnych (czystych) wynikow
Clean pack Sterylny zestaw (narzędzi chirugicznych)
Clean procedure Zabieg w polu czystym
Cleansing product Środek czystosci
Clear liquids Napoje klarowne
Clearance Klirens
Clearance Stopień oczyszczenia / czystości
Cleavage site Miejsce cięcia
Cleisiophobia Kleisiofobia
Client protein Substrat białka opiekuńczego
Clin Klin
Clin Endocrinol Klin endokryn
Clinging foam Przyczepna piana
Clingy Uzależniony emocjonalnie
Clinic report Protokół / raport badania klinicznego
Clinical case scenario Opis przypadków klinicznych
Clinical condition Sytuacja kliniczna
Clinical contact Kontaktowanie się ze środowiskiem medycznym / kontakty ze środowiskiem medycznym
Clinical correlation is required Do porównania z obrazem klinicznym
Clinical data manager Kontroler danych klinicznych
Clinical Director Ordynator / dyrektor ds. medycznych
Clinical electromyographer Pracownik kliniki obsługujący elektromiograf
Clinical Events Committee Komisja ds oceny zdarzeń klinicznych (albo incydentów klinicznych)
Clinical expectations Wymagania kliniczne
Clinical faculty Kadra oddziału / kadra medyczna
Clinical form Postać kliniczna
Clinical Global Impression of Change Skala CGIC
Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale Kliniczna skala postepów w mowie i slyszeniu
Clinical microTargeting Zastosowanie kliniczne systemu microTargeting ™
Clinical Negligence Claim Pozew o zaniedbanie lekarskie
Clinical nurse specialist Pielęgniarka ze specjalizacją kliniczną
Clinical population Grupa kliniczna / badana populacja
Clinical professional Osoba prowadząca opiekę nad pacjentem
Clinical reasoning skills Umiejętności wyciągania trafnych wniosków klinicznych
Clinical relevance Znaczenie kliniczne
Clinical Research Associate Asystent ds Badań Klinicznych
Clinical returns Formularze kliniczne
Clinical revenues Przychody kliniki
Clinical romanticism Romantyczna psychologia (kliniczna)
Clinical study Badanie kliniczne
Clinical Study Report Synopsis in ICH-E-3 format Streszczenie raportu badań klinicznych w formacie ICH E3
Clinical study service agreement Umowa o świadczenie badań klinicznych
Clinoptilolite Klinoptylolit
Clobetasol propionate Propionian klobetazolu
Cloniform - kontekst poniżej Kloniczne
Clopidogrel Klopidogrel
Clopidogrel Assay Oznaczenie klopidogrelu
Close fashion Metoda zamknięta
Closed brain injury Zamknięty uraz głowy
Closed claims studies Analiza zakończonych postępowań o odszkodowanie / analiza zlikwidowanych roszczeń
Closed reduction Zamknięte nastawienie
Closed system infusion Infuzja w systemie zamkniętym
Closed test procedure Zamknięta procedura sprawdzająca
Clot Zakrzep / skrzep / skrzeplina
Clotting Factor Czynnik krzepnięcia
CLSI CLSI
CMC Karboksymetyloceluloza
CNS disorders Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
Coadministration Terapia skojarzona / leczenie skojarzone
Coagulation Krzepnięcie / koagulacja
Coarse flotation Flotacja zgrubna / grubofalista
Coated immunoglobulins Przeciwciała opłaszczone
Coated stent Stent powlekany
Co-axial introducer needle Współosiowy prowadnik (prowadnica) igły (biopsyjnej)
Cocamide DEA Dwuetanoloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego
Cochlear hydrops Wodniak ślimaka
Cock Nastawić / przygotować
Coco Alkyl Bis(2-Hydroxyethyl)Methyl Quaternary Ammonium Chlorides Ethoxylated Oksyetylenowane czwartorzędowe chlorki (kokoakilo)-bis(2-hydroksyetylo)metyloamoniowe
Co-cultivation Hodowla równoległa
Code Zatrzymanie krążenia / zatrzymać się (slang)
Coding the diagnosis Wpisać / wybrać kod rozpoznania
Coefficient Współczynnik
Co-formulated Stanowiący połączenie 2 substancji w 1 tabletce
Cognitive debriefing Sprawdzenie (z)rozumienia (ankiety)
Cognitive feedback Kognitywna informacja zwrotna
Cognitive rehearsal Ćwiczenie wychodzenia z potencjalnych trudnych sytuacji / próba kognitywna
Cognitive restructuring Restrukturyzacja poznawcza
Cognitive space Przestrzen poznawcza
Coil Spirala / “sprężynka”
Coil clip Zacisk spirali
Coil Embolization Embolizacja przy użyciu spirali
Coil offset Przesunięcie cewki
Coil Plunger Nurnik spirali
Coil Pusher Popychacz spirali
Coiled Poskręcane / o przebiegu spiralnym
Colagen fleece Dziana siatka kolegenowa
Cold chain Łańcuch chłodniczy
Cold knife Zimny nóż
Collaborative care Opieka łączona
Collaborative study group trial Wspólny / grupowy projekt badawczy
Collagen dura substitute membrane Kolegenowa łata opony twardej
Collapse Zapadanie (się)
Collect Zebrać / gromadzić
Collection device Przyrząd do pobierania
Colonic transit Pasaż w jelicie grubym
Colorimetry Kolorymetria
Colporrhaphy Zeszycie pochwy
Column Kolumna
Column distillation Destylacja kolumnowa
Co-marketing agreement Umowa o współpracy marketingowej
Combination therapy Leczenie skojarzone
Combined degeneration Zwyrodnienie powrózkowe (rdzenia kręgowego)
Combined printed package leaflet Wspólna (uniwersalna) drukowana ulotka dodawana do opakowań
Combined screening Skojarzone badanie przesiewowe (w rozpoznawaniu zespołu Downa i innych aberracji chromosomowych)
Comfort gown / hospital gown Koszula szpitalna
Commercial concentration Stężenie dostępne w handlu
Commercial formulation Postać farmaceutyczna dostępna w handlu / na rynku
Comminute fracture Złamanie wieloodłamowe
Commited progenitor Ukierunkowana komórka macierzysta
Commode Krzesło sedesowe
Common grounds for Wspólna podstawa / podłoże
Common iliac vein juntion Miejsce połączenia żyły biodrowej wewnętrznej i zewnętrznej
Communicable disease Choroba zakażna
Community Addiction Service Miejscowy / Gminny Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym
Community hospital Szpital lokalny (powiatowy)
Community institutional treatment providers Publiczne (miejskie / gminne / stanowe) instytucje świadczące usługi medyczne
Community medicine Medycyna społeczna
Community paediatric nursing Pielęgniarstwo pediatryczne środowiskowe
Community studies Badania środowiskowe
Community study Badanie środowiskowe
Co-morbidity Choroba / choroby współistniejące / towarzyszące
Companion study Badanie towarzyszące
Comparative study Badanie porównawcze
Comparison partners Uczestnicy analizy porównawczej
Compartment syndrome Zespół ciasnoty powięziowej
Compassion Współczucie
Compensated chronic hepatitis B Wyrównane przewlekłe zapalenie wątroby typu B
Compensation Kompensacja / wyrównanie
Compensatory reflexes Mechanizmy kompensacyjne
Competimers Primery komplementarne
Competitive arousal Wzbudzenie / pobudzenie kompetytywne / rywalizacyjne
Competitive immunoassay Kompetycyjny test immunologiczny
Competitor Kompetytor (współzawodniczący)
Complementary Komplementarne / uzupełniające się
Complex Kompleks / złożony
Complex of Alkyl-Phosphonates Kompleks fosfonianów alkilu
Complex scull fracture Wieloodłamowe złamanie kości czaszki
Complex soap Kompleksowe mydło
Compliance Zgodność / elastyczność / podatność
Compliance chart Tabela dotycząca elastyczności lub zgodności
Compliant Podatny / zgodny
Complications Powikłania
Component Składnik
Composite shades Złożone odcienie
Composition Skład, zawartość
Compound Związek
Compressible volume Objetość ściśliwa
Compression cap Nakrętka / nasadka zaciskowa
Compression plate Uciskacz (do piersi podczas mammografii)
Compromised wound healing Upośledzone gojenie się ran
Computed radiography Radiografia cyfrowa
Conc Stężenie
Concentration Stężenie
Concentration Tested Badane stężenie
Conceptual content Zawartość pojęciowa / materiał pojęciowy
Conceptual framework Ramy koncepcyjne
Conceptual rationale Uzasadnienie teoretyczne
Concussion Wstrząśnienie mózgu
Condenser system Układ skraplacza
Condition Warunek / choroba / zaburzenie
Conduction defects Zaburzenia przewodzenia
Conductivity Przewodność
Confidentiality of a substance Utajnienie (składu) substancji
Conformance to standards Zgodność z normami
Conformity assestment route Procedury oceny zgodności
Congenital Wrodzony
Congenital adrenal hyperplasia Wrodzony przerost nadnerczy (CAH)
Congenital anomaly Wada wrodzona
Congenital dental abnormality Wrodzone nieprawidłowości w uzębieniu
Congenital malformation Wady wrodzone
Coniferyl aldehyde Aldehyd koniferylowy
Conisation Konizacja
Conjunctivae Spojówki
Conjunctival discharge Wydzielina spojówek / spojówkowa
Conjunctivitis Zapalenie spojówek
Consensus domains Sekwencje konsensusowe
Consenter Osoba wyrażająca zgodę
Consenting period Okres podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody
Constant heart rate Stała częstość rytmu / akcji serca
Constituent Substancja / składnik
Construct validity Trafność teoretyczna
Constructional praxis Konstruktywna praxis
Constructive additives Dodatki / domieszki / składniki strukturalne
Consult instructions for use Zapoznać się z instrukcją obsługi
Consulting physician Lekarz konsultujący
Consumable Akcesoria / produkty jednorazowe
Contact lens Soczewka kontaktowa
Contagious Zakaźny / zaraźliwy
Contagious Zaraźliwy / zakaźny
Containment barrier Zapora ochronna
Contaminated procedure Zabieg w polu skażonym
Contents Zawartość
Contents supplied sterile Produkt dostarczany jako jałowy
Contiguous-focus osteomyelitis Zewnątrzpochodne zapalenie kości i szpiku
Continent urinary diversion Odprowadzenie moczu zapewniające kontrolę nad mikcją
Contingency management program Program (wy)nagradzania pozytywnych zachowań / program wzmacniania motywacji do pożądanych zachowań
Continuous flight screw conveyor Przenośnik ślimakowy o ciągłym zgarniaczu slimakowym
Continuous positive airway pressure (CPAP) Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych
Continuous wire run Przewód ciągły / jednolity / jednoczęściowy
Continuum thinking Myślenie o kontinuum, myślenie całościowe, myślenie w kategoriach kontinuum
Contouring Kształtowanie / formowanie krawędzi
Contract Research Organisation Firma (spółka) prowadząca badania na zlecenie
Contraindications Przeciwwskazania
Contrast imaging Badania obrazowe z podaniem środka cieniującego
Contrast medium Środek cieniujący / kontrastowy
Control Grupa kontrolna / kontrola analityczna
Control Materiał kontrolny / odczynnik kontrolny / kontrola
Control approach Sposób kontroli
Control tube Rurka sterująca / ustalająca
Convalescent care Opieka rekonwalescencyjna
Conversion Factor Współczynnik zamiany
COPD POChP
Coping mechanisms Mechanizmy radzenia sobie
Copolymer Kopolimer
Copolymer vinyl-acetic-ethylene Kopolimer etylenu i octanu winylu
Copperindiumselenide Selenek indowo-miedziowy (CIS)
Cornea Rogówka
Corneal Rogówkowy
Corneal oxygen deficiency Niedotlenienie rogówki
Coronal Płaszczyzna czołowa
Coronary artery Tętnica wieńcowa
Coronary artery atheroma Ognisko miażdżycowe (w obrębie) t. wieńcowej
Coronary artery disease Choroba wieńcowa
Coronary atheroma Ognisko miażdżycowe w tętnicy wieńcowej
Coronary button Ujście tętnicy wieńcowej
Coronary guidewire Prowadnik do tętnic wieńcowych
Coronary ostia Ujścia tętnic wieńcowych
Coronary Stent System System stentu wieńcowego
Corpus luteum Ciałko żółte
Correct Właściwy
Correction factor Współczynnik korekcyjny
Corrective additives Dodatki korygujące
Corrective emotional experience Korekcyjne zachowania emocjonalne
Correlate Korelować
Correlation coefficient Współczynnik korelacji
Corticosteroids Kortykosteroidy
Cosegregation analysis Analiza kosegregacji
Cotton rat Bawełniak
Couch inclination Pochylenie kanapy
Cough Assistant Asystor kaszlu (kaszlator)
Counter torque tube Klucz (prętowy) przeciwskrętny
Counterdependent Kontrofensywny
Counterphobic Przeciwlękowy
Countertransporter Transporter błonowy
Coupling chemistry Reakcje sprzęgania
Covariance Kowariancja
Covariance matrix Macierz kowariancji
Covered stent Stent powlekany
CPITN Wskaźnik periodontologicznych potrzeb leczniczych
Cradle lift Chwyt kołyskowy / huśtawkowy
Cranial angulation Kranializacja / odchylenie dogłowowe
Cranial fixation system Zestaw instrumentarium do fiksacji kości (pokrywy) czaszki
Cranial instruments Instrumentarium do chirurgii czaszki
Cranial nerve Nerw czaszkowy
Cranial nerve deficit Zaburzenie w zakresie unerwienia nerwu czaszkowego
Cranial shunt Zastawka mózgowa
Craniotomy Kraniotomia
Crataegolic acid Kwas 2-alfa-hydroksyoleanolowy
Credentialing Akredytacja / akredytowanie
Creeping of the exposure Rozmycie konturów naświetlanych obszarów emulsji (światłoczułej)
Crepe bandage Bandaż (pół)elastyczny
Crepe paper Krepina / papier marszczony
Criminal psychology Psychologia kryminalistyczna
Critical faculty Dar krytycyzmu
Croscarmellose sodium Kroskarmeloza sodowa
Cross hairs of the laser Celownik laserowy
Cross pin Implant poprzeczny
Cross reactivity Reaktywność krzyżowa
Cross-clamping Zaciskanie / zaklemowanie / zakleszczenie
Cross-infection Zakażenie krzyżowe
Cross-match test Test krzyżowy
Cross-reactant Składnik reakcji krzyżowej
Cross-tapering Zmiana leków metodą „na zakładkę”
Crutches Kule
Cuff Mankiet (uszczelniający)
Cullet Stłuczka szklana
Culture Hodowla bakteryjna
Cuprammonium rayon Włókno miedziowe
Curtain gas Gaz osłonowy
Curve Krzywa / wykres
Cusp Płatek (zastawki serca)
Cuspal pattern Wzorzec guzkowy
Custodial care Długotrwała opieka
Cut in Zajechać [drogę]
Cutoff value Wartość graniczna / odcięcia
Cutting bur Wiertło tnące
Cutting-edged surgical needle Igła chirurgiczna z krawędziami tnącymi
CVA Incydent naczyniowo-mózgowy
Cynaropicrin Cynaropikryna
Cystitornes Cystotom
Cytogenicity test Badanie cytogenetyczne
Cytronella oil Olejek cytronelowy
D and C procedure Wyłyżeczkowanie jamy macicy
Daily medication log Karta zleceń leków
Daily symptom score Skala / wskaźnik objawów dziennych
Dalton Dalton
Damp crystals Wilgotne kryształy
Data Request Form Wniosek o udostępnienie danych
Date of Manufacture Data produkcji
Dating scan Badanie zaawansowania ciąży
Daucosterol Daucosterol
Dawn phenomenon Zjawisko brzasku
Day centre Ośrodek opieki dziennej / pobytu dzinnego
Daycare admission Przyjęcie na oddział opieki dziennej
De novo De novo
De novo lesion Nowa / świeżorozpoznana zmiana chorobowa
Deanol aceglumate Acetyloglutaminian deanolu
Deanol bisorcate N2,N5-diacetylo-L-ornitynian deanolu
Deathbed test Test “łoża śmierci”
Debonding agent Rozpuszczalnik
Debridement Chirurgiczne opracowanie / oczyszczenie rany
Declaration Deklaracja
Declaration on the word of honour of the author Honorowe oświadczenie autora / autorów
Decompression Odbarczenie
Decompressive corpectomy Korpektomia odbarczająca
Decrease Zmniejszenie
Decrease in mentation Upośledzenie funkcji umysłowych
Deep vein thrombosis, DVT Zakrzepica żył głębokich
Default Unit Jednostka domyślna
Deficiency Niedobór
Deficiency letters Listy usterek / błędów / braków
Deficient plasma Osocze niedoborowe
Deflation Opróżnienie / deflacja
Deflectable catheter system Odchylany układ cewnikowy
Degassing Odgazowanie
DEHP DEHP
Deionised Dejonizowany
Deionized water Woda dejonizowana
Delayed concussion Opóźnione objawy wstrząśnienia
Delivery Poród
Delivery balloon Balon do zakładania stentu
Delivery device Aplikator
Delivery System System do implantacji
Delumper Rozdrabniacz
Delusions Urojenia
Demand strategy Strategia oczekiwań
Dementia Care Mapping Monitoring jakości opieki nad osobami z demencją
Denial system System zaprzeczenia
Dental assembly Unit dentystyczny
Dental dam Chusteczka lateksowa
Dental elevator Dźwignia stomatologiczna
Dental erosion Erozja zębów
Dental mesenchyme Mezenchyma zębowa
Dental papilla Brodawka zębowa
Dental post Sztyft dentystyczny
Dental star Gwiazda zębowa
Deoxyribose phosphate aldolase Aldolaza fosforanu dezoksyrybozy
De-participate Zrezygnować z usług
Department of Health and Mental Hygiene Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej
Department of Surgical Oncology Klinika / oddział chirurgii onkologicznej
Dépliant Prospect / folder / broszura
Deployment threshold Wartość progowa implantacji
Deposit Złoże / osad
Depression Depresja
Depression (of the joint surface) Wklęsłość (powierzchni stawowej)
Depressurized (vented) Pozbawiony ciśnienia / zapowietrzony
Derivative Pochodna
Dermofasciotomy Nacięcie skóry i powięzi
Desiccant Substancja pochłaniająca wilgoć
Design features Projekty
Desolated oxygen Szczątkowy tlen (w stali niskowęglowej)
Detachable coil Spirala GDC (Guglielmi Detachable Coil)
Detajmium bitartrate Biwinian detajmium
Detectable Wykrywalny
Detectable level Poziom wykrywalny
Detection array Matryca detektorów
Detector standardization test cup Pojemnik testujacy standaryzacji detektora
Detergent Detergent / środek powierzchniowo czynny
Deterioration Degradacja / pogorszenie
Determination Określenie / oznaczenie / badanie
Determine Mierzyć
Detrimental vascular remodeling Szkodliwa przebudowa naczyń
Develop or aggravate injury Powstanie obrażeń lub pogłębienie istniejących
Development disorder / growth disorder Zaburzenie rozwojowe / zaburzenie wzrostu
Device Urządzenie
Device / drug combination product Produkt będący połączeniem urządzenia i leku
Device accountability Rozliczanie / ewidencja urządzeń
Device description Opis urządzenia
Dextrates Dekstrany
Df Stopnie swobody (statystyka)
Di(2-ethylhexyl)amine Di(2-etyloheksylo)amina
Diabetologia kliniczna Clinical diabetology
Diacetanol Alkohol dwuacetonowy
Diacid Dwukwas
Diagnosis Diagnoza
Diagnosis and Management Diagnoza i postępowanie
Diagnosis and Monitoring Diagnoza i monitorowanie
Diagnosis of medullary thyroid carcinoma Rozpoznanie raka rdzeniastego tarczycy
Diagnosis related groups (DRGs) Grupy o podobnej diagnozie / grupy diagnostyczne
Diagnostic wax-ups Modele diagnostyczne (protezy)
Dial-in access Dostęp wdzwaniany
Dialkyldimethylammoniumchloride Chlorek dialkilodimetyloamonowy
Dialysis Dializa
Dialysis access loss Utrata dostępu naczyniowego do dializ
Dialyzed FBS Dializowana bydlęca surowica płodowa
Diamino-stilbene-disulfonacid Kwas 4,4’-diaminostilbeno-2,2’-disulfonowy C14H14N2O6S2 |
Diaquo-DACH platinum Dwuwodne kompleksy DACH platyny
Diarrhea-predominant Irritable Bowel Syndrome (D-IBS) Zespół jelita drażliwego z dominującą biegunką
Diastolic compliance Podatność rozkurczowa
Dibenzylamino ethyl acetate Dibenzyloaminoetylooctan / etylooctan dibenzyloaminy / octan dibenzyloaminoetylu
Dibutilphtalate Ftalan dibutylu / dwubutylu
Dibutyl sebacetate Sebacynian (di)butylu
Di-C10-18-alkyl-dimethylammonium chloride Chlorek dialkilo (C10-C18)-dimetyloamoniowy
Di-C9-11-branched alkyl esters Dwurozgałęzione estry alkilowe C9-11
Dicarbonate precipitation Wytrącanie dwuwęglanu
Dichotomously Dychotomicznie / w sposób dychotomiczny
Dichydrochloride salt; hydrochloride salt Dichlorowodorek / chlorowodorek
Dicyclopentadiene Dicyklopentadien
Didecyldimonium chloride Chlorek didecylodimetyloamoniowy
Dietary Education Szkolenie dietetyczne
Diethyl peroxydicarbonate Peroksydiwęglan dietylu
Diethyldithiocarbamate Dietyloditiokarbaminian (sodu)
Diethylhexyl maleate Maleinian dietyloheksylu
Differential electrode Elektroda dyferencyjna / różnicowa
Di-hydrochloride salt Di-chlorowodorek / dwuchlorowodorek
Dihydroergotamine Mesilate Mesylan dihydroergotaminy
Diiodotyrosine Dijodotyrozyna
Dilatation catheter Dylatujacy (rozszerzający) kateter
Dilatation Limits Ograniczenia dotyczące poszerzania
Dilated eye exam Oftalmoskopia po rozszerzeniu źrenicy
Dilation & Curettage(D&C), Rozszerzanie i łyżeczkowanie
Dilation catheter Cewnik rozszerzający
Diluent Rozcieńczalnik
Diluent concentrate set Stężony rozpuszczalnik
Dilution Rozcieńczenie
Dilution Linearity Liniowość rozcieńczenia
Dilution ratio Współczynnik rozcieńczenia
Dimercaptosuccinic Acid Succimer (DCI) Kwas dimerkapturobursztynowy (DMSA / Succimer)
Dimethicone copolyol Kopoliol dimetikonu
Dimethyl benzyl carbinyl butytate Maślan dimetylobenzylokarbinylu
Dimethyl polysiloxane silanol Polidimetylosiloksan z silanolowymi grupami końcowymi
Dimethyl-1,2-cyclopentane-1,2-dione, [3,4-] 3,4-dimetylo-1,2-cyklopentano-1,2-dion
Dioctyl sodium sulfosuccinate Sól sodowa sulfobursztynianu dioktylu
Dioxane stripping Odpędzanie / wydmuchiwanie dioksanu
Dioxopromethazine hydrochloride Chlorowodorek dioksoprometazyny
DIP electrode (w cewniku ablacyjnym) Bierne (dyspersyjne) elektrody samoprzylepne (elektrody DIP)
Diphenhydramine Difenhydramina
Diphenylmethane diisocyanate (MDI) isomers Izomery diizocyjanianu difenylometanu (MDI)
Diphenylmethane-2,4’-diisocyanate 2,4’-dizocyjanian difenylometanu
Diphenylmethane-4,4’-diisocyanate 4,4’-diizocyjanian difenylometanu
Dipropyleneglycol methyl ether Eter metylowy glikolu dipropylenowego
Direct Adsorption of LIpoproteins (DALI) Bezpośrednia adsorpcja lipoproteiny
Direct entry midwifery Szkolenie zawodowe przyszłych położnych
Direct pressure Ucisk bezpośredni
Direct series injection Nastrzyk bezpośredni seryjny / nastrzyki bezpośrednie wykonywane seryjnie
Direction for Use Wskazówki dotyczące stosowania
Directions for Use Sposób użycia
Director of Public Health Dyrektor wydziału zdrowia publicznego / ds. zdrowia publicznego
Disability Niepełnosprawność
Disability benefit Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy
Disability brokerage Pośrednictwo ubezpieczeniowe ubezpieczeń od inwalidztwa
Disc herniation Wypuklina / przepuklina krążka międzykręgowego
Disc knife Noz z polokraglym ostrzem
Disc prominence Wypuklina jądra miażdżystego
Disc space height Wysokość przestrzeni międzykręgowej
Discetomy Dyscektomia
Discharge water Woda zrzutowa / woda odpływowa
Discoloration or chemical breakdown of endoscope Odbarwienie lub chemiczne uszkodzenie endoskopu
Disconjugated eye movements Rozkojarzenie ruchu gałek ocznych
Discontinuation Przerwanie
Disease Choroba
Disengagement Wyłączenie się / zobojętnienie
Dislipemia Zaburzenia lipidowe
Dislodgment Przemieszczenie
Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate 6-hydroksy-5-[(2-metoksy-4-sulfoniano-m-tolilo)azo]naftaleno-2-sulfonian disodowy
Disodium Cocoamphodiacetate Kokoamfodioctan disodowy
Disodium disilicate Dikrzemian sodu
Disorder Schorzenie
Dispase treatment Potraktowanie dyspazą
Dispenser coil Dozownik cewki
Dispensing category Kategoria dostępności
Dispensing Profile Informacja dotycząca (leku / produktu) / specyfikacja (leku / produktu)
Dispersability in liquids Zdolność tworzenia zawiesin w cieczach
Dispersion Dyspersja
Dispersion Aortic Perfusion Cannula Kaniula do dyspersyjnej perfuzji aorty
Disregard limit Poziom pomijalności
Dissector Disektor / dysektor
Dissolution Rozpuszczanie / rozpuszczenie
Dissolution testing Badanie rozpuszczalności
Distal bed Dalsze odgałęzienia naczyń / tętnic
Distribution of trigeminal nerve Obszar unerwienia nerwu trójdzielnego
Diterpenoid Diterpenoid
Di-tert butyl polysulfide Wielosiarczek di-tert-butylu
Dithiolthiones Ditiolotiony
Diversity Różnorodność
Divide (a vessel) Odciąć naczynie
DKD calibration Kalibracja DKD
Do not resterilize Nie resterylizować
Docusates-sodium Dokuzan sodowy
Dog years Mnożony przez siedem
Domestic heating fuels Paliwa opałowe
Dopaminergic mechanism Mechanizm dopaminoergiczny
Dorsiflexion Zgięcie grzbietowe
Dosage units Dawki jednostkowe (leku)
Dose area product instruments Dawkomierze DAP
Dosing cylinder Cylinder dozujący / do dozowania
Double pass spray chamber Komora mgielna / rozpylająca Scotta o podwójnym przepływie
Double-dummy Podwójnie pozorowany
Double-dummy trial Badanie (prowadzone) metodą podwójnie pozorowanej próby
Double-lumen tube Rurka dwukanałowa
Double-pass reverse osmosis Dwuprzebiegowa odwrócona osmoza
Down flow media filter Filtr ze złożem i o przepływie w dół
Down’s syndrome Zespół Downa
Downstream signalling Przekazywanie bodźca / pobudzenia do wnętrza komórki
Downstreaming Zmniejszanie ryzyka finansowego
Drain funnel Lej(ek) spustowy
Drain plate Płytka ociekowa (spustowa)
Drainage catheter Cewnik do drenażu
Draining of a root-canal Leczenie kanałowe zęba
Draining pneumothorax Odma dopełniająca się
Dranaige and suction set Zestaw do drenowania i odsysania
Drawn Filled Tubing Wysunięte / napełnione przewody
Dried Po wysuszeniu / wysuszony
Drill bits Wiertła
Drilldown Zagłębianie
Drip chamber Komora kroplowa
Dropout Uczestnicy, którzy opuścili badanie
Drug and laboratory test interactions Interakcje z lekami i wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
Drug benefits Dofinansowanie leków
Drug loading density Gęstość dawki leku
Drug reconciliation Rozliczenie leku
Drug regulatory affairs Dział Rejestracji Leków
Drum Bęben / beczka
Drum reconditioner Zakład regeneracji beczek
Dry bottom furnace boiler Kocioł z paleniskiem o suchym dnie
Dry ice-2-propanol bath Mieszanina suchego lodu i alkoholu izopropylowego
Dry injection slow release Lek w postaci stałej do zastrzyków, z powolnym uwalnianiem
Dry method Metoda na sucho
Dry Natural Rubber Latex Suchy lateks naturalny
Dry powder inhaler Inhalator proszkowy
D-transposition of the great arteries Przełożenie wielkich pni tętniczych (d-TGA)
Dumping Wyrzucanie / usuwanie
Duodenal endoscope Duodenoskop
Dura mater Opona twarda
Dural-cutaneous fistula Przetoka oponowo-skórna
Dusting agent Srodek przeciwpyłowy / zapobiegający pyleniu
Dysfunction Zaburzenie czynności
Dyssynchrony Dyssynchronia
Dystrophy Dystrofia
Działa rozkurczowo Has a spasmolytic effect
Ear capsule Torebka uszna
Ear, nose and throat surgeon Otorynolaryngolog
Early product Wczesny (wcześnie wprowadzony) produkt
Earplugs with vents Zatyczki do uszu z odpowietrznikami
EC number Numer WE
ECG complex Przebieg pobudzenia na krzywej EKG
ECG tab sheet Elektrokardiograf
Echo guidance radiotherapy Radioterapia pod kontrolą USG
Echovirus Echowirus / wirus ECHO
Eclampsia Stan rzucawkowy
Ecological studies Badania / opracowania ekologiczne
ECT Zabiegi EW/ELD
Ectopic pregnancy Ciąża pozamaciczna
Edging process Szlifowanie (i polerowanie) krawędzi soczewki
EDTA tube Probówka z EDTA
EFAs Niezbędne / podstawowe kwasy tłuszczowe
Effect on pain of forward and lateral flexion and extension Reakcja na ból przy schylaniu się do przodu i na bok oraz wyciąganiu się
Effective as of Obowiązywać ze skutkiem od (wchodzić w życie od)
Efflux Wypływ
Elastomeric Elastomerowy
Elective liver resection Planowa resekcja wątroby
Electro balls Elektrody z kulistym zakończeniem
Electrode tab Języczek / uszko / uchwyt elektrody
Electrolyte Elektrolit
Electrolytic chromeplate Galwaniczna powłoka chromowa
Electronically summed surface coils Sprzężone sygnałowo cewki powierzchniowe
Electronics cabinet Skrzynka elektroniki
Electron-withdrawing group Grupa elektronoakceptorowa (wyciągająca elektrony)
Electrophiles Elektrofile
Electrospray current Prąd (płynący podczas) elektrorozpylania
Electrosurgical equipment Sprzęt elektorchirurgiczny
Electrosurgical generator and RF-lesion generator Generator prądu o częstotliwości radiowej
Electro-surgical handles Rękojeść noża elektrycznego
Electro-surgical pencil Nóż elektryczny
Elementary chlorine Wolny chlor
Elevation of Zwiększenie / podwyższenie
Eluent parent solution Roztwór macierzysty eluenta
Elution buffer Bufor do elucji / bufor elucyjny
Embedded trial Badanie zagnieżdżone
Embryo-fetal development studies Badania rozwoju w okresie embrionalno-płodowym
Embryolethal effect Działanie letalne na zarodek
Emergency consultant Specjalista (w dziedzinie) medycyny ratunkowej
Emergency coronary artery bypass graft surgery Zabieg wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych ze wskazań życiowych
Emergency medicine Medycyna ratunkowa
Emergent surgery Konieczność natychmiastowej operacji
Emollient Emolient
Emotions Emocje
Employees took a stand Pracownicy przyjęli twarde stanowisko
Empowering healthy teens Stwarzanie możliwości zdrowego rozwoju nastolatków
Empowerment evaluation Ocena (postepow) usamodzielniania
Encrusting agent Środek do zestalania / stabilizacji gleby / pyłów
End cap Końcówka / nasadka (końcowa) / zaślepka / korek
End point Punkt końcowy; kryterium oceny (oceniana zmienna)
End stage renal failure Schyłkowa niewydolność nerek
Endemic Endemiczny / występujący miejscowo / w danych regionach
Endobronchial tube Rurka dooskrzelowa
Endocrine disrupters Egzogenne związki endokrynne
Endocrine system Układ dokrewny
Endocrinol Endokryn
Endocrinology Endokrynologia
Endocystic Dopęcherzowy
Endodontist Endodonta
Endofiber / endo fiber Końcówka światłowodowa
End-of-study Assessment Wizyta kończąca badanie
Endogenous Endogenny
Endogenous analyte level Endogenny poziom substancji oznaczanej
Endogenous FXa activity Aktywność endogennego (aktywnego) czynnika Xa
Endoluminal graft Graft wewnątrznaczyniowy
Endomyometritis Zapalenie błony śluzowej i mięśniowej macicy
Endoprosthesis Endoproteza
Endothelial lining Śródbłonkowa wyściółka
Endothelialization Endotelializacja
Endovascular stapler Stapler do zabiegów wewnątrznaczyniowych
Endpoint Punkt końcowy
Endpoint adjudication committee Komisja orzekająca o osiągnięciu punktów końcowych
End-tidal CO-2 detector Detektor / czujnik końcowowydechowej zawartości CO2
End-to-side anastomosis Zespolenie koniec do boku
Endurance Gentamicin Bone Cement Trwały cemnet kostny z gentamycyną
Energy feeding regime Dieta wysokoenergetyczna
Enhanced potency Zwiększona siła/ oddziaływanie
Enlocate Nastawiony / prawidłowo ustawiony
ENT surgeon Laryngolog
Enteric fever Gorączka jelitowa, dur brzuszny
Environemental Health Department Dział / wydział zdrowia środowiskowego
Environmental due diligence Audyt środowiskowy
Environmental scan Analiza otoczenia
Enzyme Enzym
Enzymes stable in liquid form Enzymy stabilne w formie ciekłej
EOM - extra ocular movements Dodatkowe ruchy gałek ocznych
Eosinophilic globules Ziarnistości kwasochłonne
Eosinophilic pneumonia Eozynofilowe zapalenie płuc
Epicanthic fold Zmarszczka nakątna
Epicard wall Nasierdzie
Epidermal peg / plug Wpuklenia naskórka pomiędzy brodawkami skóry właściwej
Epidural analgesia Znieczulenie zewnątrzoponowe
Epidural lysis (of adhesions) Uwolnienie zrostów z przestrzeni nadtwardówkowej
Epilepsy Epilepsja
Epoxy hydroxybenzene plate Płyta epoksydowo-fenolowa
Epoxy zinc phosphate Podkład epoksydowy zawierający fosforan cynku
Equipment for pressure infusion Sprzęt do szybkiego przetaczania płynów
Equipotential port location Polozenie portu ekwipotencjalnego
Equivalent degree of builder capability Równoważna wydajność (siła) środka wypełniającego
Erupted tooth Ząb wyrzniety
Erythorbic acid Kwas izoaskorbinowy
Established disease Z ustalonym rozpoznaniem
Ester Ester
Estimating models Estymacja modeli
Estrogen Estrogen
Etch primer chromate Podkład chromianowy trawiący / wytrawiający
Etched tip Igła z wytrawioną końcówką
Ethanedioato Etanodiano
Ethanol Etanol
Ethanol Etanol / alkohol etylowy
Ethoxylaed Oksyetylenowany
Ethozylated crude Surowiec oksyetylenowany
Ethyl nonanoate Pelargonian etylu
Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopentene -1-one, [3-] 3-etylo-2-hydroksy-2-cyklopenten-1-on
Ethylene brassylate Brasydynian etylenu
Ethylene butyacrylate Butyloakrylan etylenu
Ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA) Kwas etylenodiaminotetraoctowy
Ethylene glycol Glikol etylenowy
Ethylene oxide (EO) Tlenek etylenu (EO)
Ethylene oxide sterilization Sterylizacja tlenkiem etylenu
EU Authorized Representative Autoryzowany przedstawiciel w UE
European Society of Cardiology Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
Evaluate catheter Ocenić stan cewnika
Evaluation and Interpretation of Results Ocena i interpretacja wyników
Evaluation with follow up with Orthopedic Ocena oropedyczna pacjenta po opuszczeniu szpitala
Evaluative Categorization Kategoryzacja ewaluatywna
Event semaphore timed out Upłynął limit czasu sygnalizatora zdarzeń
Event-driven clinical trial Badanie kliniczne sterowane zdarzeniami / zdarzeniowe
Event-free survival Czas przeżycia wolny od wystąpienia zdarzeń
Exacting shade recordings with the X-rite system Precyzyjna rejestracja odcienia za pomoca systemu X-rite
Exceeding Przekraczające
Exchange dilator Rozwieracz / prowadnik
Exchange volume (QS) Objętośc krwi oczyszczona w trakcie dializy
Excursion limit Najwyższe Dopuszczalne Stężenia Pułapowe (NDSP)
Exercise duration Czas trwania wysiłku
Exercise Stress Test Próba wysiłkowa
Expanded Rozprężony
Expanded disability status scale Rozszerzona skala stopnia niesprawności
Expansion screws Sruby Hi-Tech / inteligentne
Expected Oczekiwane
Expected Values Wartości oczekiwane
Experience data Dane zebrane metodami doświadczalnymi
Experimental cognitive paradigms Eksperymentalne paradygmaty poznawcze
Expiry date Termin ważności / przydatności
Explicit treatment Precyzyjne badanie
Explosive methane/ air atmosphere Atmosfera wybuchowa metan / powietrze
Exposure Narażenie
Exposure-based psychotherapy Psychoterapia ekspozycyjna
Exsanguination Skrwawienie / wykrwawienie
Extended Care Facility Oddział opieki długoterminowej
Extension line Przewód przedłużający
Extension set Przewód / zestaw przedłużający
Extension tube Przewód łączący
Exterior sheath Koszulka zewnętrzna
External reference device Zewnętrzne urządzenie porównawcze
Extra-cellular region Region zewnątrzkomórkowy (tu: receptora EGF)
Extraneous purchases Ponadplanowe zakupy
Extra-oral Pozaustny
Extrapolated plot Ekstrapolowany wykres / ekstrapolowana krzywa
Exudative gonitis / gonarthritis Wysiękowe zapalenie stawu kolanowego
Eye sponge Trójkąty spongostanowe
FA Formaldehyd
Fabrication (dentistry Wytwarzanie
Factor 8 activity Aktywność czynnika VIII
Factor loadings Ładunki czynnikowe
Factorial trial Badanie czynnikowe a badanie z zastosowaniem zmiennych
Factory assembled packaging primer Powloka polietylenowa nakładana fabrycznie / przez producenta
Faculty practice Praktyka lekarska (pielęgniarska)
Fala wzbudzenia Excitation wavelength
Falcine meningioma Oponiak sierpu mózgu
Falx Sierp mózgu
Familial Rodzinny
Familial disorder Zaburzenie (choroba) występujące rodzinnie
Family practice residency programs Ćwiczenia (zajęcia) w praktyce lekarza rodzinnego
Far cortex Przeciwległa warstwa korowa
Fasciotomy Fasciotomia / nacięcie powięzi
Fasting Na czczo
Fasting C-peptide concentration Stezenie peptydu C w badaniu na czczo
Fasting lipids Stężenie lipidów na czczo
Fat alcohol etoxylate Etoksylan alkoholu tłuszczowego
Fat saturation pulse Sygnał wytłumienia / saturacji tłuszczu
Fatal cardiovascular event Zdarzenie sercowo-naczyniowe zakończone zgonem
Fatty acid Kwas tłuszczowy
Fatty acid Kwasy tłuszczowe
Fatty acid esters Estry kwasów tłuszczowych
Fatty alcohol Alkohol tłuszczowy
Fatty alcohol ether sulphate Eterosiarczan alkoholu tłuszczowego
FDA approved Dopuszczone przez agencję FDA
Feasible engineering Dostępne rozwiązania techniczne
Fecal management system System odprowadzania stolca
Fee allowances Oplata maksymalna
Felt dressing Opatrunek z filcu / opatrunek filcowy
Female Kobiety
Female circumcision Obrzezanie kobiet
Female to male transsexual Osoba transseksualna typu k/m
Femoral aimer Celownik udowy
Femoral head Głowa kości udowej
Femoropopliteal Artery Tetnica udowa i podkolanowa
Femur Kość udowa / udo
Fenestrated drape with adhesive Serweta chirurgiczna / operacyjna z oknem 9x20 cm i warstwą samoprzylepną
Fermenting species Mikroorganizmy fermentacyjne / bakterie fermentacyjne
Ferric hydroxide phosphate protein complex Białkowy kompleks fosforanowohydroksylożelazowy
Ferritin Ferrytyna
Ferrous Fumerate Fumaran żelaza
Fertility Płodność
Fetal-maternal haemorrhage Krwawienie matczyno-płodowe
Feticide Zabicie płodu
Feverish illness Gorączka z dreszczami
Fiber drums Bębny tekturowe
Fiber engaged switch Włącznik aktywowany (uruchamiany) końcówką światłowodową
Fibered Platinum Coil Platynowa spirala / wykonana z włókien
Fibres forced restoration Rekonstrukcja wzmocniona włóknami
Fibular lower Dolna (część) kości strzałkowej
Fiducials Punkty odniesienia / znaczniki
Field of the invention Dziedzina patentu (dziedzina techniki, której patent dotyczy)
Fieldtrialabccom Badanie terenowe
Fill Substancja / środek / lek / wypełniacz
Fill tube Rurka do napełniania (strzykawek)
Filling column Kolumna zasilająca
Film Zdjęcie rentgenowskie
Film dressing Opatrunek przezroczysty
Film X-Ray with reading Badanie RTG na kliszy z opisem
Filtration Ratio Stopień filtracji
Fine chemistry Chemia precyzyjna
Fine fraction Frakcja drobna
Fine spray Pył wodny
Fine white emulsion Drobnoziarnista biała emulsja
Fine/gross motor coordination Koordynacja ruchów ciała i ruchów precyzyjnych
Finely-balanced wine Wyważone wino
Finger stump Kikut palca
Fingertip dexterity Sprawność palców
FiO2 cell Czujnik FiO2
Fire card Druk ppoż
Firing Wyładowanie elektryczne
First hand Naocznie / bezpośrednio
First-level general nursing program Program ogólny pielęgniarstwa na poziomie pierwszym
First-line therapy Terapia / leczenie pierwszego rzutu
First-line treatment Leczenie pierwszego rzutu
First-pass metabolism Metabolizm pierwszego przejścia
Fit Dopasowanie
Fit Napad / atak
Fit assessment Ocena dopasowania / trafności
Five alpha-reductase Reduktaza 5-alfa
Five-year survival rate Odsetek przeżyć 5-letnich
Fixed combination Połączenie substancji czynnych o stałych proporcjach
Fixed curved electrophysiology catheter Stały zakrzywiony cewnik elektrofizjologiczny
Flag procedure Procedura flagowania
Flame haemorrhages Płomykowate ogniska krwotoczne
Flange Krążek
Flash Krew w nasadce cewnika / igły
Flash drying Szybko podsychający
Flash point Temperatura zapłonu oparów
Flash point interval Zakres temperatury zapłonu
Flash rust / flash corrosion Korozja błyskawiczna / korozja natychmiastowa
Flash sterilization Szybka sterylizacja (parowa)
Fleet enema Lewatywa jednorazowa
Flex coil GP Cewka elastyczna ogólnego przeznaczenia
Flexible treatment coil Elastyczna cewka terapeutyczna
Flexor carpi ulnaris tendo Ścięgno mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
Flip Zachować ostrożność
Flip angle Kąt przeskoku
Floating plate Ruchoma płyt(k)a
Flow aid Substancja poprawiająca płynność /sypkość
Flow cytometry analysis Analiza metodą cytometrii przepływowej
Flowable composite Płynny / plastyczny kompozyt
Flue assembly Zespół / zestaw irygacyjny
Fluoride Fluorek
Fluorinated hydrocarbon agent Związek fluorowęglowodorowy
Fluoroscopy Fluoroskopia
Flush Zaczerwienienie skóry
Flush urostomy Płaska urostomia / przetoka moczowo-skórna
Flushing Płukanie
Flushing needle Igła do przepłukiwania
Foaming Pienienie
Foams Pianki
Focal Ogniskowy / miejscowy
Focal firing Wyładowania (pobudzenia) ogniskowe
Focal mild apical emphysematous change Ogniskowa łagodna zmiana rozedmowa umiejscowiona w szczycie (płuca)
Focal pseudoangiomatous stromal hyperplasia Łagodna postać ogniskowego przerostu podścieliska sutka
Focal trough Wkleslość / najniższy punkt ogniskowej
Focal upper limb spasticity Ogniskowa / miejscowa spastyczność kończyny górnej
Focus line Telefon kryzysowy
Foetal Płodowy
Folding tool Narzędzie do fałdowania
Follicle Pęcherzyk / mieszek
Follicle stimulating hormone Hormon folikulotropowy
Follicular Pęcherzykowy
Follicular phase Faza pęcherzykowa
Follow-up Kontrola / badanie kontrolne
Food simulating solvent Rozpuszczalnik imitujący żywność
Foot brace Podporka
For human volunteer use Do użytku w badaniach klinicznych z udziałem ochotników
For single patient use only Do zastosowania wyłącznie u jednego pacjenta
For single use only Wyłącznie do jednorazowego użytku
For single use only Do not reuse Wyłącznie do jednorazowego użytku Nie używać powtórnie
Force products Produkty wprowadzane
Force-cooled Gwałtownie ostudzony
Form and presentation Postać farmaceutyczna / rodzaj i zawartość opakowania
Formula platform Grupa substancji o podobnym składzie
Formulate Przygotowywać (sporządzać) wg receptury
Formulated product Preparat (chemiczny / handlowy)
Formulation Formuła (postać leku)
Fossil fuels Paliwo kopalne
Foul sewer Kolektor sanitarny
Fragrance AH Aromat / węglowodór aromatyczny
Free adjustments Zmiana stawki
Free discourse Umiejętność formułowania wypowiedzi
Free ß chain Wolny łańcuch ß
Free text Wolny tekst
Free ultrafilterable platinum Wolna / niezwiązana platyna ultrafiltrowana
Free-flowing powder Sypki proszek
Free-standing clinic (STD) Klinika prywatna
Freezing Point depression Obniżenie temperatury krzepnięcia
Fresh gas Świeże gazy
Friction losses Straty tarcia
Fringle field (axial ¥ radial) Pole resztkowe
Front-line therapy Terapia pierwszej linii
FSC/ Free Sale Certificate Świadectwo Wolnej Sprzedaży
FSH FSH
FTI (free thyroxine index) FTI (indeks wolnej tyroksyny)
Full review Pełna recenzja
Full vacuum system Układ głębokiej próżni
Fully halogenated Całkowicie fluorowcowane
Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate (FACT-P) questionnaire Kwestionariusz funkcjonalnej oceny terapii nowotworów - rak prostaty
Functional integration Integracja czynnościowa
Functional Sensitivity Czułość funkcjonalna
Funnies Historyjki obrazkowe
Fusarium infections and acanthamoeba infections Zakażenie wywołene przez grzyby z rodzaju Fusarium i pierwotniaki z rodzaju Acanthoamoeba
Fusogenic vesicle Pęcherzyk fuzogenny
Future band Pierścień półsztywny typu Future
Future pacing Pomost w przyszłość
Galenic plant Zakład (produkcji) leków galenowych
Galic acid Kwas galusowy
Gallium aluminum arsenide Arsenek glinowo-galowy
Gallyas silver stain Srebrzenie metodą Gallyasa
Galvanizing slab zinc top dross Kożuch żużlowy wierzchni, powstały po cynkowaniu kęsisk płaskich
Gamma (iso-alpha) methyl ionone Gamma (izo-alfa) metylojonon
Gap junction modifier Lek modyfikujący połączenia szczelinowe
Gas assisted endoscopic applicator Aplikator endoskopowy wspomagany gazem
Gas generant Substancja gazotwórcza
Gas Turbine fuel flexibility Elastyczność paliwowa turbiny gazowej / spalinowej
Gastric bypass (proximal, distal) Zespolenie omijające żołądek z pętląa Roux-Y na bliższym / dalszym odc j czczego
Gastrointestinal Żołądkowo-jelitowy
Gastrointestinal Endoscopy Endoskopia przewodu pokarmowego
Gastroschisis Wytrzewienie wrodzone
Gauge (needle) Rozmiar (igły strzykawki)
GC-mass spec analysis Analiza GC-MS (metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas)
Gel carrier sheet Arkusz powleczony żelem
Geltray Tacka do żelu
Gelucire Gelucire (gliceryd poliglikozylowany / gliceryd poliglikozylowy)
Gene acquisition Nabywanie genów (oporności na antybiotyki)
Gene at the critical area on chromosme Gen w regionie krytycznym chromosomu
General Notices Wskazówki ogólne
General Nurse Training Ogólne szkolenie pielęgniarskie
General psychiatric symptoms Ogólne objawy psychiatryczne / psychopatologiczne
Generalized rigidity Uogólnione zesztywnienie
Generalized social anxiety disorder Fobia społeczna
Generalized tetanus Tężec uogólniony
Generally for Na ogół z powodu
Generic authorisation Autoryzacja / dopuszczenie leków genetycznych
Generic concept Pojęcie ogólne
Generic drugs Leki odtwórcze
Genetic liability Podatność genetyczna / uwarunkowanie genetyczne
Genetic susceptibility factors Genetyczne czynniki podatności
Genital ridge Grzebień płciowy (gonadalny)
Genitourinary tract Drogi moczowo-płciowe
Genotoxicity Genotoksyczność
Genus flexible karyotyping Szablony analizy kariotypowania programu ‘Genus’
Geosciences Nauki o Ziemi
Germinicide Srodek blokujacy kielkowanie (rozwoj) roslin
Germ-line competent Totipotencjalne / Pluripotencjalne
Giddiness Oszołomienie
Gingival sulcular epithelium Nabłonek bruzdy dziąsłowej
GIT ulcer Owrzodzenie przewodu pokarmowego
Give full credit Dać najwyższą ocenę / przyznać maksymalną ilość punktów
Glass beaker Zlewka szklana
Glass cloth Tkaniny szklane
Glass point Temperatura zeszklenia
Glass-eye distance Odległość oko-soczewka
Glaucoma eye test Badanie w kierunku jaskry
Glaucoma management Diagnostyka i leczenie jaskry
Glenosphere Panewka sferyczna / glenosfera (implant)
Glidants & lubricants Substancje poślizgowe i substancje nawilżające
Global Development Form Formularz rozwoju ogólnego
Global region of interest Przybliżony obszar skanowania
Globulin Globulina
Glucose Glukoza
Glucose as controls Stężenie glukozy jako wartość kontrolna
Glucose osmotic diuresis Diureza osmotyczna wywołana obecnością glukozy w moczu
Glucose screening test Badanie przesiewowe stężenia / zawartości glukozy
Glucoside Glukozyd
Glucosinolates Glukozynolaty
Glucuronic acid Kwas guluronowy
Glutamate amino group Grupa aminowa glutaminianu
Glutamine-oxoglutarate aminotransferase Aminotransferaza glutamina:oksoglutaran
Glutamyl-amidoethyl-indole Glutamyloamidoetyloindol
Glutathione-S-transferase S-transferaza glutationu
Glycated haemoglobin Hemoglobina glikowana
Glycerol Glicerol
Glycerol esterquat Czwartorzędowy ester glicerolu
Glyceryl monostearate Monostearynian glicerolu
Glycine, n-methyl-n-(1-oxo-9-octadecenyl)-, (z)- N-metylo-N-(1-okso-9-oktadecenylo)-(z)-glicyna/glikokol
Glycol Glikol
Glycolysis Glikoliza
Glycoprotein hormone Hormon glikoproteinowy
Glycoproteine Glikoproteina
Glycopyrrolate Glikopirolan
Glycyrrhizic acid Glicyryzyna
Glyph Inskrypcja
Goa powder Proszek Goa / ararobina / bahia / chryzarobina
Goat anti-rabbit IgG Kozie przeciwciała antykrólicze klasy IgG
Gonadal failure Niewydolność gonad
Gonadal steroid Steroid gonad
Gonadotropin Gonadotropina
Gonadotropin releasing hormone Hormon uwalniający gonadotropinę
Goniometer Goniometr
Good manufacturing practice Dobra praktyka wytwarzania
Good surgical technique Właściwa technika chirurgiczna
Goodness-of-fit index Wskaźnik dopasowania
GP Nurse Pielęgniarka ze specjalizacją ogólną
Grades from horizontal position in hip joints O x stopni od poziomu
Gradient conditions Warunki gradientu
Gradient shift Przesunięcie gradientu
Graft Przeszczep / wszczep
Graft delivery system System wprowadzający graftu
Graft loss Utrata przeszczepu
Graft sizer Przymiar zastawkowy
Granular polytetrafluoroethylene (PTFE) resin Granulat politetrafluoroetylenu (PTFE)
Granularity Szczegółowość
Granulation islets Wysepki ziarniny
Granulation starch paste based Technika granulacji z pastą skrobiową jako spoiwem
Granules adduce Podawać granulat
Granuloma Ziarniniak
Gravity pressure Ciśnienie siły ciężkości
Gray scale display Monitor monochromatyczny
Grease trap Separator / osadnik tłuszczu
Greater Większe
Greater responder rate results Częstsza odpowiedź na leczenie
Greaves Skwarki
Grief management Poradnictwo dla osob dotknietych (osobistą) tragedia
Grieshaber retinal pick Mikropęseta / mikrochwytak Grieshaber
Grooming Zdobycie wpływu / przewagi / przygotowanie do uległości (seksualnej)
Groove Rowek
Gross and fine motor co-ordination and skills Koordynacja motoryki dużej i małej i umiejętności motoryczne
Ground Zmielone / sproszkowane
Group B Streptococcus Paciorkowiec grupy B
Groups for discussing medications Grupowe dyskusje na temat leczenia farmakologicznego
Growth Wzrost
G-tube Zgłębnik gastrostomijny
Guanidine hydrochloric acid Chlorowodorek guanidyny
Guide catheter Cewnik prowadzący
Guide catheter hub Nasadka cewnika prowadzącego
Guide catheter tip Zakończenie cewnika prowadzącego
Guide openings Otwory prowadzące
Guide wires Druty kierunkowe (prowadzące)
Guided imagery Sterowanie wyobraźnią
Guided imagination Sterowanie wyobraźnią / technika polegająca na sterowaniu wyobraźnią
Guideline Wytyczne
Guidewire Prowadnik / prowadnica
Guidewire Exit Tool Narzędzie wyprowadzające prowadnik
Guiding catheter Cewnik prowadzący
H+ ions Jony wodorowe / H+
Haematenics Poziom żelaza
Haemo-dynamic imaging Obrazowanie parametrów hemodynamicznych
Haemoglobin Hemoglobina
Haemolysis Hemoliza
Haemorrhagic conversion Ukrwotocznienie
HAHA (HAHA 1, HAHA 2) Przeciwciała ludzkie przeciwko ludzkim antygenom (typ 1 i 2)
Hairline fracture Złamanie szczelinowate bez rozejścia się odłamów
Hakim pump Zastawka (typu) Hakima
Half of the liner Połowa wkładki
Half-glasses Okulary połówkowe
Halide free products Produkty nie zawieraj±ce halogenków
Halothane Halotan
Hand held adaptor Zestaw do podawania leku u chorych oddychających samodzielnie
Hand tendinitis Zapalenie ścięgien ręki
Hand-box Manipulator
Handle a medicine Reagować na lek
Handling time Czas manipulacji
Hang tough Być twardym; trzymać się; zacisnąć zęby
Haphephobia / haptephobia Haptofobia
Haplo-insufficient Haploinsuficjencja
Hard baked Termoutwardzanie
Hard lithography Fotolitografia twarda
Hard water Woda twarda
Harmful exposure Narażenie na działanie szkodliwych czynników
Harvesting grafts Pobranie przeszczepu
Hazard Analysis Critical Control Point System Analizy Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli
Hazard Communication Handbook Podręcznik komunikacji ryzyka
Hazard Warnings and Risk Phrases Ostrzeżenia o niebezpieczeństwie i zwroty dotyczące zagrożenia
Hazard-no: Zagrozenia - brak
Hb1Ac Hb1Ac / hemoglobina glikowana
HBsAg Antygen HBs
HCG HCG
HCG molecule Cząsteczka hCG
HCV-encoded antigens / proteins Antygeny / białka kodowane przez RNA HCV
H-D-phenylalanyl-L-pipecolyl-L-arginine-p-nitroaniline H-D-fenyloalanilo-P-pipekolilo-L-arginino-p-nitroanilina
HDU (High Dependency Unit) Oddział intensywnego nadzoru
He had taken up his indentures Wypełnił swój kontrakt
He’s still taching at 140 Wciąż ma częstoskurcz 140/min
Head and neck cancer Nowotwór złośliwy głowy i szyi
Head end / foot end of the bed Wezgłowie / nogi łóżka
Head immobilisation in pins Unieruchomienie (głowy) za pomocą nastawnych trzpieni
Head light system Lampa czołowa
Healed at a ninety degree angle Wygojone (zrośnięte) pod kątem 90 stopni
Healed myocardial infarction Blizna pozawałowa w mięśniu sercowym
Health & Social Care Directorate Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
Health / drug regulatory authorities Organy ds nadzoru nad systemem opieki zdrowotnej / rynkiem leków
Health and well being team Profilaktyki zdrowotnej
Health benefit provider Dostawca pakietów usług medycznych
Health care professional Personel medyczny
Health checks (MOTs) Badanie profikatyczne
Health Insurance Portability and Protection Act (HIPAA) Ustawa o przenośności i ochronie danych w ubezpieczeniach zdrowotnych
Health physics technician Pracownik (technik) służby dozymetrycznej
Health registrations Rejestracja sanitarna
Health Service Executive (Ireland) Zarząd Opieki Zdrowotnej i Społecznej
Health surveillance Kontrola / badanie stanu zdrowia
Health visitor Pielęgniarka środowiskowa
Healthcare company Firma sektora medycznego
Healthcare Plan Payor Płatnik ubezpieczenia zdrowotnego
Healthcare professional Pracownik ochrony zdrowia
Health-seeking behaviour Zachowania prozdrowotne
Hearing conservation programs Programy zachowania sluchu
Hearing for life Dobry słuch do późnej starości
Hearing-aid shell Obudowa aparatu słuchowego
Heart disease Choroba serca
Heart failure Niewydolność serca
Heart rate Częstość rytmu serca
Heat Ciepło
Heat rashes Potówki (ew potówki czerwone)
Heat rejection Odprowadzanie ciepła / rozpraszanie ciepła
Heat stake Końcówka zabezpieczająca
Heater assembly Moduł grzejnika
Heat-inactivated Cieplnie inaktywowany
Heavy hydrotreated naphtha Benzyna ciężka uwodorniona
Heavy-duty degreaser Wysoko wydajny odtluszczacz
Heel fracture Złamanie kości piętowej / pięty
Hematogenous spread Rozsiew krwiopochodny / drogą krwi
Hematology slide Szkiełko do rozmazów
Hematoonco Onkohematologiczny / onkohematologia
Hemi-hip arthroplasty Połowiczna alloplastyka stawu biodrowego
Hemostasis valve Zastawka hemostatyczna
Hemostasis valve adapter Adapter zastawki hemostatycznej
Hemostat Kleszczyki naczyniowe
Hemostat Zacisk / hemostat / środek przeciwkrwotoczny
Hemothorax Krwiak opłucnej
HEP B SURF AB QL Przeciwciała przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa WZW typu B oznaczone metodą jakościową
Heparin Heparyna
Hepatitis Zapalenie wątroby
Hepatitis A Zapalenie wątroby typu A
Hepatitis B Zapalenie wątroby typu B
Heperinized saline Heparynizowana sól fizjologiczna
Heplock Wenflon
HER2/neu positive tumor Guz wykazuje nadekspresję receptora HER2/neu
Hereditary tyrosinemia Tyrozynemia dziedziczna
Hernia Przepuklina
Heterodimer Heterodimer
Heterophilic antibody Przeciwciała heterofilne
Hexahydro 1,3,5-Tris (2-Hydroxyethyl)-s Triazine Heksahydro-1,3,5-tris-(2-hydroksyetylo)-s-triazyna
Hexavalent Chrome Chromium sześciowartościowe
Hexoaminidase Heksoaminidaza
Hexyl cinnamal Aldehyd heksylocynamonowy
Hib Szczepienie przeciwko zakażeniu Haemophilus influenzae typu b
HIE / Neonatal Seizures Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna / napady drgawkowe u noworodków
High Duże
High attenuation Hiperdensyjny
High current waveform Kształt fali wysokorądowej
High drug load tablet Tabletka o dużej zawartości substancji czynnej
High flow Wysokoprzepływowy
High Flow insufflation set Wysokoprzepływowy zestaw do insuflacji
High grade Wysokiej jakości / klasy
High lens Okulary o dużej mocy optycznej
High mechanical performances Duża wytrzymałość mechaniczna
High palatal vault Wysoko sklepione / wysklepione podniebienie / podniebienie gotyckie
High processing-quality Wysoka jakośc obróbki
High risk of slipping Wysokie ryzyko poślizgnięcia się
High sample diluent Roztwór do rozcieńczania próbek przekraczaj±cych zakres pomiaru
High shear mixer Mieszalnik szybkoobrotowy
High speed particles Odpryski
High-density mapping catheter Cewnik mapujący wysokiej rozdzielczości
Higher Większe / wyższe
Highest Największy / najwyższy
Hip fracture Złamanie biodra / kości biodrowej
Hippuryl-L-histidyl-L-leucine Hipurylo-L-histydylo-L-leucyna
Histological glass knife maker Aparat do robienia szklanych nozy histologicznych
Hlth Rc No Nr księgi głównej
Hoist Podnośnik
Homobaldrinal Homobaldrynal
Hooking system System prowadzenia przewodów zasilania
Hormone Hormon
Hormone-naive Pacjenci nieleczeni wcześniej preparatami hormonalnymi
Hospitalist Lekarz szpitalny / pracujący w szpitalu
Hot heat sources Źródła ciepła
Hot water extract Wyciąg wodny (przygotowany na gorąco)
How supplied Sposób dostarczania
Hs-C-reactive protein Białko C-reaktywne ( hs-CRP )
Hub Nasadka
Human anti-mouse antibody (HAMA) Przeciwciała ludzkie skierowane przeciwko antygenom mysim (HAMA)
Human carcinogenicity Działanie karcynogenne u ludzi
Human chorionic gonadotropin Ludzka gonadotropina kosmówkowa
Human matrix with preservative Macierz ludzka ze środkiem konserwującym
Human renin expression construct Konstrukcja genowa powodująca ekspresję ludzkiej reniny
Humidity Wilgotność
Humidity limitation Graniczne wartości wilgotności
HV current Prąd wysokonapięciowy / HV
Hydrated Uwodniony / hydratowany
Hydrazoic acid Kwas azotowodorowy
Hydrocarbylamine Hydrokarbylamina
Hydrocephalus shunt products Zestawy zastawkowe do leczenia wodogłowia
Hydrochloride Chlorowodorek
Hydrogen Wodór
Hydrogen-refined Rafinowany wodorem
Hydrolyse Hydrolizować
Hydrophilic sensitizer Czynnik hydrofilowy / wodochłonny
Hydrophilisation agent Środek hydrofilizujący
Hydrophobic Hydrofobowy
Hydrotreating Hydrorafinacja
Hydroxyestrone Hydroksyestron
Hydroxyindole Hydroksyindol
Hydroxyl ammonium chloride Chlorek hydroksyloaminy
Hydroxymethylacrylic acid Kwas hydroksymetyloakrylowy
Hydroxyprogesterone Hydroksyprogesteron
Hygiene area Miejsce o podwyższonym standardzie higieny
Hygrometry Higrometria
Hyperglycaemia Hiperglikemia
Hyperglycosylated hCG Hiperglikozylowana hCG
Hypergonadotropic Hypogonadism Hipogonadyzm hipogonadotropowy
Hyperplasia Rozrost
Hyperprolactinaemia Hiperprolaktynemia
Hyperthyroidism Nadczynność tarczycy
Hypertrophy Przerost
Hyposulphite Tiosiarczan / antychlor / podsiarczyn
Hypothalamic-pituitary-gonadal disorder Zaburzenia czynności podwzgórza, przysadki i gonad
Hypothalamus Podwzgórze
Hypothalamus-pituitary-thyroid triangle Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca
Hypothyroidism Niedoczynność tarczycy
Hypotube Clip Zacisk rurki cewnika
Hypromellose Hypromeloza
I m (intramuscular injection) Domięśniowo
IA bag Intra-arterial bag (worek do infuzji dotętniczej)
IA label IA Etykieta
IA pressure Ciśnienie w aorcie (wewnątrzaortalne)
Iatrogenic Jatrogenne
Icocyanate Izocyjanian
Icterus Żółtaczka
IDDM Cukryca insulinozależna
IgE-mediated IgE-zależna
Ignite to dull redness Podgrzewac do koloru wisniowego
Ignition oven Piec zapłonowy
Ileoileal reanastomosis Ponowne zespolenie jelita czczego
Ileosacrum Okolica biodrowo-krzyżowa
Iliac vein Żyła biodrowa
Iliopsoas Mięsień biodrowo-lędźwiowy
Illness Choroba / schorzenie
Illness assessment Wywiad ratowniczy
Imaging slice Obrazowana warstwa
Imciromab pentetate Pentetonian imciromabu
Immediate hormonal therapy Natychmiastowa terapia hormonalna
Immune Immunologiczny
Immune Odporny
Immune tolerant stage Stan tolerancji immunologicznej
Immune-mediated disease Choroba o podłożu immunologicznym
Immunoassay Oznaczenie immunologiczne
Immunobiology of human hosts Immunobiologia człowieka
Immunochemistry Immunochemia
Immunochromato graphic technology Technika immunochromatografii
Immunogenic Immunogenny
Immunoglobulin Immunoglobulina
Immunoglobulin class switch recombination Rekombinacja (prowadząca do) przełączania izotypu przeciwciała
Immunometric Immunometryczny
Immunomodulatory effects Efekty immunomodulacyjne
Immunosorbent assay Metoda immunoadsorpcyjna
Immunosuppressive therapy Terapia immunosupresyjna
Impact injuries Urazy wypadkowe
Impact to the scanhead Uszkodzenie głowicy spowodowane uderzeniem
Impacted tooth Ząb wklinowany / niewyrznięty
Impaction Wklinowanie
Impactor Popychacz
Impaired glucose regulation Upośledzona regulacja metabolizmu glukozy
Impedence spectroscopy Spektroskopia impedancyjna
Implant Displaced views Widoki (projekcje) przesunięte przez implant
Implant sleeve Tulejka do implantów
Implantation Implantacja
Important Ważne
Impregnated stone Kamień impregnowany
Impregnating liquid for tissue Płyn impregnujący do tkanin
In a staggered fashion Chaotycznie
In as far as results are available Na tyle, na ile pozwalają na to dostępne wyniki
In lieu of Zastępować (i wykluczać)
In the left anterior cubital region Na przedniej powierzchni lewego zgięcia łokciowego
In utero mortality Śmiertelność wewnątrzmaciczna
In vitro In vitro
In waves W nawracających / powtarzających się epizodach
Incentive spirometer Spirometr bodźcowy
Inception cohort Kohorta
Incident Powiazany
Incident slit Szczelina wejściowa
Incisional and cutaneous fistulae Pooperacyjne przetoki
Inclinometer Miernik nachylenia / pochyłomierz
Incomplete paralysis of any eye movement Niedowład mięśni gałkoruchowych
Incontinent Niekotrolujący czynności fizjologicznych
Increase Zwiększenie
Increase in acute phase reactant proteins Wzrost poziomu białka ostrej fazy
Increase the perceptions of guilt Wzmacniać przekonanie o winie oskarżonego
Increased Zwiększone
Increased anterior and posterior constraint Zwiększona stabilizacja okolicy przedniej i tylnej
Increased plasma concentrations of bosentan Zwiększone stężenia bosentanu w osoczu krwi
Increasing Wzrastające
Increments Warstwy
Incubation time Czas inkubacji
Indications For Use Wskazania do stosowania
Indicative Occupational Exposure Limit Value Orientacyjna wartość graniczna narażenia w miejscu pracy
Inducer Induktor
Inducers Induktory
Induction Indukcja
Induction loop System nagłośnieniowy z pętlą indukcyjną
Inert Chemicznie obojętny
Inexhaustible Utrzymujące się / uporczywe
Infarct Zawał / udar
Infarction Zawał / udar
Infection Zakażenie
Infectious Zakaźny
Inferior Dolny
Inferior STEMI Zawał ściany dolnej serca z uniesieniem odcinka ST
Infertility Bezpłodność
Infiltrative mass / growth Konglomerat naciekowy
Inflammation Zapalenie
Inflation Napełnianie
Inflation device Urządzenie napełniające
Inflation Pressure Ciśnienie napełnienia
Inflator Inflator / insuflator
Informal community support Nieformalne grupy społeczne
Informal patient Pacjent dobrowolny
Information sharing Wymiana informacji
Informed choices Świadome / poparte odpowiednią wiedzą wybory / decyzje
Informed consent Świadoma zgoda
Infrared absorption fingerprint Charakterystyczna absorpcja w podczerwieni / charakterystyczne spektrum w podczerwieni
Infusion Wlew
Infusion Pressure Ciśnienie wlewu
Inhibit Hamować
Inhibited Stabilizowany (z dodatkiem ihibitora)
Inhibition Hamowanie
Injectable retard suspension Zawiesina o przedłużonym działaniu do iniekcji
Injection air Sprężone powietrze do zasilania wstrzykiwacza ciśnieniowego
Injection Site Miejsce podawania dodatkowych zastrzyków
In-line degassing Odgazowanie bezpośrednie / in-line
In-line filter Filtr infuzyjny
In-network doctors Lekarze z sieci
Inoculation cycle Cykl zaszczepienia
In-patient Pacjent hospitalizowany
in-patient treatment Leczenie szpitalne (hospitalizacja)
Insertion Tool Narzędzie wprowadzające / inserter
Insertion wrench Klucz prowadz±cy
Insightful questions Wnikliwe pytania
Insight-oriented therapy Terapia wglądowa
Insolubility index Wskaźnik nierozpuszczalności
In-stent restenosis Ponowne zwężenie w obrębie stentu
Institute for Healthcare Improvement Breakthrough Series Program Breakthrough Series realizowany przez Institute for Healthcare Improvement
Instructions for use Instrukcja użytkowania
Insulin Insulina
Insult model Model urazowy
Intake / output Bilans płynów
Intake of lipids Spożycie lipidów / tłuszczów
Intamedullary reamer Frez śródszpikowy
Integrated Cath Lab Kompleksowe wyposażenie pracowni cewnikowania serca
Integration curve Krzywa całkowania
Intended Use Przeznaczenie
Intercellular recognition Rozpoznawanie międzykomórkowe
Intercept Punkt przecięcia
Intercept Rzędna początkowa
Interceptor Płyta zbiorcza
Interchangeable syringe Strzykawki z częściami wymiennymi
Interference Wpływ / zakłócenie / zaburzenie
Interfering Substances Substancje interferujące
Interfering Substances Substancje zakłócające
Intermediate Półprodukt
Intermediate nursing facilities Oddziały wykwalifikowanej opieki pielęgniarskiej
Intermediate tube Rura / rurka pośrednia
Intermittent Przerywany / okresowy
Internally generated emotion Uczucie mające (swe) źródło w psychice / uczucie generowane wewnętrznie
International nonproprietary name (INN) Nazwa międzynarodowa leku (wg INN)
Interocclusal Pomiędzy powierzchniami zgryzowymi
Interpersonal skills Umiejętności interpersonalne
Interstitial (Leydig) cell Komórki śródmiąższowe (Leydiga)
Interstitial fluid Płyn śródmiąższowy
Interval Odstęp (w EKG)
Interval Przedział
Interventional technique Technika interwencyjna
Interventional therapy Leczenie interwencyjne
Interventionalist Lekarz wykonujący zabieg
Intervertebral disc Dysk międzykręgowy
Intestinal Jelitowy
Intolerant Nietolerowany
Intoxication Zatrucie
Intraarticular infiltration Podanie / wstrzyknięcie dostawowe
Intrageneralist Internista
Intralipid Intralipid
Intraluminal Wewątrz światła naczynia krwionośnego
Intraluminal cross-sectional ultrasound image Ultradźwiękowy obraz przekroju poprzecznego przez światło naczynia
Intramedullary stem Trzpień dokanałowy
Intra-oral W obrębie jamy ustnej
Intra-oral film Klisza do zdjęć wewnątrzustnych
Intraoral syringe time Dlugosc czasu na wewnatrzustna strzykawke
Intrapleural Śródopłucnowy
Intravascular stent Stent wewnątrznaczyniowy
Intravascular ultrasound (IVUS) catheter Cewnik do wewnątrznaczyniowego badania ultrasonograficznego (IVUS)
Intravenous Dożylny
Introducer Introduktor
Introducer Prowadnik
Introducer Introduktor
Introducer Sheath Koszulka introduktora
In-use stability Trwałość (próbki / odczynnika) po otwarciu / rozpuszczeniu
In-use storage times Czas przechowywania po otwarciu
In-utero stress Stres wewnątrzmaciczny / stres płodu (w łonie matki)
Ioculate Inokulować / zaszczepić / zawiesić
Ion Jon
Ionic compound Związek jonowy
IPC Kontrola międzyoperacyjna
Iridoids Irydoidy
Iron Żelazo
Iron and zinc phosphating Fosforanowanie żelazowe i cynkowe
Irreproducibilities Niska odtwarzalność
Irrigation lumen Kanał irygacyjny / światło kanału irygacyjnego
Ischaemic stroke Udar niedokrwienny
Ischeamic heart disease Choroba niedokrwienna serca
Isobaric overlap Interferencje izobaryczne
Isoflurane Izofluran
Isolated proctitis Izolowane zapalenie odbytnicy (prostnicy)
Isolette Inkubator
Isomere Izomer
Isopar-C Izopar C
Isoperibolic decomposition Rozkład izoperiboliczny
Isoporopanol Izopropanol
Isopropyl Myristate Mirystynian izopropylu
Isotonic solution Roztwór izotoniczny
Isovaltrate Izowaltrat
I-Stat Analizator i-stat
IU j.m.
IU/L j.m./l, IU/l
IU/mL j.m./ml, IU/ml
IV Dożylne
IV pole Stojak na kroplówkę
IV Pole Clamp Zacisk do mocowania na stojaku do kroplówki
Jab Szczepienie
Jaffe Rate Blanked Comp Metoda Jaffe (do oznaczania kreatyniny)
Japanese Encephalitis vaccine Szczepionka przeciw japonskiemu zapaleniu mozgu
Jaundice Żółtaczka
Jaws Szczęki
Jeweler’s forceps Szczypczyki / kleszczyki jubilerskie
Joint Staw / połączenie
Journal club Klub prasowy
Judgement Zdolność do (prawidłowej) oceny (sytuacji)
Junction which receives excitation Łącze otrzymujące impuls
Juvenile systemic arthritis (JSA) Młodzieńcze zapalenie stawów o uogólnionym początku
KDa KDa
Keratotic Rogowaciejący
Key filler Wlew zamykany
Key NAD interlock Blokada klucza NAD
Key opinion leaders Główni / najważniejsi opiniotwórcy
Keying agent Środek (czynnik) wiążący (łączący)
Kidney Nerka (narząd)
Kidney dish Nerka (naczynie)
Kidney function less than X % of normal Wartości parametrów czynności nerek poniżej x% wartości prawidłowych
Kill rate Skuteczność uśmiercania / odsetek zgonów
Kinematic inputs Obciążenia dynamiczne
Kinetic Kinetyczny
Kit Zestaw
Kit of parts Mieszaniny
Klinefelter’s syndrome Zespół Klinefeltera
Knee giving way Uciekanie kolana
Knee orthotic Orteza stawu kolanowego
Knife blade reverse buckling rupture disks Płytki bezpieczeństwa odwróconego działania z ostrzami tnącymi
Knitted cord Nić retrakcyjna
Kontrola seryjna wstępna Initial batch control
Kwasochłonne bóle mięśniowe EMS
Lab ordered / time Zalecone badania laboratoryjne / czas
Label Etykieta / nalepka
Label off Leczenie niestandardowe
Labelling Identyfikator / fiszka identyfikacyjna
Labelling for the Product Zgodnie z etykietą produktu
Laboratorium ruchowe In-process laboratory
Laboratory Laboratorium
Laboratory and Radiology Referrals Skierowania na radiologię i do laboratorium
Laboratory CO-oximeter Oksymetr laboratoryjny typu CO
Laboratory measure Wyniki testów laboratoryjnych
Laborist Szpitalny położnik
Labour and delivery Poród
Labour ward management Zarzadzanie oddzialem porodowym
Lactoferrin Laktoferyna
Lactoserum Laktoserum
LAD - amputowana medialnie Middle segment left anterior descending artery occlusion
Lake Pigment organiczny strącony
Lamina finder Separator blaszki kostnej
Laminar flow hood Komora laminarna
Lancing device Nakłuwacz
Landmark point Punkt anatomiczny
Landmarking Wskazanie znacznika / punktu odniesienia (funkcja w aparacie RTG)
Laparoscopic surgeon Laparoskopista
Large patients Masywni pacjenci
Laryngeal mask airways Maska krtaniowa
Laser particle analysis Laserowa analiza cząstek zanieczyszczeń
Late contact hypersensitivity Alergia (nadwrażliwość) późna kontaktowa
Late thrombosis Późna zakrzepica
Late-breaking Z ostatniej chwili
Lateral collateral ligament Boczne więzadło poboczne
Lateral view Projekcja boczna
Laterally Bocznie / po stronie bocznej
Latex exam powdered gloves smooth Diagnostyczne rękawice lateksowe / pudrowane / o gładkiej powierzchni
Latex-free Bezlateksowy
Lavender-top tube Probówka z fioletowym korkiem
Lead Szef / kierownik zespołu
Lead and copper plumbing Ołowiane i miedziane elementy instalacji
Lead physician Ordynator / dyrektor ds. medycznych
Lead Social Work Practicioner Naczelny pracownik opieki spolecznej
Lead time bias Błąd z tytułu czasu wykrycia
Lead-in phase Faza przygotowawcza
Leading doctor Czołowy przedstawiciel środowiska lekarskiego
Leading edge of the dye conjugate Czoło koniugatu barwnika
Leading end Końcówka prowadząca
Leading question Pytanie naprowadzające
Leakage current Prąd upływu
Leakage device Zastawka nadciśnieniowa
Leap of faith Przyjąć na wiarę
Learn the ropes Poznawać tajniki
Lecturoscope Wziernik dodatkowy
Left main coronary artery Pień lewej tętnicy wieńcowej
Left main disease Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej
Left periamygdalar region Lewy obszar okołomigdałowaty
Left septal wall ablation Ablacja lewej strony (ściany) przegrody serca
Legal Manufacturer Producent uprawniony
Length bias Błąd z tytułu czasu trwania badania
Length of the sample plug Długość strefy próbki
Lenticulo-striate arterial vessels Naczynia tętnicze soczewkowo-prążkowiowe
Leprostatics Leki przeciwtrądowe
Leptomeningeal involvement Zajęcie opony miękkiej i pajęczej
Lercanidipine Lecarnidipina
Lesion Zmiana chorobowa
Lesion echo pattern Wzór (sonograficzny) echogennej zmiany chorobowej
Lesion set Zespół zmian (patologicznych)
Less than Mniej niż
Lethality / lethal concentration Stężenie śmiertelne
Leukocyte Leukocyt
Leukocyte rolling Toczenie się leukocytów
Leukocyte subsets Subpopulacje leukocytów
Level Poziom / stężenie
Level II Trauma center Centrum urazowe II stopnia referencyjności
Level of FSH Poziom FSH
Level of recognised disability Orzeczony stopień niepełnosprawności
Level of T4 Poziom T4
Levers of power Dźwignie władzy / mechanizmy władzy
Levurocide Środek przeciwdrożdżakowy
LFTs Badania markerów czynności wątroby
LH assay Oznaczenie LH
LH concentration Stężenie LH
LHRH LHRH / luliberyna
LHRH analogue therapy Leczenie analogiem LHRH
Liberated Uwolniony
Libidinized Erotyzacja (projekcji)
Licalizing cortical signs Zlokalizowane objawy korowe
Licensure examination Egzamin zawodowy / z przygotowania zawodowego
Lichenified lesions Liszajowacenie (lichenizacja) skóry
Life given first aid Pierwsza pomoc - zajęcia praktyczne
Life trajectory Koleje losu
Life-altering claudication Chromanie (przestankowe) pogarszające jakość życia
Lifestyle and weight management team Zespół ds stylu życia i kontrolowania masy ciała
Lifetime comorbidities Dożywotnia współzachorowalność
Ligation Podwiązanie
Ligative strangulation by suspension (hanging) Zadzierzgnięcie przez powieszenie
Light Lekki
Light assembly Źródło światła
Light output Moc świetlna
Light-off temperature Temperatura aktywacji termicznej katalizatora
Light-scattering photometry Fotometrycznie przez pomiar intensywności światła rozproszonego
Limb of the test Badana grupa a grupa badawcza
Limbus Rąbek rogówki
Limit marker band Znacznik graniczny
Limit of detection Granica wykrywalności
Limitation Ograniczenie
Limited sampling Ograniczona próba podlegająca badaniu
Limits Wartości graniczne / ograniczenia
Linear / bracketing Charakterystyka liniowa / bracketing
Linear regression Regresja liniowa
Linearity Liniowość
Lining Warstwa wyściełająca
Linked at the C-terminus Związane z C-końcem
Lip swab wet / dry Wymaz z ust suchy / mokry
Lipemia Lipemia
Lipemic Lipemiczny
Lipid Lipid
Lipid emulsion Emulsja lipidowa (tłuszczowa)
Lipid modification therapy Leczenie modyfikujące profil lipidowy
Lipoprotein Lipoproteina
Liposome-entrapped Uwięziony wewnątrz liposomów
Liquor punction Punkcja lędźwiowa
List of reimbursed drugs Lista leków refundowanych
Listening Response Parafrazowanie
Lithium heparin Heparyna litowa
Lithium tremor Drżenia (mięśniowe) w przebiegu leczenia litem / solami litu
Lithotriptor Kleszcze do kruszenia kamieni
Liver Wątroba
Load cell-based weighing Ważenie z pomocą przetwornika siły (tensometrycznego)
LOC Graniczne stężenie tlenu
Local lymph node assay : positive Badanie regionalnych węzłów chłonnych: wynik dodatni
Local Medical Officer Lokalny przedstawiciel służby medycznej
Local or national regulations Przepisy lokalne lub krajowe
Localised bony tenderness Miejscowa tkliwość kości
Location reference position Lokalizacja położenia odniesienia
Locking suture Szew mocujący
Locum staff grade psychiatrist Lekarz psychiatra (personel zastepczy)
Locus coeruleus Miejsce sinawe
Log Zapis / zapisać / dziennik / rejestrator
Log-transformed value Wartość po transformacji logarytmicznej
Longitudinal data Dane z obserwacji długofalowej
Longterm steroid Długotrwałe leczenie sterydami
Longuette Longeta; szyna gipsowa
Loop tack Przyleganie pętli
Loosening of teeth Nadmierna / patologiczna ruchomość zębów
Loss of resistance device Urządzenie do wykrywania spadku oporu
Loss-leader Towar sprzedawany (tu: usługi medyczne kontraktowane) ze stratą
Lot Partia
Lot Seria
Lotion base Nośnik płynny
Low Mały / niski
Low absorption of food Słabe przyswajanie pokarmów
Low adherent wound pads Opatrunek nieprzywierający
Low attenuation defects Zmiany o niskim współczynniku tłumienia / osłabienia promieniowania
Low cell concentration / number Ubogokomórkowy
Low content Mała / niewielka zawartość
Low grade scarring Niewielkie bliznowacenie
Low residuals Małe zalegania
Low substituted hydroxypropylcellulose Niskopodstawiona hydroksypropyloceluloza
Low sulphur middle distillate fuels Paliwa o niskiej zawartości siarki (niskosiarkowe) ze średnich frakcji destylacji
Low virulence Mała a niewielka wirulencja
Low volume blood filter Niskoprzepuszczalny filtr krwi
Low-contact psychotherapy Psychoterapia przy ograniczonym kontakcie psychoterapuety z pacjentem
Lower Mniejsze
Lower limit of humidity Najmniejsza dopuszczalna wilgotność
Lower limit of temperature Najniższa dopuszczalna temperatura
Lower vagina Część dalsza / dolna pochwy
Lower-strength tablet Tabletka o mniejszej ilości / zawartości / dawce substancji czynnej
Lowest Najmniejsze
Luer fitting Połączenie typu Luer
Luer lock Zawór typu Luer
Luer slip syringe Strzykawka typu luer
Lumbar Drainage Catheter Kit Zestaw cewnika do punkcji / drenażu lędźwiowego
Lumbar ecchymosis Siniaki w dole plecow
Lumbar Peritoneal Shunt Drenaż lędźwiowo-otrzewnowy
Lumbar puncture Nakłucie lędźwiowe
Lumbar subarachnoid Przestrzeń podpajęczynówkowa w okolicy lędźwiowej
Lumen Światło
Luminal Od strony światła naczynia krwionośnego
Luminal hyperplasia Przerost śródbłonka
Luminometer Luminometr
Luminous tube Świetlówka
Lung density Gęstość płuc
Lung isolation Wyodrębnienie płuca
Lung Volume Recruitment (LVR) Wspomaganie wdechu / rekrutacja dodatkowej pojemności oddechowej
Lunging Rzucać się
Lupus nephritis Toczniowe zapalenie nerek
Luteal phase Faza lutealna
Luteinising hormone Hormon luteinizujący
Luteolin-7-glucoside 7-glukozyd luteoliny
LV end diastolic dimensions Końcoworozkurczowe wymiary lewej komory
Lymphatic collector Zbiorcze naczynie limfatyczne
Lymphocyte steroid sensitivity Wrażliwość krwinek białych (limfocytów) na sterydy
Lymphoid blast phase CML Kryza limfoblastyczna przewleklej bialaczki szpikowej
Lyophilised Liofilizowany
Lyophilized colloidal conjugate of gold particles Liofilizowany koloid koniugatów z cząstkami złota
Lytes Elektrolity
Macro-management Makrozarządzanie
Macroprolactin Makroprolaktyna
Magnesium Magnez
Magnesium aluminum hydroxy carbonate Hydroksywęglan magnezowo-glinowy
Magnesium chloride Chlorek magnezu
Magnesium sulphate Siarczan magnezu
Magnet bore Wnętrze cewki (elektromagnetycznej)
Magnetic Resonance Conditional Rezonans magnetyczny – produkt warunkowo bezpieczny
Magnetic resonance imaging (MRI) Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
Magnetic Resonance Safe Rezonans magnetyczny – produkt bezpieczny
Magnetic Resonance Unsafe Rezonans magnetyczny – produkt niebezpieczny
Mailer Karta do rejestracji droga pocztowa
Maintain a population perspective Patrzeć z punktu widzenia populacji
Maintenance of Healing Podtrzymywanie efektu terapeutycznego / leczniczego
Maintenance schedule Leczenie podtrzymujące
Maintenance unit Zestaw do konserwacji
Major Depressive Disorder (MDD) Ciężkie Zaburzenie Depresyjne
Major, local healthcare system Duża lokalna placówka zdrowotna
Majority of Większość
Make theoretical sense Spójny z teoretycznego punktu widzenia
Makes the heart grow fonder Powoduje wzrost uczuc
Maladaptive Z zaburzeniem przystooswania
Male Mężczyźni
Male paten baldness Łysienie typu męskiego
Maleate Maleinian
Males and Females Mężczyźni i kobiety
Malignant Złośliwy
Mallet Młotek chirurgiczny
Mammomat Review Station Stanowisko kontroli mammografu automatycznego
Manage glucose to target Prowadzić leczenie (tak), by uzyskać pożądane stężenie glukozy
Managed care market Zorganizowana opieka zdrowotna / rynek zorganizowanej opieki zdrowotnej
Mandrel Mandryn
Mane Rano
Mannase Mannozydaza
Manual defibrillation pads Łyżki defibrylatora
Manual tender point survey site score Skala oceny manualnej punktów uciskowych
Manual therapist Terapeuta manualny
Manualised Przestawiony na obsługę ręczną
Manualized protocol Instrukcja leczenia
Manufacturing yield allowance Dopuszczalna rozbieżność w ilości / wadze produktu
Mapping catherer Cewnik mapujący
Marched interval Przedział przesuwu / zakres rozsuwu
Margin Marża
Marginal cost Koszt krańcowy
Mark Zaznaczenie
Market Access Delays (MAD) Ograniczenia Dostępu do Rynku
Markov transition model Model Markowa
Mask headgear Paski do mocowania maski
Masking of treatment Maskowanie próby
Mass-occupying Zmiana powodująca efekt masy
Master Chory / pacjent
Master cell bank Bank komórek macierzystych
Master Formula Przepis wzorcowy
Master healer Mistrz Reiki
Masthead roles for Investigators Stanowiska w kolegium redakcyjnym (przeznaczone) dla badaczy
Materials provided Dostarczone materiały
Materials required (but not provided) Materiały konieczne (niedostarczane z zestawem)
Maternal toxicity Toskczyność matczyna
Maternity grant Zasiłek porodowy
Maternity home Klinika położnicza
Maternity notes Karta ciazy
Maternity unit Oddzial polozniczy
Maternotoxic dose level Dawki / poziom dawkowania toksyczne dla matki
Matrix Macierz
Matrix Matryca
Mature results Ostateczne wyniki
Maximal dermal preservation Oszczędzenie jak największej ilości tkanki skórnej
Maximum Cycle Maksymalny zarejestrowany cykl
Maximum Guidewire OD Maksymalna średnica zewnętrzna prowadnika
Maximum Inflation Pressure Maksymalne ciśnienie napełnienia
Maximum Infusion Pressure Maksymalne ciśnienie wlewu
Maximum Pressure Maksymalne ciśnienie
Maximum tare weight Maksymalna tara
MC FRCpath DFM (Belg)DMJ MC - Magister Chirurgiae (Lat) Master Of Surgery
MD MD - Medicinae Doctor (Doctor of Medicine)
MD Phd Dr n. med.
Meal challenge (test) Badanie z wykorzystaniem posiłku testowego
Meal tolerance test Glikemia poposiłkowa
Mean Wartość średnia
Mean average Średnia arytmetyczna
Mean delay in presentation Średnie opóźnienie w prezentacji
Mean peak area response ratio Średni stosunek pól pod pikami
Measurable disease Mierzalna choroba
Measurement snaps Porcje pomiarowe
Measures of fit Miary dopasowania
Measuring range Zakres pomiarów / pomiarowy
Mechanical helical scanning Mechaniczne skanowanie spiralne
Mechanistic Mechanistyczny
Mechano-therapy Mechanoterapia
Media Rozpuszczalnik / środek
Medial and lateral fasciotomy Przyśrodkowe i boczne nacięcie powięzi
Medial collum Środkowy odcinek szyjki kości udowej
Medial distal (femur) Przyśrodkowa dalsza część (kości udowej)
Medial meniscal tear Rozerwanie łąkotki przyśrodkowej
Medial of the heel Przyśrodkowa część pięty
Medial prefrotnal cortex Część przyśrodkowa kory przedczołowej
Median nerve Nerw pośrodkowy
Mediastinal masses Guzy śródpiersia
Medical Care Unit Ambulatorium
Medical case conference Konsylium
Medical chart abstraction Wyciag z karty choroby
Medical claim Roszczenie refundacji kosztów świadczenia zdrowotnego
Medical device recall acknowledgement form Formularz przyjęcia zwrotu wyrobu medycznego
Medical director Dyrektor medyczny
Medical endoscopy systems Medyczne systemy endoskopowe
Medical futility Uporczywa terapia
Medical group number Numer ubezpieczenia medycznego
Medical history Wywiad lekarski
Medical necessity Konieczność interwencji medycznej
Medical Officer Koordynator / kierownik ds. medycznych
Medical Registrar Lekarz-asystent w trakcie specjalizacji
Medical treatment facility Oddział zabiegowy
Medical-surgical utilization Utylizacja materiałów medyczno-chirurgicznych
Medication appointment Wizyta po receptę
Medication regimen Schemat stosowania leku
Medicine elective Zajęcia fakultatywne z wybranej gałęzi / dziedziny medycyny
Medirail Szyna montazowa typu medirail
Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency Deficyt dehydrogenazy acyloCoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych
MedPA Pomocniczy personel medyczny
Medula oblongata Rdzeń przedłużony
Melodic intonation therapy Terapia intonacją melodyczną
Melting behaviour Zachowanie się (własności) w procesie topnienia
Melting tablet base Masa tabletkowa topiąca się / łatwotopliwa
Membrane Błona
Membrane bag Woreczek membranowy / membrana
Meningitis Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Meniscal root Przyczep łąkotki
Menstrual cycle Cykl miesiączkowy
Mental Aftercare Association Stowarzyszenie opieki nad (byłymi) pacjentami szpitali psychiatrycznych
Mental effects Wpływ na psychikę
Mental Health Act Ustawa o zdrowiu psychicznym
Mental Health Act Commission Komisja orzekaj±ca o stanie zdrowia psychicznego
Mental health care Ochrona zdrowia psychicznego
Mental Health Care Stream Board Rada Ruchu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Mental Health Services NHS Trust Fundusz NHS (ds) Zdrowia Psychicznego
Mental-health disorder Zaburzenia psychiczne / zaburzenia zdrowia psychicznego
Mentation Funkcje umysłowe
Menthoxypropanediol Mentoksypropanodiol, 3-[[5-metylo-2-(1-metyloetylo)cykloheksylo]oksy]propano-l,2-diol
Mercury-free thermometers Termometry bezrtęciowe
Mercury-in-glass thermometers Szklane termometry rtęciowe
MES buffer Bufor MES
Mesangial IgA disease Nefropatia IgA
Mesh on Odsiew / frakcja górna / nadziarno
Mesh pass Przesiew / frakcja dolna / podziarno
Mesh structure Konstrukcja siatkowa
Mesiofrontal Mezofrontalny / środkowoczołowy
Metabolic Metaboliczny
Metabolic acidosis Kwasica metaboliczna
Metabolic alkalosis Alkaloza / zasadowica metaboliczna
Metabolic clearance of the parent compound Klirens metaboliczny macierzystego zwiazku
Metabolism Metabolizm
Metabolism of carcinogens and drugs Metabolizm karcynogenów i leków
Metal chelation Chelatowanie metali
Metal fume fever Gorączka metaliczna / gorączka odlewników
Metal fume fever Zatrucie oparami metali
Metal powder Pył metalowy
Metal-bearing Zawierający elementy metaliczne
Metallic Metalowy / metaliczny / metalizowany
Metallic crimp cap Metalowy kapsel zaciskany
Metalwork Metaloplastyka
Metastable technetium (99mTc) demogastrin Demogastryna znakowana metastabilnym izotopem technetu 99mTc
Metastasis Przerzut
Metastatic Przerzutowy / przerzutujący / rozsiany
Metastatic carcinoma breast Rak sutka z przerzutami
Metastatic setting Leczenie hormonalne w przypadku przerzutowego raka
Methanesulphonyl-D-cyclohexylalanyl-butyl-arginine-p-nitroaniline Metanosulfonylo-D-cykloheksyloalanylo-butylo-arginino-p-nitroanilina
Metharcylate Copolymer Kopolimer kwasu metakrylowego
Method Comparison Porównanie metod
Method’s attainable recovery level Osi±galny poziom (procentu) odzysku metody
Methosulfate Metylosiarczan
Methyl Hippuric Acid Kwas metylohipurowy
Methyl ionones Metylojonony
Methyl methacrylate Metakrylan metylu
Methyl methacrylate copolymer Kopolimer metakrylanu metylu
Methyl Oximino Silane Metylooksyminosilan
Methyl sulfonate N,N-Di (alkyl carboxyethyl)-N-ethanol Metylosulfonian N,N-di(alkilokarboksyetylo)-N-etanolu
Methylation marks Wzory metylacji
Methylumbelliferyl Metyloumbeliferyl
Mg/dL Mg/dl
Mg/mL Mg/ml
MH+ calculated Jony cząsteczkowe MH+
MI Zawał mięśnia sercowego
Micro contact Mikrostyk
Microbes Drobnoustroje
Microbial Bakteryjny
Microbiocidal effect Efekt zabojczy dla mikroorganizmow
Microcatheter Mikrocewnik
Microdosimeter Mikrodozymetr
Microscission Mikronacięcia
Microsomal liver enzyme inducers Induktory mikrosomalnych enzymów wątrobowych
Microtitre plate readers Czytnik płytek do mikromiareczkowania
Microtubule disassembly Rozpad mikrotubuli
Microurinalysis Mikroskopowa analiza moczu
Microwave therapy Terapia mikrofalowa
Micturition management Wymuszona / forsowana mikcja (ew cewnikowanie)
Mid shaft fracture Złamanie środkowej części trzonu
Middle meningeal artery Tętnica oponowa środkowa
Midfoot Śródstopie
Midgestational W środkowym okresie ciąży
Midline Linia pośrodkowa (ciała)
Midline catheter Cewnik do wkłucia centralnego
Mid-sagittal plane Płaszczyzna środkowa / strzałkowa
Mid-scapular line Linia łopatkowa
Mid-shaft fracture Złamanie trzonu kości
Midvertebral body Centralna część trzonu kręgu
Midwife Położna
Midwifery training Kwalifikacje w położnictwie
Mild - moderate - severe hepatic impairment Upsledzenie funkcji watroby w stopniu lekkim-znacznym-powaznym
Mild-moderate tonal increase Niewielki do umiarkowanego wzrost napięcia mięśniowego
Mindfulness Świadomość
Mineral apposition rate Szybkość przywarstwiania
Mineral conversion Konwersja mineralna
Mineral oil enema Lewatywa z parafiny plynnej
Mineralised tissues Tkanki zmineralizowane
Mineralization lag time Czas opóźnienia mineralizacji pierwotnej (w stosunku do wydzielenia osteoidu)
Mineralizing agent Środek mineralizujący
Mineralogical conversion of toxic waste Mineralogiczne przetwarzanie odpadów toksycznych
Miniature cyclonic spray chamber Miniaturowa cyklonowa komora rozpylająca
Minimal essential medium (MEM) Podloze minimalne
Minimal reporting bias Z minimalnym błędem w przekazie
Minimual Minimalny
Minimum Guide Catheter ID Minimalna średnica wewnętrzna cewnika prowadzącego
Mining Drążenie
Minor histocompatibility antigen Słabe antygeny zgodności tkankowej
Minute ventilation rate-adaptive pacemaker Stymulator / układ stymulujący z adaptacją częstości do wentylacji minutowej
Mirtazapina Mirtapazine
Missed appointment Opuszczone przez pacjentów wizyty
Missed miscarriage Poronienie zatrzymane
Mitral regurge Niedomykalność zastawki mitralnej
MIU MIU / Mj.m.
Mixed calculi Kamienie mieszane
Mizoribine Mizorybina
ML Ml
Mobile bearing ankle Ruchoma proteza kostki
Mobile imaging solutions Ruchomy sprzęt diagnostyki obrazowej
Mobs surgery Zabieg Mohsa
Mock Pozorowany
Moderate low frequency sensorineural hearing loss Umiarkowany niedosłuch czuciowo-nerwowy w zakresie niskich częstotliwości
Modifiable risk factor Modyfikowalny czynnik ryzyka
Modulation of phosphoinositol hydrolysis Modulacja hydrolizy fosfoinozytolu
MoH / insurance /payers Ministerstwo Zdrowia
Moisture content dew point Zawartość wilgoci odpowiadająca temperaturze punktu rosy
Mol Mol
Molecular mimicry Mimikra molekularna
Molecular weight Masa cząsteczkowa
Molecular weightcut Molekularna granica rozdzielania
Monitor for hematochezia Badanie na obecność świeżej krwi w kale
Monitor preparation Preparat kontrolny
Monitoring Monitorowanie
Monitoring device Urzędzenie monitorujące / monitor
Mono functional alcohol Alkohol jednowodorotlenowy
Monoacetyl-vitexin-rhamnoside Ramnozyd monoacetylowiteksyny
Monoclonal antibody Przeciwciało monoklonalne
Monoclonal solid phase anitibodies Przeciwciała monoklonalne w fazie stałej
Monohydrate Monohydrat / jednowodzian / związek jednowodny
Monohydrolysed Monohydrolizowany
Monohydroxylated Monohydroksylowany
Monoiodotyrosine Monojodotyrozyna
Monomeric prolactin Prolaktyna monomerowa
Mononuclear cell leukemia Białaczka z komórek jednojądrzastych
Monoprotic Jednozasadowy
Month to date Od początku miesiąca
Mordant solution Roztwor trawiacy
More containing environment Większe odizolowanie od środowiska zewnętrznego
More easily than usual Szybciej niż normalnie
Morphine Morfina
Mortuary science licensee Licencjonowany przedsiębiorca pogrzebowy
Mosquito hemostat Kleszczyki naczyniowe Mosquito
Mothercraft nurse Pielęgniarka noworodkowa
Motility probe Sonda do badania motoryki
Motivated behaviours Zachowania motywowane
Motivational speaker Mówca motywacyjny
Motor Drive Sterile Bag Sterylny worek zespołu napędu
Motorized movements Ruch spowodowany działaniem silnika napędowego
Moulding Formowanie
Mounting bar Szyna zamocowań
Mouth transducer Przetwornik spirometryczny
Moving and handling Przemieszczanie i przenoszenie
MRI Conditional Rezonans magnetyczny – produkt warunkowo bezpieczny
MRI Safe Rezonans magnetyczny – produkt bezpieczny
MST Continuous MST Continus
MU (million units) Mln j (milion jednostek)
Mucilage Roztwór kleisty
Mucoadhesive Przylegający do śluzówki
Multi package system Układ wieloskładnikowy
Multi-Array Ablation Catheter Cewnik ablacyjny wielopłaszczyznowy
Multicenter Clinical Trial results (publication) Wyniki wieloośrodkowego badania klinicznego (publikacja)
Multi-cycle search Analiza wielocykliczna
Multileaf collimator Kolimator wielolistkowy
Multi-linear array detector Wielorzędowy układ detektorów
Multimemory Programowana pamięć
Multimer analysis Analiza multimerów
Multiple Mnogi / liczny
Multiple correlations Korelacje wielokrotne
Multiple sclerosis Stwardnienie rozsiane
Multiple semi-partial correlation Korelacja semicząstkowa wielokrotna
Multiplex methods Metody multipleksowe
Multi-tumor market control set Zestaw markerów do diagnostyki różnych rodzajów nowotworów
Munchausen by Proxy Zespol Munchhausena per procura / przeniesiony / ZMPP
Murine Mysi
Murine monoclonal antibody Mysie przeciwciało monoklonalne
Murine monoclonal antibody based immunoassays Oznaczenia immunologiczne oparte na mysich przeciwciałach monoklonalnych
Muscle deficiency Niewydolność mięśni
Muscular shelf Występ/ fałd mięśniowy
Muscular toxicity Toksyczność wobec tkanki mięśniowej
Muscularis propria Warstwa mięśniowa żołądka
Musculotropic Wykazujący powinowactwo wobec tkanki mięśniowej
Muslin squares Pieluchy tetrowe
Mutual support group / voluntary service Wolontariat pacjentów
Mydriasis Rozszerzenie źrenicy / mydriaza
Myeloid blast phase CML Faza blastyczna przewleklej bialaczki szpikowej
Myeloma Szpiczak
Myelomeningoceles Dysrafia kręgosłupowa otwarta z guzem grzbietowym
Myelum Rdzeń kręgowy
Myocardial Mięsień sercowy
Myocardial calcium deposition Złogi wapnia w mięśniu sercowym
Myocardial infarction Zawał mięśnia sercowego
Myocardial sympathetic innervation Unerwienie współczulne mięśnia sercowego
Myofascial release Rozluźnianie (uwalnianie) mięśniowo-powięziowe
Myoglobin Mioglobina
Myosmine Miosmina
N Liczba osób poddanych badaniu
N radialis Nerw promieniowy
N,N-Dialkyltoluidine N,N -dietylo-p-toluidyna
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchloride Chlorek N,N-didecylo-N,N-dimetyloamoniowy
N-[3-(2-furyl)acryloyl]-L-phenylalanylglycylglycine (FAPGG) N-[3-(2-furylo)-akryloilo]-L-fenylo-alanyloglicyloglicyna
Nablonki plaskie liczne w prep In the specimen
N-Alkyl(C12-C18)-N-benzyl-N,N-dimethylammoniumchloride Chlorek N-(C12-C18)alkilo-N-benzylo-N,N-dimetyloamoniowy
Nanocopper Miedź koloidalna
Naphta splitter section Sekcja do podziału benzyny ciężkiej
Naprapath Naprapat / naprapath
Napsylate 2-naftalenosulfonian / napsylan
Narrow therapeutic index Wąski indeks terapeutyczny
NA-saponified greases Smary zmydlone sodem
Nasogastral tube feeding Zgłębnik żołądkowy
National Association of Insurance Commissioners (US) Krajowe Zrzeszenie Komisarzy Ubezpieczonych USA
National Institute for Health Development Narodowy / krajowy instytut zdrowia
Native blood Krew pobierana na skrzep
Native coronary artery Natywna tętnica wieńcowa
Native sample Próbka natywna
Natriemia Natremia
Natural Rubber Latex Lateks z naturalnego kauczuku
Naturalistic conditions Warunki naturalne / naturalistyczne / środowiskowe
Naturalistic study Badanie naturalistyczne
Nature of heredity Mechanizmy dziedziczenia
Navigation catherer Cewnik prowadzący / prowadnica
N-benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-p-nitroaniline N-benzoilo-L-izoleucylo-L-glutamylo-glicylo-L-arginino-p-nitroanilina
N-desalkyl quetiapine N-dezalkilokwetiapina
Near miss Sytuacja grożąca wypadkiem
Nebulised formulation Postać do podawania w nebulizacji
Necrosis Martwica
Necrotic scrotum Martwica moszny
Necrotising fasciitis Martwicze zapalenie powięzi
Necrotizing enterocolotis Martwicze zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy
Needle driver Prowadnik (prowadnica) igły
Needle temperature Temperatura igły
Needle-free with positive pressure connector Bezigłowy ze złączem (nad)ciśnieniowym
Needle-guided bracket Prowadnik igły biopsyjnej (głowicy ultrasonografu)
Negative control Kontrola ujemna
Negative ultrafiltration Negatywna ultrafiltracja
Negativity Bias Inklinacja negatywna
Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester Ester oksiranylometylowy kwasu neodekanowego
Neonatal Noworodkowy
Neonatal hyperbilirubinemia Hiperbilirubinemia noworodkowa
Neonatologist (neonatologyst) Neonatolog
Neo-neurogenesis Proces powstawania nowych neuronów
Neoplasm Nowotwór
Nephropathy Nefropatia
Nephrosis Nerczyca
Nerve Nerw
Nerve hole Otwory międzykręgowe nerwów rdzeniowych
Nerve root canal Kanał korzenia nerwowego
Nested PCR Zagnieżdżona PCR
Net absorbance Absorbancja netto
Net flow rate Wynikowe natężenie przepływu
Netback Wartość retroaktywna netto
Network providers Świadczeniodawcy działający w (naszej) sieci
Neural Nerwowy / dotyczący układu nerwowego
Neural exit Otwór międzykręgowy
Neuraxial anesthesia Znieczulenie centralne (blokada centralna)
Neuro-behavioral effects Efekty neuro-behawioralne
Neuroendocrine Neuroendokrynny
Neurofibromas Nerwiakowłókniak
Neurofibromatosis type 1 (NF1) Nerwiakowłókniakowatość typu 1
Neuromuscular Nerwowo-mięśniowy
Neuromuscular blockers Leki zwiotczające
Neuronal circuit organisation Tworzenie się struktur obwodów neuronalnych
Neuroplacity Neuroplastyczność (neuroplasticity)
Neurovascular bundles Pęczki naczyniowo-nerwowe
Neurovascular coupling Sprzężenie naczyniowo-nerwowe
Newborn blood-spot screening Badanie przesiewowe (skriningowe) noworodka z krwi wlosniczkowej pobranej na krazki bibuly testowej
New-onset Niedawne rozpoznanie choroby
NG Zgłębnik dożołądkowy (wprowadzany przez nos)
Ng/mL Ng/ml
NH3 stripper Kolumna odpędowa amoniaku
Niacin Niacyna
Niacine Niacyna
Nicked hCG Zubożona hCG
Nicotine bitartrate dihydrate Dwuwinian nikotyny / nikotynowy dwuwodny
NID system System / układ NID
NIDDM Cukryca insulinoniezależna
Niedowład spastyczny czterokończynowy Spastic tetraplegia (OR: spastic tetraparesis)
Nil control Próbka ślepa / zerowa
Nipple confusion Zaburzenia (mechanizmu) ssania
Nitroglycerin patch Plaster nitroglicerynowy
Nitrosothiol Nitrozotiol(e)
Nitrosourea Nitrozomocznik
NLM classification Klasyfikacja NLM (Krajowej Biblioteki Medycznej USA)
NM Nanomole na litr
N-methyl ammonia N-metyloamina
Nmol Nmol
Nmol/L Nmol/l
NN’-dicyclohexylcarbodiimide-ethanol N,N\’-dicykloheksylokarbodiimid-etanol
No fetal movement felt Brak odczuwalnego ruchu płodu
No instability on stressing the ligaments Brak niestabilnosci wiezadlowej przy obciążeniu więzadeł
Nocte Wieczorem
Nodule Wypustka
Nom DFT µ Nominalna grubość suchej powłoki (farby) w mikrometrach
Nomenclature Nomenklatura / nazewnictwo
Nominal Inflation Pressure Ciśnienie nominalne napełniania
Nominal Pressure Ciśnienie nominalne
Nominal Stent Diameter Nominalna średnica stentu
Non Clinical Pharmacology Farmakologia niekliniczna
Non inclusion criteria Kryteria wyłączenia
Non keratotic Nierogowaciejący
Non pyrogenic Niepirogenny
Non sensitized (polystyrene tubes) Zwykłe probówki polistyrenowe
Non small cell carcinoma of the lung Niedrobnokomórkowy rak płuca
Non treatment based claim Żądania nie związane z procesem leczenia
Nonadherent dry pads Nieprzywierające suche kompresy
Non-amphetamine Nieamfetaminowe
Non-asbestiform Nieazbestowe
Non-asbestos products Produkty bezazbestowe
Non-bridging Niezbrylający się
Non-citizen national Osoba nieposiadająca obywatelnstwa
Non-contact electrostimulation of applied acupuncture needles Bezkontaktowa elektrostymulacja wkłutych igieł do akupunktury
Non-coring needle Igła niepowodująca /pozostawiająca ubytku tkanki
Non-covalent Niekowalencyjny
Nondelivery Usługi niezwiazane z porodem
Non-effect level Analiza zależności dawka- brak efektu
Non-ergot DAs Nieergotaminowi agoniści dopaminy
Non-explosion proof devices Urządzenia o budowie nie przeciwwybuchowej
Nonfastidious O niewielkich wymaganiach środowiskowych a hodowlanych
Non-haemolytic Nie-hemolityczny
Non-identical twins Bliźniaki dwujajowe / bizygotyczne
Non-IND Nieuzależniony
Non-inferiority test Badanie równoważności
Nonkeratinizing Nierogowaciejący
Non-malignant and malignant proliferative disorders Złośliwe i niezłośliwe choroby rozrostowe
Nonmandated riders Nieustawowe klauzule
Nonmaternity Ogolny
Non-neuronal growth factor Nieneuronalny czynnik wzrostowy
Non-oral therapy Podawanie leków drogą pozajelitową
Non-plasma Bez Osocza
Non-pyrogenic Apirogenny
Non-Q wave myocardial infarctions (NQWMI) Zawały mięśnia sercowego typu non-Q (ZMS non-Q)
Non-reactive Niereaktywny
Non-responder Osoba, u której nie uzyskano efektu leczenia
Non-responder imputation Kwalifikacja do grupy braku odpowiedzi
Non-restorable probe Sonda (próbnik) jednorazowego użytku
Non-sedating Pozbawione działania uspokajającego
Nonsense or deletion mutation Mutacja nonsensowna i delecja
Nonspecific bowel gas pattern Nieswoisty rozkład gazów w jelitach
Non-Sterile Niejałowy
Nonstress test Test niestresowy (NST)
Non-thermal laser Laser nietermiczny
Non-thio Bezsiarkowy
Non-unions Brak zrostu kości
Nonutilization Brak wykorzystania
Non-valvular atrial fibrillation Migotanie przedsionków niezwiązane z wadą zastawkową
Nonviral adventitious agents Przypadkowe niewirusowe czynniki (zakaĽne)
Noradrenaline Noradrenalina
Norepinephrine Noradrenalina / norepinefryna
Norethisterone actetate Octan noretysteronu
Normal definition Normalny obraz
Normalization steps Zestopniowanie
Normed fit index Znormalizowany wskaźnik dopasowania
Normoblastic maturation Tor dojrzewania normoblastyczny
Normocapnia Normokapnia
Normograde W kierunku dystalnym
Norrie’s disease Choroba Norriego
Nosebleeds Krwawienia z nosa
Note Uwaga
Notice of compliance Oświadczenie o zgodności wyrobu medycznego z
Novel agents Nowe leki
NPK units Jednostki (mineralne) NPK
Nucleus Jądro miażdżyste
Nucleus replacement implant Proteza jądra miażdżystego
Nurse advice line services Telefoniczne porady pielęgniarskie
Nurse led model in primary care Model podstawowej opieki zdrowotnej z centralną rolą pielęgniarki
Nurse manager Przełożona pielęgniarek
Nurse’s current registration status Aktualne uprawnienia pielęgniarskie
Nurse-led quick access appointments Łatwo dostępne usługi zdrowotne świadczone przez pielęgniarki
Nurselines Telefoniczna linia informacyjno-medyczna
Nursery nurse Opiekunka / pielęgniarka dziecięca
Nurse-to-patient ratio Liczba pacjentów przypadających na pielęgniarkę
Nursing Pielęgniarstwo
Nursing assistant Asystent pielegniarski / pomoc pielegniarska
Nursing strike Odrzucenie piersi
Nutch filter Nucza filtracyjna
Nutraceuticals Nutraceutyki
Nutrition Stan odżywienia
Nutritional analysis Wartość odżywcza
NYHA NYHA
Obj s-r znacznie podwyższona Objętość skurczowo-rozkurczowa
Objawy oponowe ujemne No meningeal signs
Objective tumor response Obiektywna odpowiedź guza / nowotworu
Obniżona funcja wątroby Impaired liver function
Obscuration level Stopień zmętnienia
Observed Obserwowane
Observer blind study Z zastosowaniem metodologii ślepej próby wobec obserwatora
Obsessive-compulsive disorder Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
Obstetrical backup Położnik asystujący
Obstetrician Lekarz położnik
Obstructive breathing Obstrukcyjne zaburzenia oddechu / oddychania
Obturator Mięsień zasłaniacz
Occluding (plugs) Przeszkadzające, albo blokujące (drogę)
Occlusion pressure Ciśnienie zaklinowania (w tętnicy płucnej)
Occupational or other rehabilitation therapy Terapia zajęciowa lub inny rodzaj rehabilitacji
Occupational Therapy Terapia zajęciowa
Octamethyltrisiloxane Oktametylotrisiloksan
Octapeptide Oktapeptyd
Octenidine hydrochloride Chlorowodorek oktenidyny
Octylsilanized Oktylosilanizowany
Octyltriethoxysilane Trietoksysilan oktylu
Ocular optics Optyka okularowa
Ocularist Specjalista w dziedzinie protez ocznych
Oculogenital spread Przenoszenie zakażeń narządów płciowych na narząd wzroku
ODE (Orphan Drug Exclusivity) Prawo wyłączności sprzedaży leku sierocego
ODS ODS
Oedema therapist Specjalista w zakresie drenażu limfatycznego
Oestradiol Estriadol
Of modulus Cykliczne
Of regular count / proportion of immature cells Bez cech odmłodzenia komórek
Office procedures Zabiegi ambulatoryjne
Off-label Stosowanie leku w niezarejestrowanych wskazaniach
Offload Odciążenie
Offset adapter Adapter wyrównujący
O-glycosyl bond hydrolysis (endohydrolysis) Hydroliza wiązań O-glikozydowych (endohydroliza)
Oil barrier Zapora przeciwolejowa
Oil-free diaphragm pump Bezolejowa pompa przeponowa / bezolejowa pompa membranowa
OK to use product Produkt nadaje się do użytku
Oleate Oleinian
Olecranon fracture Złamanie wyrostka łokciowego kości łokciowej
Oleum Spirits Benzyna lakowa
Oligoclonal bands Prążki oligoklonalne
Oligomer Oligomer
Oligomeric prolactin Prolaktyna oligomeryczna
Oligomers Oligomery
Omega three fat acids Kwasy tłuszczowe omega-3
Omeprazole Omeprazol
Omphalocele Przepuklina pępowinowa
On photosensitizing medications Leki fotouczulające
On the differential Należy do diagnostyki różnicowej
On-board stability reagent Stabilność odczynnika w aparacie
On-board stability reagent Odczynnik stabilizujący w aparacie
One of three treatment arms Jedna z trzech grup leczenia
One-on-one basis Indywidualnie / w cztery oczy
Ongoing toxicities Utrzymujące się działania toksyczne
Online healthcare panel Internetowy panel badawczy dotyczący opieki zdrowotnej
On-line keyword-specific search Wyszukiwanie w Internecie według słów kluczowych
On-the-ground Na ziemi / naziemny
On-treatment Podczas leczenia
On-vent adaptor Łącznik wprowadzany do układu oddechowego respiratora
OOPD Przychodnia ortopedyczna
Opaceous Nieprzezierny
Opacifier Zmętniacz / substancja zmętniająca
Open book injury Złamanie miednicy typu „otwartej książki”
Open fashion Metoda otwarta
Open Here Tu otwierać
Open label INR Badanie otwarte INR
Open label study Badanie prowadzone metodą otwartej próby
Open-heart surgery Operacja na otwartym sercu
Opening meninx Przerwanie ciągłości opon mózgowych
Open-label study / open study Badanie otwarte
Operating theatre Sala operacyjna / blok operacyjny
Operation instructions Instrukcja wykonania zabiegu
Operative ill health Choroby / zachorowalność pracowników / zagrożenie dla zdrowia pracowników
Ophthalmic Viscosurgical Device Oftalmiczny środek lepkochirurgiczny
Opiate method Metoda opiatowa
OP-patient cover Serweta operacyjna
Opposed Zrównoważony (przez)
Opthalmia neonatorum Zapalenie spojówek noworodków
Oral airway Rurka ustno-gardłowa / Guedela
Oral appliance Wkładka / aparat doustny
Oral diskinesia and facial dystonia Dyskineza mięsi ust i twarzy
Oral preparation Preparat doustny
Oral reproductive studies Badania wpływu na fukcje rozrodcze przy podawaniu doustnym
Oral shedding Wydalanie (wirusa) przez jamę ustną
Oral step-down regimen Schemat leczenia z podawaniem leku drogą dożylną, a następnie doustną
Orange blossom neroli Olejek neroli z płatków / kwiatów pomarańczy
Orbital rhabdomyosarcoma Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy oczodołu
Ordering and arranging behaviour Obsesja układania oraz utrzymywania idealnego porządku
Orf granuloma Zmiany ziarniniakowe towarzyszące niesztowicy zakaźnej
Organized molecular assemblies Zorganizowane ośrodki molekularne
Organotin stabilizer Stabilizator cynoorganiczny
Orientation statement Zapoznanie z przebiegiem
Original diagnostic block Pierwotna próbka diagnostyczna
ORT Doustna terapia nawadniająca
Orthodontic force module Ortodontyczny moduł wymuszający
Orthopaedic joints Ruchome połączenia ortopedyczne
Orthopaedic softgoods systems Pomoce ortopedyczne
Orthopnea Orthopnoe
Orthovoltage Promieniowanie średnioenergetyczne (do leczenia raka)
Oscillator Oscylator
Osteomielitis Zapalenie kości i szpiku
Other duties subcontracted Pozostałe podzlecane obowiązki
Otwór wtórny Ostium secundum atrial septal defect
Outcomes component Część dotycząca rezultatów / wyników
Outgrowths of the nerves Wyrośla wywodzące się z pni nerwów obwodowych
Outlet port clamp Zacisk przyłącza wyjściowego
Out-of-specification Nieuwzględnione w specyfikacji
Out-patient Pacjent ambulatoryjny
Outpatient unit Ambulatorium
Outraged Wzburzona
Outstanding Do wykonania / zaległe
Overactive bladder syndrom Syndrom nadczynnosci pecherza
Overdiagnosis Fałszywie dodatnie rozpoznanie
Overexpressor Linia komórkowa / w której występowała silna nadekspresja AlaAT
Overhead and associated profit Koszty ogólne oraz powiązany z nimi zysk
Overhead mixer Mieszadło laboratoryjne
Overjet Nagryz poziomy
Overlapping placement Implantacja nakładających się stentów
Over-learning Powtórnego przerobienia materiału
Overvalued ideas Przerośnięte wyobrażenia
Ovoid Jajowaty
Ovomucin Owomucyna
Ovomucoid Owomukoid
Oxidation Utlenianie
Oxidized Water Woda utleniona
Oxiranemethanol 2,3-epoksypropanol
Oxygen Tlen
Oxygen monitor Oksymetr
Oxygen outlet Gniazdo tlenu, tlenowe
Oxygen pump burning Pożar / zapalenie się pompy tlenu
Oxygenated Tlenowy (np rozpuszczalnik)
O-Xylen-3-ol Orto-ksylen-3-ol
Oxyology Pierwsza pomoc / ratownictwo
Oxytetracycline as dihydrate Oksytetracyklina w postaci dihydratu
P&I flowchart Schemat technologiczny orurowania i aparatury K i A
P450 isoform’s activity Aktywność izoformy (cytochromu) P450
Pachymose Pachymoza
Packable composite Kompozyt uszczelniający
Package insert Ulotka informacyjna
Package utilconcurrent Pakiet utilconcurrent
Packaging Opakowanie
Packed cells Koncentrat krwinek czerwonych
Packing forceps Kleszczyki do tamponowania
Paclitaxel-Eluting Uwalniające paklitaksel
Paclitaxel-Eluting Coronary Stent Stent do t wieńcowych powlekany paklitakselem a uwalniaj±cy paklitaksel
PACU - Post Anesthesia Care Unit Oddział wybudzeniowy
Padded room Izolatka
Paddle accessories Akcesoria do łyżek / elektrod
PAGE Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym
Pain in the distribution of a single spinal nerve Ból w obszarze unerwienia jednego nerwu rdzeniowego
Paired-associate learning Uczenie się metodą (pamięciowego) kojarzenia słów w pary
Pale cut surface Blada płaszczyzna przekroju
Palifosfamide Palifosfamid
Palm size Wielkości dłoni
Pamięć bezpośrednia Immediate memory
Pancreas Trzustka
Pancreatic endocrine cancer Nowotwór z komórek wewnątrzwydzielniczych trzustki
Panel Care Team Zespół badawczy
Panel size Liczba zadeklarowanych pacjentów
Pan-European Ogólnoeuropejski
Panhypopituitarism Uogólniony niedobór hormonów przysadki
Panoramic Zdjęcie pantomograficzne / panoramiczne
Pantoprazole-sodium sesquihydrate Seskwihydrat pantoprazolu sodowego
Papillorenal syndrome Ubytek / szczelina (tarczy) nerwu wzrokowego w przebiegu niewydolności nerek
Papulosquamous Grudkowo-złuszczający
Para-dodecylphenol Para-dodecylofenol
Paraendocrine effect Działanie parakrynne
Paraffinic process oil Technologiczny olej parafinowy
Paragraph IV pipeline Procedura zgodna z p IV
Parallax distortion Zniekształcenie paralaktyczne
Parallel group study Badanie w grupach równoległych
Paramagnetic Paramagnetyczny
Paramagnetic particle Cząstka paramagnetyczna
Paramagnetic particle enzyme immunoassay Oznaczenie immunoenzymatyczne z użyciem cząstek paramagnetycznych
Paraneoplastic syndrome Zespół paranowotworowy
Parasternal thrill Drżenie przedsercowe
Paratyphoid fever Dur rzekomy
Parental or authority figure Rodzice lub inne osoby mające autorytet
Parent-self Ja-Rodzic
Pars fracture Kręgoszczelina
Parsed Parserowany
Partial D red blood cells Erytrocyty z niepełną / słabą ekspresją antygenu D
Partial least-squares regression Regresja metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów
Partial-birth abortion Aborcja przy częściowym porodzie
Particles Cząstki (=particles of radiation)
Particulate dust Drobny pył / drobny kurz
Partitioning Podział / rodział
Parvovirus Parwowirus
Passage Pasaż
Passing-Bablok analysis Analiza Passing-Bablok
Passivity of volition, emotion or thought Urojenia wpływu w zakresie woli, emocji i myśli
Patellar fracture Złamanie rzepki
Patellofemoral crepitus Trzeszczenie w stawie rzepkowo-udowym
Patency Drożność
Patent ductus arteriosus Przetrwały przewód tętniczy
Patent ductus venosus Przetrwały przewód żylny
Patents pending Zgłoszenia patentowe oczekują na rejestrację
Pathogenic microbiology Mikrobiologia drobnoustrojów chorobotwórczych
Pathologic Nieprawidłowy
Pathological Patologiczny
Pathway Droga metaboliczna
Patient Advice and Liaison Service (PALS) Zespół / Służba ds Kontaktów z Pacjentami
Patient compliance Przestrzeganie zaleceń np lekarskich przez pacjentów / współpraca pacjenta z lekarzem
Patient egress detection Funkcja wykrywania nieobecności pacjenta
Patient Group Directions Wytyczne dotyczace grupowego / zbiorowego stosowania leku
Patient hosts Przewodnicy dla pacjentów
Patient Interface Module Modul sprzegający chorego
Patient wasn’t actually “wheezy” U pacjenta nie stwierdzono właściwie świszczącego oddechu
Patient’s Perception of Bladder Condition Ocena stanu pęcherza dokonana przez pacjenta
Patient’s venous access Dostęp żylny u pajcenta
Patient-level data Dane zebrane z poziomu pacjentów
PCI Przezskórna interwencja wieńcowa (PCI)
PD line Cewnik do dializy otrzewnowej
Pd(0)-bis(dibenzylidenacetone) Bis(dibenzylidenoacetono)pallad(0)
Peak experiences Doswiadczenia szczytowe
Peak flow Szczytowy przepływ
Pearlizer Substancja nadająca połysk / nabłyszczacz
Pearson Correlation with patient report QOL Współczynnik korelacji Pearsona z określonym przez pacjenta poziomem jakości życia
Pec (pectoral) implants Implanty mięśni piersiowych
Pediatric Gastroesophageal Reflux Choroba refluksowa przełyku typu dziecięcego
Pedicle soft tissue graft Przeszczep uszypułowany tkanki miękkiej
Peduncular neoformation Uszypułowane guzy (nowotworowe)
Peel Away Introducer Ściągalna koszulka
PEG PEG
PEG precipitation Strącanie PEG
PEG solution Roztwór PEG
Peg Test Test przenikalnosci jelit
Peg-30 dipolyhydroxystearate Dipolihydroksystearynian glikolu polietylenowego-30
Peleus ball Gruszka do pipet
Pelvic floor muscles Mięśnie dna miednicy
Pelvic girdle pain Bóle obręczy biodrowej
Pended Oczekujący
Pending further studies Zostanie ustalona na podstawie dalszych badań
Penetrating keratoplasty Keratoplastyka drążąca
Penicillin Penicylina
Penicillinase-unstable penicillins Penicyliny rozkładane przez penicylinazę
Pension scheme System emerytalny
Pentaerythrityl Rosinate Ester kalafoniowy pentaerytrytylu
Pentrabromodiphenylether Eter pentabromodifenylowy
Peptidase Complete 250ct Peptidase Complete 250 szt
Peptide Peptyd
Peptide Peptyd
Peptide chain Łańcuch peptydowy
Per study plan Zgodnie z planem badania / według planu badania
Perceived Appropriateness Postrzegana stosowność
Perceived control Subiektywna kontrola
Percentage by mass Procent masowy
Percutaneous ablation Przezskórna ablacja
Percutaneous computer assisted surgery Przezskórny zabieg chirurgiczny wspomagany komputerowo
Percutaneous pins Gwoździe przezskórne do zespalania odłamów kości
Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) Przezskórna angioplastyka wewnątrznaczyniowa (PTA)
Perforated pan coater Powlekarka z perforowanym zbiornikiem
Perforator vein Żyła przeszywająca
Perfusion Perfuzja
Perfusion lung scan (PLS) Scyntygrafia perfuzyjna płuc
Perfusion reversibility Odwracalny ubytek perfuzji
Perhydroxyl ion Jon wodoronadtlenkowy
Pericadial patch Łata osierdziowa
Perilymph fistula Przetoka przychłonkowa
Periodic breathing Oddychanie okresowe
Periodontal Okołozębowy
Periodontist Periodonta
Peripheral Obwodowo
Peripheral edema Obrzęk kończyn
Peripheral motor end plates Obwodowe płytki motoryczne
Peripheral neuropil space Obwodowa warstwa pilśni nerwowej
Peripheral stent Stent obwodowy
Peripheral Use Only Tylko do użycia obwodowego
Peripherally Inserted Arterial Catheter Obwodowy cewnik tętniczy / cewnik tętniczy wprowadzony obwodowo
Perisylvian region Obszar wokół bruzdy Sylwiusza
Peritrichial nerve ending Zakończenie nerwu przywłosowego
Permacath Cewnik do hemodializy ‘Permacath’
Permanent kidney failure Trwala niewydolnosc nerek
Permanent media Złoże trwałe
Permanent sigmoid volvulus Nieodwracalna niedrożność esicy ze skręcenia
Permitted excursions Dopuszczalny zakres / dopuszczalne odchylenia
Peroxidase Peroksydaza
Peroxisome proliferator-activated receptor Receptor gamma aktywowany przez proliferatory peroksysomów (receptor PPARγ)
Perpendicularity Pionowość lub prostopadłość
Persistent paranoid beliefs Uporczywe urojenia paranoidalne
Persistent platelet activation Przetrwała aktywacja płytek
Personal costs in the case of dependency Koszty osobiste w przypadku niesamodzielności
Personal meanings Znaczenie osobiste
Personal trainer Osobisty trener
Person-centered concerns Własnych odczuć
Pervasive sadness Wszechogarniający smutek
PET (polyethylene terephthalate) PET (tereftalan polietylenu)
Pet jelly Wazelina
Petroleum hydrocarbon Węglowodór ropopochodny
Petroleum spirit Eter naftowy
Petroleum-based household cleaner Domowy środek czyszczący na bazie benzyny
Pg/mL Pg/ml
PH PH
PH pencil probe Miernik pH
Phagocytic activity of leukocytes Fagocytarna aktywność leukocytów
Phantom limb syndrome Zespół bólu fantomowego kończyny
Pharmaceutical categories Kategorie wyrobów farmaceutycznych
Pharmacology Farmakologia
Pharmacovigilance Specialist Specjalista ds monitorowania działań niepożądanych leków
Pharmacy guide Przewodnik dla aptekarzy
Phase Faza
Phase II Study Badanie II fazy
Phase III Study Badanie III fazy
Phase IV Study Badanie IV fazy
Phase-in substance / non-phase-in substance Substancje wprowadzone / substancje niewprowadzone
Phasing Rozdział faz
PHB embroidery Rekonstrukcja tkanek kości z użyciem polihydroksymaslanu
Phenolic based disinfectant Środek odkażający na bazie fenolu
Phenylethyl alcohol Alkohol fenyloetylowy
Phenylmercuric /phenylmercury salicylate Salicylan fenylortęciowy
Phenylopropanoid Fenylopropanoid
Philadelphia chromosome positive ALL Ostra białaczka limfatyczna z dodatnim chromosomem Philadelphia
Phosphate Fosforan
Phosphoryl chloride Chlorek fosforylu / tlenochlorek fosforu
Photo oxidized melanin Melanina utleniona pod wpływem światła
Phototimed Automatyczny wybór czasu ekspozycji
Phyio referral Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne
Physical and occupational therapy exam Badanie sprawności fizycznej
Physical entrapment Związanie siłami fizycznymi / związanie za pomocą sił fizycznych
Physical illness Choroba somatyczna
Physician Lekarz
Physician assistant Asystent lekarza
Physician global assessment Ocena dokonana przez lekarza
Physician labelling Informacja dla lekarza
Physician’s own patient population Grupa pacjentów zebranych przez lekarza
Physicians’ Desk Reference Podreczny informator lekarza
Physiological Fizjologiczny
Physis Chrząstka nasadowa
Phytate Fitynian
Pictorial Reasoning Rozumowanie obrazowe
Pielegniarstwo zachowawcze Preventive nursing
Pigtail version Typu pigtail
Pile Krwawnice
Pilon fracture Złamanie wieloodłamowe nasady dalszej piszczeli
Pilot balloon Balonik wskaźnikowy
Pincer grasp Chwyt pęsetowy
Pincer grip Chwyt szczypcowy
Pinned (acetabulum) Zespolona gwożdziem / gwożdziami
Pipecurium bromide Bromek pipekuronium
Piping manifold Orurowanie
Pitch Smoła (z destylacji kwasów tłuszczowych)
Pituitary gland Przysadka mózgowa
Pivotal clinical trial Badanie kliniczne o zasadniczym znaczeniu
PK samples Próbki do badań (parametrów) farmakokinetycznych
Placebo conditions / feedback conditions Warunki obojętne
Placebo for XXX Placebo dla XXX
Placebo washout Okres wypłukania
Placebo-controlled, double-blind studies Badania (przeprowadzone) metodą podwójnie ślepej próby z placebo w grupie kontrolnej
Placed intra-abdominaly Wewnątrz jamy brzusznej
Placental lactogen Laktogen łożyskowy
Plama próchnicowa Carious spot
Planned care Planowane usługi medyczne
Planned intermittent pneumatic compression Planowane leczenie za pomocą przerywanego ucisku pneumatycznego (kończyn dolnych)
Plaque Płytka miażdżycowa
Plasma Osocze
Plasma albumin Albumina osocza
Plasma arc Lampa plazmowa
Plasma concentration Stężenie w osoczu
Plasma derived FVIII Czynnik (krzepnięcia) VIII uzyskany z osocza
Plasmin-treated casein Kazeina poddana działaniu plazminy
Plastic additive Dodatek do tworzyw sztucznych
Plate carrier Uchwyt na płytki
Plate fins condenser Skraplacz z płaskimi żeberkami
Platelet Płytka krwi
Platelet Function Centrifuge Wirówka do analiz czynnościowych płytek krwi
Platelet-forming Płytkotwórczy
Platen open detection Wykrywanie otwarcia płyty
Plates of the skull fuse together Zrośnięte kości czaszki
Play specialist Szpitalny wychowawca świetlicowy /opiekunka (opiekun) swietlicy
Plexiform neurofibromas Nerwiakowłókniaki splotowate
Plsma chloride Chlorki osocza
Plugged biopsy Biopsja igłowa z korkiem hemostatycznym
Plunger Nurnik
PM Materia cząstek stałych
Pmol/L Pmol/l
Pmol/mg Pmol/mg
Pneumocephalus Odma czaszkowa / pneumocephalus
Pneumocystis carinii Pneumocystis carinii
Pocket of infection Ognisko zakażenia
Podaż sodu Sodium intake
Pods Grupy
Point counting technique Metoda liczenia punktów
Point-of-care device Przyłóżkowe urządzenie
Poliolo Poliol
Poly drum Beczka z tworzywa sztucznego
Poly(dimethylsiloxane, trimethylsilyl silicate) Kopolimer dimetylosiloksan-krzemian trimetylosililu
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol) Poliglikol etylenowy-blok-itd
Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride Chlorowodorek biguanidu poliheksametylenowego
Polyalkylene glycol glyceride Gliceryd polialkilenoglikolu
Polyalkylmethacrylate Polimetakrylan alkilu
Polyamine blend in water Wodna zawiesina poliaminy
Polyanhydrides Polibezwodniki
Polyclonal Poliklonalny
Polycystic ovarian syndrome Torbielowatość jajników
Polydispersity index Wskaźnik polidyspersyjności
Polyether block amide Polieter-amid blokowy (także PEBA)
Polyethylene glycol Glikol polietylenowy
Polyglyceryl-6 polyricinoleate Polirycynoleinian poliglicerylu-6
Polyglycol dioctanoate Dioktanian poliglikolu
Polyglycol ether sulfate Siarczan eteru poliglikolowego
Polyhydroxyalkanoates Polihydroksyalkaniany / polihydroksyalkanoaty
Polyines Poliiny
Polymer Polimer
Polymer Carrier Nośnik polimerowy
Polymer coating Powłoka polimerowa
Polymer fume fever Gorączka polimerowa
Polymer-protected metal nanoclusters Nanoklastry metalu z ochroną polimerową
Polymethylhydrogensiloxane Polimetylowodorosiloksan
Poly-methyl-silicon-resin Żywica polimetylosilikonowa
Polymyositis Zapalenie wielomięśniowe
Polytrauma Uraz mnogi
Polyvalent foam Piana wielowartościowa
Pons Most
Pool Pula
Pooled plasma Pula osocza
Poor nuclear resolution Zła rozdzielczość (jakość) obrazu jąder
Poor skin O niezdrowym wyglądzie
Popping distal ulnar stump Niestabilność dystalnej części kości łokciowej
Porphyria Porfiria
Portal Portal
Portal of entry Wrota zakażenia
Pos Doustnie
Positive control Kontrola dodatnia
Positive for Wyszedl u niej dodatni metanol / stwierdzono u niej metanol
Positive limit Ograniczenie dodatnie / górne
Positive pressure air-supplying respirator Nadciśnieniowy powietrzny aparat oddechowy
Positive pressure breathing apparatus Nadciśnieniowy aparat oddechowy
Positive relief chip Płytka monolityczna (chip) o profilu wypukłym
Posological files Dane dotyczące dawkowanie
Post clarifier discharge Zrzut wody nadosadowej z odstojnika
Post indicator valve Zawór zewnętrzny z odczytem ustawienia
Post mortem de-generation Zmiany pośmiertne
Postacute services Opieka krótkoterminowa (przejściowa)
Post-auricular Zauszny
Postcentral gyrus Zakręt zaśrodkowy
Post-curing oven Piec dowulkanizowujący / piec kondycjonujący
Post-Deployment Po implantacji
Post-discharge Po wypisie ze szpitala
Postdoctoral associate Staż podoktorancki
Posterior Tylny
Posterior acoustic enhancement Tylne wzmocnienie akustyczne
Posterior cruciate ligament Więzadło krzyżowe tylne
Posterior facet joint Tylny staw międzywyrostkowy
Posterior lateral corner Struktury tylno-boczne stawu kolanowego
Posterolateral Tylno-boczny
Post-marketing surveillance study Badania porejestracyjne
Postnatal clinic Przychodnia noworodkowa
Postoperative CSF – Fistula Pooperacyjna przetoka płynowa
Post-residency Po stażu
Post-traumatic loss of knee joint configuration and function Pourazowe naruszenie prawidłowej budowy i utrata funkcji stawu kolanowego
Potassium Potas
Potassium bromide disc method Metoda krążkowa
Potassium citrate Cytrynian potasu
Potassium hydrogen 2-oxopentanedioate Wodoro-2-oksopentanodioan potasu
Potassium octoate Kaprylan potasu / oktanian potasu
Potassium tert-butoxide Tert-butanolan potasu
Potential equalization point Punkt połączenia wyrównawczego
Pouchogram Obraz pętli (zbiornika) w RTG
Pour-off tube Probówka do nadsącza
Powder control cabinet Dygestorium
Power injector Wstrzykiwacz ciśnieniowy
Pr Na receptę
PR interval Odstęp PR
Practice Praktyka lekarska
Practice-based Commissioning (PbC) Wynagrodzenie ryczałtowe (zależne od ilości zarejestrowanych pacjentów)
Pramlintide acetate Octan pramlintydu
Precautions Środki ostrożności
Precentral gyrus Zakręt przedśrodkowy
Preceptor programs Programy mentorskie
Precipitate Precypitat
Precipitating conditions Czynniki wyzwalające
Precision Dokładność / Precyzja
Precision point cutting needle Igła tnąca z mikroostrzem
Precision pump Precyzyjna pompa / pompa o wysokiej precyzji / pompa charakteryzująca się wysoką precyzją
Predict Przepowiadać;
Predicteds Wartości przewidywane
Predictive accuracy Dokładność / trafność przewidywania
Predictive validity Trafność empiryczna
Pre-dilution line Przewód wstępnego rozcieńczania
Predisposing underlying illness Choroba istniejąca zwiększająca ryzyko (nawrotu)
Pre-dose Przed podaniem dawki
Preeclampsia Stan przedrzucawkowy
Pre-filled syringe Ampułkostrzykawka
Pregelatinised maize starch Wstępnie żelowana skrobia kukurydziana
Pregnancy Ciąża
Preheat exchangers Wstępne wymienniki ciepła
Pre-Imp Pre-implementation
Prekallikrein Activator PKA Aktywator prekalikreiny
Pre-kindled Na skutek zjawiska rozniecania (kindling)
Premise for the engagement Podstawa do zaangażowania w terapię
Prepaid care Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Preparation Preparat
Preparation Przygotowanie
Preparatory Przygotowawczy
Pre-programmed weight gain Zaprogramowany przyrost masy ciała
Prescribability Zastępowalność (wymienialność) leków
Prescription bottle Butelka recepturowa
Prescription costs Koszty lekarstw na recepte
Prescription medication assistance Program szerokiej dostępności leków na receptę
Prescription only Dostępny wyłącznie na receptę
Prescription-only-medicine (POM) Lek (wydawany / dostępny) wyłącznie na receptę
Prescriptive Normatywny
Presentation of the patient is complex U pacjenta stwierdzono złożony zespół objawów klinicznych a objawów początkowyc
Preservation of signal Utrzymanie sygnału
Preservative Środek konserwujący
Pre-Shaped Microcatheter Mikrocewnik preformowany
PRESS value Suma kwadratów błędów przewidywania
Pressure areas Miejsca narażone na ucisk
Pressure cell Komora ciśnieniowa
Pressure demand Z regulacją / stabilizacją nadciśnienia
Pressure drop per vessel Spadek ciśnienia w jednym / każdym naczyniu
Pressure of speech Natłok mowy
Pressure pods Uchwyty ciśnieniowe
Pressurised hood Szczelny hełm
Pressurizing time Czas sprężania
Presulfiding agent Czynnik wstępnie nasiarczający
Pre-treatment Obróbka wstępna
Prevalent fracture Przebyte złamanie
Preventive Overdrive Stimulation Stymulacja zapobiegawcza o narzuconym szybkim rytmie
Preventive services task force Zespół ekspertów oceniających skuteczność medycyny zapobiegawczej
Price reference Cennik
Primary adverse events Główne zdarzenia niepożądane
Primary amenorrhea Pierwotny brak miesiączki
Primary and secondary outcome Pierwszorzędowy i drugorzedowy punkt końcowy
Primary breast cancer Pierwotny rak piersi
Primary Care Manager Kierownik ds bezpieczeństwa i higieny pracy
Primary generalized seizures in epilepsy Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione
Primary hyperthyroidism Pierwotna nadczynność tarczycy
Primary non-function Pierwotny brak funkcji / czynności (przeszczepu)
Primary PCI Pierwotna angioplastyka wieńcowa
Primary tubes Probówki pierwotne
Primed with hyperoxic perfusate Napełniony (wstępnie) hiperoksycznym perfuzatem
Primer Primer
Principal Investigator Główny Badacz
Printed on chlorine free bleached paper Wydrukowano na papierze bielonym bez uzycia chloru
Printing Drukowanie
Prior to Przed
Privacy practices for protected health information Zasady zachowania prywatności chronionych informacji zdrowotnych
Private entity Jednostka niepubliczna
Priviliged medical records Poufna dokumentacja medyczna
PRN Doraźnie
Proactive 30-day follow-up Proaktywna obserwacja 30-dniowa
Pro-attitudinal Zgodny ze światopoglądem
Probe Próbka
Procedure book Książka zabiegów / podręcznik zabiegow
Process Challenge Device Przyrząd PCD
Process streams Strumienie technologiczne
Process unit Instalacja procesowa
Processing of carboplatin PK samples Pomiar właściwości farmakokinetycznych karboplatyny
Procurement team Zespół pobierający (narżad lub narządy)
Procyanidins Procyjanidy
Produce identification Przedstawić / okazać dowód tożsamości
Product Produkt
Product Produkt / wyrób
Product code Kod produktu
Product Information Informacje dotyczące produktu
Product Number Numer produktu
Product Safety Wydział bezpieczeństwa produktów
Production rate Wydajność
Productive cough Kaszel produktywny
Professional Employment Reference Referencje (z miejsca zatrudnienia)
Professor of musculoskeletal medicine Profesor medycyny narządu ruchu
Progenitors of sperm and eggs Prekursory komórek rozrodczych
Progestative Progestagen
Progesterone Progesteron
Prognosis Prognoza
Programmatic feasibility Koncepcja programowa i studium wykonalności
Progress Migawka / zarys / postęp
Progression-free survival rates Odsetek pacjentów / u których nie doszło do progresji
Progressive pseudorheumatoid dysplasia (PPD) Postępująca pseudo-reumatoidalna dysplazja
Projectile trauma Uraz postrzałowy
Prolactin Prolaktyna
Prolactin concentration Stężenie prolaktyny
Prolactin level Poziom prolaktyny
Prolonged engagement in the field Dłuższy okres czasu poświęcony pracy w tej dziedzinie
Pronation and supination Pronacja i supinacja (rotacja wewnętrzna i zewnętrzna)
Prong Wąsy lub kaniule
Propionate of soda Propionian sodu
Proportional to Proporcjonalne do
Proprietary cleaning masterbatch Firmowa przedmieszka oczyszczająca
Proscia rehabilitation Rhabilitacja protetyczna
Prospectively address Przeprowadzić prospektywną ocenę
Prostate Prostata
Protease inhibitors Inhibitory proteazy
Protease peptides Peptydy proteazowe (serwatkowe)
Protect from Humidity Chronić przed wilgocią
Protect from Light Chronić przed światłem
Protection plate Płytka (ochronna) stabilizująca
Protector Środek ochronny
Protein denaturation Denaturacja białek
Protein stabiliser Białko stabilizujące
Proteolysis Proteoliza
Protocol Protokół
Provisions in force Postanowienia obowiązujące (pomiędzy)
Proximal Odcinek bliższy / proksymalny
Proximal and distal locking Ryglowanie proksymalne i dystalne
Proximal aorta Aorta proksymalna
Proximal third of the clavicle Bliższa jedna trzecia (długości) obojczyka
Przeciwpłytkowy Antiplatelet
Przestrzeń zagałkowa Retrobulbar space
Pseudobulbar affect Nietrzymanie afektu (afektów)
Pseudomeningocele Przepuklina oponowa rzekoma
Pseudopancreatic cholera syndrome Zespół pseudotrzustkowej cholery
Psyllium Husk Łuski nasion babki płesznika
PtC Schemat oceny ryzyka / niebezpieczenstwa
PTFE PTFE (politetrafluoroetylen)
Public Health Advisory Zalecenia w sprawie ochrony zdrowia
Pull point Pobranie (np próbki do analizy)
Pulling in and out of ribs or neck Zaciąganie międzyżebrzy i wcięcia nadmostkowego
Pull-out bedstripper Wysuwana półka do odkładania pościeli
Pulmonary Płucny
Pulmonary alveolar-cell carcinoma Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy płuc
Pulmonary and systemic blood circuits Duży i mały (płucny) krwioobieg
Pulmonary artery Tętnica płucna
Pulmonary emphysema Rozedma płuc
Pulmonary mechanics Właściwości mechaniczne płuc
Pulsatile Pulsujący
Pulse time Czas trwania impulsu
Pulsed light Impulsy świetlne
Pulseoximeter Pulsoksymetr
Pulsus paradoxis Tętno paradoksalne
Puncture site Miejsce wkłucia
Pungent principle Gorzki składnik; goryczka
Punkt pobran Blood collection facility
Pupil mid-dilated and fixed Sztywna w połowie rozszerzona Ľrenica
Pure phase beta-tricalcium phosphate Czysty fazowo beta fosforan trójwapniowy
Pureshield argon Argon “Pureshield”
Purge a syringe Przepłukiwać strzykawkę
Purified Neurotoxin Complex Oczyszczony kompleks neurotoksyny
Purse string suture Szew kapciuchowy
Push forward on the nose of the handset Wywierać nacisk na czubek urządzenia
Push-pull control battles Walka o przejęcie kontroli
Putative original drug molecules Najbradziej zbliżone do oryginału związki chemiczne leku
Putty Pasta w plastycznej formie
PVC Extrusion Shop Firma wykonująca elementy z PCW metodą wytłaczania
Pyogenic granuloma Ziarniniak ropotwórczy
Pyramidal Piramidowy
Pyridoxal 5 phosphate Fosforan 5-pirydoksalu
Pyrogenic Pirogenny / o działaniu pirogennym
QD Codziennie
QDS Cztery razy dziennie (na dobę)
QPS software package Pakiet oprogramowania QPS
QT interval Odstęp QT
Quadrivalent meningococcal vaccine Czterowartosciowa szczepionka meningokokowa
Quadruple heart bypass Poczwórny bypass
Qualitative Jakościowe
Quality and outcomes framework System kontroli jakości leczenia
Quality Control Kontrola jakości
Quality control testing Kontrola jakości
Quality report card Karta jakości (leczenia)
Quantenary ammonium compounds, di-C14-18-alkyldimethylammonium, chlorides Czterorzedowe zwiazki amoniowe, chlorki dwu-c14-18-alkilodwumetyloamoniowe
Quantified extracts Wyciągi mianowane
Quantitative determination Oznaczenie ilościowe
Quat Czwartorzędowy
Quaternary Czwartorzędowy
Quick lime Tlenek wapnia
Quick-disconnect tip Końcówka zakończona szybkozłączem
Radial pulse Tętno na tętnicy promieniowej
Radiculopathy Bólowy zespół korzeniowy
Radio frequency coils Impuls fal radiowych
Radio translucent Radioprzezierne / przepuszczające promienie rentgentowskie
Radiographic template Wzornik radiograficzny / szablon radiograficzny
Radioimmunoassay Test radioimmunologiczny
Radioligand binding Wiązanie radioligandów
Radiolucent Przepuszczający promieniowanie jonizujące
Radiopaque marker Znacznik radiocieniujący
Radiopaque marker band Paskowy znacznik radiocieniujący
Radiopaque tip marker Radiocieniujący znacznik końcówki
Ragads Rozpadliny (ragady)
Railroad Retirement Benefits statements Zaswiadczenie o emerytalnym zasilku dla pracownikow kolejowych
Railroad retirement board Urząd Emerytur Kolejowych
Raised tibial eminence Podwyższona wyniosłość piszczelowa / piszczeli
Ramp profile Profil zmiany (stopniowego zwiększania / zmniejszania)
Ramp-up and trail effects Efekt stopniowego narastania i rozciągniętego w czasie zanikania / wygaszania
Random polymer / copolymer Polimer / kopolimer statystyczny
Range Zakres zmienności stężeń
Range of concentrations Zakres stężeń
Range of x to y Zakres od x do y
Rapid exchange catheter Cewnik typu rapid exchange
Rapid induction Szybka indukcja a wprowadzenie (do znieczulenia ogólnego)
Rapid sequence intubation Szybka intubacja
Rash Szerzenie się / rozprzestrzenianie się / proliferacja
Rate responsive pacing mode Tryb adaptowalnej częstości stymulacji
Rated Baloon Inflation Pressure Znamionowe ciśnienie rozerwania balonu
Rated Burst Pressure Znamionowe ciśnienie rozerwania
Ratio aromatic / aliphatic Proporcja związków aromatycznych i alifatycznych
RBC Essential Elements Wewnątrzkomórkowe pierwiastki śladowe
RCRA F Series Wastes Według klasyfikacji RCRA substancja z grupy / kategorii F - odpady
Reaction buffer Bufor reakcyjny
Reaction Principle Zasada reakcji
Reaction Scheme Schemat reakcji
Reactive ingredient Składnik aktywny
Reactor bead Perełki z reaktora
Reagent Odczynnik
Reagent Handling Postępowanie z odczynnikami
Reagent Handling, Storage and Stability Postępowanie z odczynnikami, przechowywanie i trwałość
Reagent kit Zestaw odczynników
Reagent preparation Przygotowanie odczynników
Reaggregation Reagregacja
Real-life experience Doświadczenie życiowe / praktyczna znajomość
Reamer Rozwiertak
Reasonable layperson standard Standard przezornej osoby spoza branży
Rebasing Rebazacja
Rebound Z odbicia / po przerwaniu lecznia
Rebound anxiety Nawrót stanów lękowych
Receding gums Recesja dziąseł
Receptacle Pojemnik; zbiornik
Receptor rebound Efekt z odbicia w mechanizmie receptorowym
Recession Recesja
Rechallenge / dechallenge Ponowne zastosowanie / odstawienie leku
Reciprocity with Wzajemne uznawanie praw wykonywania zawodu
Recirculating bath Kuweta recyrkulacyjna / kuweta (do) recyrkulacji
Recognize their limitation Mieć świadomość ich ograniczeń
Recoil Obkurczenie ściany naczynia
Recombinant FVIII Czynnik (krzepnięcia) VIII rekombinowany
Recommendation Zalecenie
Reconstitutable powder Proszek do sporządzania roztworu (doustnego) lub zawiesiny (doustnej)
Reconstitution fluid Rozpuszczalnik
Reconstitution of drug Odtworzenie roztworu leku
Reconstrainable Podatny na ponowne zwężenie
Reconstrainment Ponowne zwężenie
Reconstruction Rekonstrukcja / rzut (obrazu)
Record cleaner Środek do czyszczenia płyt
Recordability determinations Określanie kwalifikacji zdarzeń
Recovery Odzysk
Recovery Rehabilitacja
Recovery Stopień wyekstrahowania
Recovery tank foaming Powstawanie piany w zbiorniku na wodę
Rectal pouch Zbiornik kałowy
Recurrent Nawracający / nawrotowy
Recurrent thoracic spine pain secondary to mild osteoarthritis Nawracające bóle piersiowego odcinka kręgosłupa w łagodnym zapaleniu stawów
Recut Przegwintowany / powtórnie nagwintowany
Recyclable Package Opakowanie przeznaczone do recyklingu
Recycled material Materiał z recyklingu
Recycled plant intermediates Recylkulowane półprodukty zakładowe
Red cell Krwinka czerwona
Red flag Czerwona flaga
Red mark Miejscowe zaczerwienienie
Red oxide pigment Minia żelazowa / czerwień żelazowa
Redispersibility Redyspergowalność
Redness or darkening of a face Zaczerwienienie lub przebarwienie skóry
Reduced Zmniejszone
Reduced acute myocardial infarction Zmniejszona liczba ostrych zawałów mięśnia sercowego
Reduced to practice Wdrożony / zastosowany w praktyce
Reduction in T-lymphocyte dependent functions Ograniczenie / zmniejszenie funkcji zależnych od limfocytów T
Reductionism Redukcjonizm
Reference Intervals Zakresy wartości referencyjnych
Reference Nutrient Intake Optymalna ilosc przyjmowanych srodkow odzywczych
Reference point Punkt odniesienia
Reference standard Wzorzec porównawczy / odniesienia
Reference vessel diameter Średnica naczynia referencyjnego
References Przypisy
Referral Skierowanie
Refinery hydrogen Wodór wytwarzany w rafinerii
Refinery vent Rafineryjne gazy odlotowe
Reflective evaluation Ocena refleksyjna
Reflux component Czynnik refluksu
Reflux liquid nitrogen Deflegmacja ciekłego azotu
Refractive / diffractive lens Soczewka refrakcyjno-dyfrakcyjna
Refractory Oporny / odporny
Refrigerated cooling plate probes Chlodzony stolik do probek
Refusal to go through mourning for an archaic and indispensable object Odmowa przeżycia żałoby po obiekcie pierwotnym i niezastąpionym
Regenaform allograft Allograft Regenaform
Regional Nursing Technical Adviser Okregowy Konsultant Techniczny dla Personelu Pielegniarskiego
Registered nurse Pielęgniarka dyplomowana
Registrar Lekarz (młodszy) specjalista
Regression equation Równanie regresji
Regular post-operative analgesic regime Typowe leczenie przeciwbólowe po zabiegu operacyjnym
Regulated component Regulowany element
Regulated Health Professions Act Ustawa o uregulowaniu wykonywania zawodów medycznych
Regulated substances Substancje regulowane
Regulation of the practice of medicine Ustalanie zasad praktyki lekarskiej
Regulatory medicine Medycyna bioregulacyjna
Regulatory office Urząd nadzorczy
Regulatory study Badanie przedrejestracyjne
Rehabilitation complex Kolonia resocjalizacyjna / obóz resocjalizacji przestępców
Reimbursement list Lista leków refundowanych
Reintegration Ponowne całkowanie
Rel vapour density Względna gęstość pary
Relapse prevention drill Ćwiczenie / trening (umiejętności) zapobiegania nawrotom choroby
Relationship skills Kompetencje interpersonalne
Relative Relatywny / względny
Release rate Współczynnik uwalniania
Release specifications Specyfikacja przy zwolnieniu serii
Relief of symptoms Łagodzenie objawów
Reliever b2-agonist Beta-mimetyk stosowany w celu złagodzenia objawów
Remote defibrillation electrodes Zdalnie sterowane elektrody wyciszania migotania przedsionków
Remote possibility Niewielkie prawdopodobieństwo
Renal Nerkowy
Renal carcinoma Rak nerki
Renal displasia Dysplazja nerek
Renal mass Twór guzowaty w nerce / guz nerki
Renal patient on dialysis Pacjent z chorobą nerek poddany dializie
Render innert Unieszkodliwić
Repeatability (Within Run) Powtarzalność (wewnątrzseryjna)
Repeated measure study Powtórzone badanie pomiarowe
Reperfusion Reperfuzja
Reperfusion injury Uszkodzenie reperfuzyjne
Replacement Document Kopie lub odpisy dokumentów
Replicate Pomiar równoległy
Replicate Powtarzać
Report card Świadectwo pracy (zawodowej) lekarza
Reporter molecule Cząsteczka reporterowa
Reposable Częściowo jednorazowe
Representative Przedstawiciel
Reproducibility rate Stopień odtwarzalności
Reproducible activity in patients Produkt z powtarzalną aktywnością u pacjentów
Reproductive Endocrinology Endokrynologia rozrodu
Reproductive history Wywiad położniczy
Rescue therapy Leczenie rezerwowe
Research user Osoby wykorzystujące wyniki badań
Re-sheathing needles Zakładanie z powrotem osłonek na igły
Residual mild right mydriasis Szczątkowe / przetrwałe łagodne rozszerzenie prawej źrenicy
Residual wall thickening Resztkowe pogrubienie ściany
Residue on ignition Pozostalosc po prazeniu
Resistant Oporny / odporny
Resolution between the peaks Odstęp między pikami
Resolution to sub µm Rozdzielczość (rzędu) poniżej 1 µm
Resolved hypotonous disc swelling Przebyty hipotoniczny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego
Resorbable Tissue Replacement Zastąpienie tkanki sztucznej
Resource centres Ośrodki informacyjne / ośrodki wsparcia
Resources Wsparcie / zabezpieczenie / zasoby
Resources Formy pomocy
Respirable fraction Frakcja respirabilna / pęcherzykowa
Respiration centre Ośrodek respiratoroterapii
Respiratory Oddychania
Respiratory arrest Zatrzymanie akcji oddechowej
Respiratory products Produkty stosowane w leczeniu schorzeń dróg oddechowych
Respiratory rate- or respiratory drive-increasing action Działanie zwiększające częstotliwość oddechów lub napęd oddechowy
Respiratory technician Technik do obsługi aparatury do krążenia pozaustrojowego
Respiratory therapist Terapeuta oddechowy
Respiratoty specialist Pulmonolog
Respite beds Przejściowe zakwaterowanie
Respite care Krótkoterminowa opieka zastępcza
Restenosis Nawrót zwężenia
Restenotic Restenotyczny
Restorative procedure Leczenie rekonstrukcyjne / procedura rekonstrukcyjna
Restorer Preparat do renowacji
Restricted postures v constrained postures Ograniczona możliwość ruchu - wymuszona pozycja
Restricted to professional users Wyłącznie do użytku zawodowego
Restriction of fluid administration Ograniczenia w podawaniu płynu
Result of chemical imbalances in the brain Wynik zachwiania równowagi chemicznej (w ) mózgu
Resuscitation tape Taśma Broselowa
Retained Produkt górny
Retained products of conception Resztki po porodzie
Retaining clip Zaczep mocujący
Retention Zapamiętane treści
Retention samples Próbki archiwalne
Retinitis pigmentosa Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
Retraction sutures Szwy odciągające
Re-uptake Wychwyt zwrotny
Revascularization Rewaskularyzacja
Revenue Przychód
Reverse Bubble Point Testing Przeprowadzanie próby pęcherzykowej
Reverse stoma Zamknięcie stomii
Reverse tissue expansion Rozciągnięcie tkanek płata odwróconego
Reward areas in the brain Ośrodki nagrody w mózgu
Rezerwa płynowa przymózgowa Fluid reserve subdural
RF clamps Zaciski ablatora RF
RGNH Pielęgniarka zawodowa o specjalności ogólnej - opieka domowa
Rheology modifier Modyfikator reologiczny
Rheumatoid factor Czynnik reumatoidalny
Right lower arm Prawe przedramię
Right MCA infarction Zawał mózgu w obszarze unaczynienia prawej tętnicy środkowej mózgu
Right to notice Prawo do terminu wypowiedzenia
Right-hemisphere fronto-insular cortex Kora czołowo-wyspowa prawej półkuli
Rightward skewed distribution Rozkład prawoskośny
Ring badge Dawkomierz osobisty
Ring Remover Środek usuwający odbarwienia politury
Rise Odżywka nadająca puszystosć
Rising Wzrastające
Risk and reward Ryzyko i satysfakcja / radość
Robust charter Lepszy przywilej
Rod homogenizer Homogenizator prętowy
Rodding system System prętów
Roll out Wypływać
Roller buffer Zderzak rolkowy
Rolling average Średnia krocząca
Rollout Rolowanie
Roll-over safety study Badanie nad bezpieczeństwem leku z powtórnym udziałem badanych
Room air Powietrze atmosferyczne
Rooting reflex Odruch szukania
Rosin modified resin Żywica modyfikowana kalafonią
Rotary valve equipment package Zestaw urządzeń z zaworami obrotowymi
Rotary vane pump Rotacyjna pompa łopatkowa
Rotating hemostatic valve (RHV) Obrotowa zastawka hemostatyczna
Rotation of products from production cycle to production cycle Rotacja produktów* między cyklami produkcyjnymi
Rotational stability Stabilność rotacyjna
Rotatory scoliosis Skolioza rotacyjna
Rough vacuum range Niska próżnia
Round blastic lesions Okrągłe zmiany blastyczne
Rounding Obchód
Route of entry Droga skażenia / droga narażenia
Routine mental health services Rutynowe / pozaszpitalne świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego
Rubber-grade carbon blacks Sadze techniczne stosowane w przemyśle gumowym
Rubella titer Miano (przeciwcial) rozyczki
Running buffer Bufor rozdzielający
Running stitch Szew ciągły
Ruptured haemoprrhagic corpus luteal cyst on the right side Pęknięta torbiel krwotoczna ciałka żółtego po stronie prawej
Rutoside Rutozyd / rutyna
RX Emobli Capture Guidewire system System RX Emobli Capture Guidewire
S3 gallop Cwał komorowy
Safe harbor Bezpieczny obszar
Safety cabinet Wyciąg chemiczny
Safety data sheet available for professional user on request Karta bezpieczeństwa jest dostępna na żądanie do celów służbowych
Safety education Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy
Safety incident Zdarzenie niebezpieczne
Safety lingual cleat Guziczek (zaczep) językowy
Safety net providers Świadczeniodawcy (usług zdrowotnych)
Safety Pharmacology Farmakologia bezpieczeństwa
Safety Phrases Zwroty dotyczące bezpieczeństwa
Safety population Populacja oceny bezpieczeństwa
Safety spectacles Okulary ochronne
Sagital Płaszczyzna strzałkowa
Sags Zacieki
Salamidacetic Acid Kwas salamidoctowy; kwas 2-karbamoilfenoksyoctowy
Saline Roztwór soli
Salutogenic care Opieka prozdrowotna
Sample Próbka
Sample Materiał / próbka
Sample antigen  Antygen w próbce
Sample cup Pojemnik na próbkę
Sample diluent Rozpuszczalnik do próbek
Sample notch Więcie (rowek) do próbek
Sample number Nr próbki / nr dzienny
Sample Pretreatment by Polyethylene Glycol (PEG) Precipitation Wstępna obróbka próbek przez wytrącanie glikolem polietylenowym (PEG)
Sample response Czas reakcji próbki
Sample type Typ próbki
Sample Volume Objętość próbki
Samples Próbki
Sandwich complex Kompleks kanapkowy
Sandwich principle Technika „sandwich
Sanitize Odkażać
Saphenous Vein Graft Przeszczep z żyły odpiszczelowej
Sarcoidosis Sarkoidoza
Savant syndrome Zespół sawanta
Scalene hiatus Szczelina tylna mięśni pochyłych
Scales of provision Skala ochrony zdrowia
Scaling Łuszczenie się
Scalp electrode Elektroda umieszczona na główce płodu
Scalp vein needle Igła motylkowa
Scan hysteresis Histereza skanowania
Scapula Łopatka
Scapular elevation and depression Unoszenie i opuszczanie łopatki
Scar formation Bliznowacenie
Scarring on fallopian tubes Bliznowacenie jajowodów
Sciatica Rwa kulszowa
Science behind the product Rozwiązania naukowe stojące za produktem / które przyczyniły się do powstania produktu
Scission Rozbicie wiązań polimerowych
Scored tablet Tabletka podzielna (z rowkiem)
Scoring grid Tablica wyników
Scrambled Mieszana
Screening Badanie na obecność
Screening exams for appropriateness Analiza, czy badania przeprowadzono prawidłowo
Screening failure Pacjent, który nie zakwalifikował się do udziału w badaniu po przejściu badania kwalifikacyjnego
Screening process Badanie przesiewowe
Screw inserter Prowadnica śruby
SD Odchylenie standardowe
SDA Chirurgia jednego dnia
Second Booster Vaccination Druga / przypominająca dawka (szczepionki)
Secondary dilution Drugie rozcieńczenie
Secondary gain issues Dodatkowe korzyści
Secondary hypothyroidism Wtórna niedoczynność tarczycy
Secondary referral Skierowanie pacjenta do specjalistycznego ośrodka
Secrete Wydzielać
Sectioned Detencja
Sedative Lek uspokajający / nasenny
Sediment Sedyment / osad
Seeds Igły radowe
Segmenting motor pattern Segmentarna motoryka
Seizure Drgawki / napad drgawek
Seizure disorder Drgawki albo napady drgawkowe
Selective inflation (concerning lungs) Selektywne rozprężenie (dotyczy płuc)
Self as a whole Jaźń jako całość (psychiczna)
Self-accusations Samooskarzenia
Self-concept Autokoncepcja
Self-defeating behavior Autosabotaż
Self-disclose Otwierać się / przybierać otwartą postawę / mówić o sobie
Self-expanding Samorozprężalny
Self-Expanding Stent Stent samorozprężalny
Self-mastery Samokontrola / opanowanie
Self-referral Bezpośrednie zapisy
Self-reported Zgłaszane / rejestrowane / podawane przez (samych) pacjentów, lekarzy, zespół badawczy, personel etc
Self-serving bias Inklinacja egotystyczna / atrybucja obronna
Seminiferous tubule Kanalik nasienny
Seminiferous tubule dysgenesis Dysgenezja kanalików nasiennych
Seminomatous Nasieniakowaty
Semi-quantitative Półilościowy
Semi-quantitative analysis Analiza półilościowa
Semi-tubular plates Półrurki
Senior consultant Starszy konsultant
Senior house officer Starszy stażysta
Senior Sister / Senior Charge Nurse (Ward Manager) Starsza pielęgniarka / starsza pielęgniarka nadzorująca (oddziałowa)
Sense of self-continuity Poczucie ciągłości tożsamości
Sensing lead Elektroda rejestrująca
Sensitivity Czułość
Sensitize the heart of arrhythmias Wywoływać skłonność do arytmii serca
Sensory overload Przeciążenie sensoryczne / bodźcowe
Sensory speech area of Wernicke Czuciowy ośrodek mowy / okolica Wernickego
Sentinel and scavenger cells Komórki wartownicze i żerne
Sentinel cohort Kohorta nadzorowana / monitorowana
Sentinel node Węzeł wartowniczy
Separate Collection Usuwać do odpadów segregowanych
Separation media System do rozdziału substancji
Separation of the blood vessel Rozwarstwienie ściany naczynia
Septal wall Przegroda serca
Septic fingers Ropne zakażenia palców
Septum Przegroda
Septum-less head Głowica bezmembranowa
Sequester Usuwanie / eliminacja
Sequlae Następstwa
Seratoma Seratoma
Serial dilution Rozcieńczenie seryjne
Serial sampling Seryjne pobieranie próbek
Serious orthopaedic multi- trauma Powazne wielorakie urazy ortopedyczne
Seropersistence Odporność serologiczna
Serosal Surowiczy
Serosal surface Powierzchnia / błona surowicza
Sertoli cell Komórka Sertoliego
Serum Serwatka
Serum Surowica
Serum collection tube Probówka do pobierania surowicy
Serum control Surowica kontrolna
Servomex Paramagnetic Oxygen Sensor Paramagnetyczny czujnik tlenu firmy Servomex
Sesquiterpenic acids Kwasy seskwiterpenowe
Set of spacers Zestaw elementów dystansowych
Setting Ustawienie / parametry
Setting Sheet Footnotes Przypisy do karty ustawień
Setting temperature / range Temperatura / zakres utwardzania / wi±zania (kleju)
Severalfold Kilkukrotna (dźwignia finansowa)
Severe acute respiratory syndrom Ciężki Ostry Zespół Oddechowy (SARS) / ostry zespół niewydolności oddechowej
Severe hydrotreating Głęboka obróbka wodorem
Sexualised behaviour Zachowanie o podtekście seksualnym
Shadow box Negatoskop
Shadowing Wtórowanie
Shaft Trzon
Shaft (in stent delivery) Rdzeń (w systemie wprowadzającym stent)
Shallowing of the cervical lordosis Spłycenie lordozy szyjnej
Sham control Grupa kontrolna poddana terapii pozorowanej
Shaping Mandrel Mandryn kształtujący
Shaping of soft tissue Kształtowanie tkanki miękkiej
Shear Ścinanie
Sheath Koszulka
Shift Przesunięcie
Shift table (in data reporting) Tabela zmian w stosunku do poziomu wyjściowego
Short delay detonators Detonatory krótkozwłoczne
Short Synacthen Test Test stymulacji z synactenem
Short-chain fatty acids Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe
Shoulder impingement syndrome Zespół bolesnego barku
Show Wydzielina śluzu ze smugami krwi podczas porodu
Sickle cell trait Nosicielstwo genu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej
Side arm Port boczny
Side branch patency Drożność gałęzi bocznej
Side effects Objawy niepożądane
Side glue Klej do okładek
Side stream filtration Filtracja w obiegu bocznym
Sieving coefficient curve (SC) Współczynnik przesiewalności dializatora Sc
Sigh Westchnięcie
Sight-threatening diabetic retinopathy Retinopatia cukrzycowa zagrażająca utratą / ubytkiem wzroku
Signal reagent Odczynnik znakujący
Signs Tablice informacyjne
Signs Objawy przedmiotowe
Silent ischemia Nieme niedokrwienie
Silica gel trap Krzemionkowy pochłaniacz wilgoci
Silica Oxide Kwarc czyli tlenek krzemu
Silicoaluminophosphate Fosforyt krzemowo-glinowy
Silicone nephrostomy catheter Silikonowy cewnik nefrostomijny
Siliconized Silikonowany
Silver sodium hydrogen zirconium phosphate Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy
Silver-white acetyltannate Acetylowany tanino-białczan(proteinian) srebra
Single atom anions Anion prosty
Single exposure toxicity study Badania toksyczności po pojedynczej dawce
Single filament mode Postać / forma jednonitkowa / pojedyncza nić
Single measurable lesion Dosł: pojedyncza mierzalna zmiana (patologiczna)
Single ventricle; hypoplastic left or right heart Pojedyncza komora; zespół niedorozwoju lewej lub prawej części serca
Single-arm study Badanie bez grupy kontrolnej
Single-blind study Badanie metodą pojedynczo ślepej próby
Single-breath carbon monoxide diffusing capacity of the lung Pojemnośc dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla przy pojedynczym wdechu (DLCOsb)
Single-focus tube Lampa jednoogniskowa
Single-shot fast spin echo Sekwencja pojedynczego szybkiego echa spinowego
Singletons Jedynacy
Sinus node Węzeł zatokowy
Site Miejsce
Site Master File Katalog główny oddziału / firmy
Sitting allowances Diety
Six-mono-acetyl morphine 6-monoacetylomorfina
Size 0 capsule Kapsułka typu / rozmiaru 0/zero
Sizer Przymiar
Skeletal immaturity Niedojrzałość kośćca
Skeletal immobilisation Stabilizacja kręgosłupa
Skilled nursing facility Specjalistyczna opieka pielegniarska
Skilled nursing home days Ilość dni świadczenia wyspecjalizowanych usług pielęgniarskich w domu pacjenta
Skin barrier Płytka
Skin irritation index Wskaźnik (stopnia) podrażnienia skóry
Skin laxity Zwiotczenie / wiotkość skóry
Skin notation Oznaczenie substancji wchlanianych przez skore
Skin prick test Punktowy test skórny
Skin slippage Spełzanie skóry (naskórka)
Skin Wheal Needle Igła do znieczulania skóry
Skin-over time Czas tworzenia (się) naskórka
Skull Czaszka
Sledging Osiadanie krwinek (i blokowanie przepływu krwi w małych naczyniach krwionośnych)
Sleep laboratories Laboratoria snu
Sleep patterns Rytm snu
Sleeping wedge Klin wspierający
Slice (magnetic resonance imaging) Warstwa (w tomografii RM)
Sliding Ześlizgowy
Sling application Zabieg podwieszania
Slope Nachylenie
Slope of the absorbance curve Współczynnik kierunkowy krzywej absorbancji
Slope offset Współczynnik kątowy krzywej
Slough tissue Tkanka martwicza mokra
Slow reflex actions Wolne (spowolnione) czynności odruchowe
Small cleaved-cell lymphoma Chłoniak z małych komórek z wpuklonym jądrem komórkowym
Small organic volume Mała objętość fazy organicznej
Small part Mała część
Small pink marks (stork marks) Niewielkie różowe znamiona typu „uszczypnięcie bociana”
Small preliquefaction Niskie wstępne skraplanie
Small traction assembly M zespół do naciągania (złamanych kończyn etc)
Smell treatment product Neutralizator zapachów
Smoking behaviour assessment Ocena zachowań związanych z paleniem tytoniu
Smoking cessation service Ośrodek pomocy w rzucaniu palenia
Snap-lock ring Pierścień sprężynujący zabezpieczający
Socal score Wskaźnik Sokala
Social circuitry Obwody mózgowe odpowiedzialne za relacje społeczne
Social constructivist perspectives Społeczne perspektywy konstruktywistyczne
Social perception Postrzeganie społeczne
Sociogenic illness Fobia społeczna / nerwica społeczna / antropofobia
Sodium amylobarbitone (amobarbital) Amylobarbital sodu (amobarbital)
Sodium Azide Azydek sodu
Sodium Calcium Aluminium Magnesium Silicate Hydroxide Hydrokrzemian sodowo-wapniowo-glinowo-magnezowy
Sodium chloride Chlorek sodu
Sodium chloride infusion solution Roztwór chlorku sodu do wlewów
Sodium Citrate Cytrynian sodu
Sodium dichloro-isocyanurate Dichloroizocyjanuran sodu
Sodium dichloroisocyanurate anhydrous Bezwodny dichloroizocyjanuran sodu
Sodium dichloro-s-triazinetrione Sól sodowa dichloro-s-triazynotrionu
Sodium ethyl paraben Paraben etylowy sodu
Sodium fatty-alcohol ethoxysulfates Siarczany(VI) etoksylowanych alkoholi tłuszczowych i sodu
Sodium glucoheptonate, dihydrate Glukoheptonian sodu dwuwodny
Sodium hydroxide Wodorotlenek sodu
Sodium Hydroxide Sodium Hydroxide (wodorotlenek sodu)
Sodium lauroyl sarcosinate Lauroilosarkozynian sodu
Sodium metabisulphite Pirosiarczyn sodu
Sodium metaperiodate Metanadjodan sodu
Sodium methallyl sulfonate Sulfonian metallilowo-sodowy
Sodium pentathol Pentotal sodu
Sodium saponified fatty acid Kwas tłuszczowy zmydlony wodorotlenkiem sodowym
Sodium technetium (99m) pertechnate Nadtechnecjan sodowy (99mTc)
Sodium thiopental Tiopental sodu
Soft restraints Łagodne środki ograniczające swobodę ruchów
Soft tissue augmentation Wypełnianie tkanek miękkich
Soft-formed motion Formowanie się latwego w przesuwaniu stolca
Soleal vein Żyła mięśnia płaszczkowatego
Solid alkali Stałe związki zasadowe
Solubilisate Solubilizat
Solubility Rozpuszczalność
Soluble Rozpuszczalny
Soluble Oil Olej rozpuszczalny
Soluble tumor necrosis factor-alpha receptor Rozpuszczalna forma receptora dla TNF-alfa
Solution Roztwór
Solution retardant Związek opóźniający rozpuszczanie
Solvant naphta, light aromatics Solwentnafta na bazie lekkich zwi¹zków aromatycznych
Solvent borne and water borne Rozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne
Solvent control Kontrola rozpuszczalnikowa
Solvent filtration unit System filtracji rozpuszczalnika
Solvent single-base (gun) powder Rozpuszczalnikowy proch nitrocelulozowy
Somnolence Senność
Sorbent tubes Rurki sorpcyjne
Sore tongue, mouth and throat Podrażnienie języka, jamy ustnej oraz gardła
Sores Owrzodzenia
South Pogorszenie stanu
Soy Soja
Space maintainer Utrzymywacz przestrzeni
Spacer electrode Elektroda dystansowa
Sparring Jaśniejsza plama / miejsce
Sparse sampling Pojedyncze pobieranie próbek
Spasticity Spastyczność
Spatial Field Gradient Przestrzenny gradient pola
Special care baby unit Oddział intensywnej opieki noworodkowej
Specific gravity of fuels Ciężar właściwy (paliwa)
Specific Immuno-Conjugate Swoiste przeciwciało
Specific optical rotation Skręcalność właściwa
Specific performance characteristics Charakterystyka skuteczności metody
Specimen Próbka (materiał)
Specimen Wycinek
Specimen holder Holder do probki
Specimen taken on rising Próbka poranna / po przebudzeniu
Spectral transmission Transmitancja (T)
Spectroscopy Spektroskopia
Speech / language pathologist Logopeda
Speech impaired Zaburzenie mowy
Speech output Werbalizacja
Sperm cell chromosomal aberration test Test aberracji chromosomowych plemników
Spermatogenesis Spermatogeneza
Spermatorrhea Nasieniotok
Spermicidal film Listki plemnikobójcze
Spherical power Moc sferyczna
Spike Wzorzec wewnętrzny
Spike Zaprawić / dodać
Spiked trace Szczyt na wykresie
Spill-over Rozpowszechnianie
Spinal arterio-venous malformation Naczyniak tętniczo-zylny rdzenia kregowego
Spinal cord culture Hodowla komórek rdzenia kręgowego
Spinal decompression therapy Odbarczenie kręgosłupa / krążków miedzykręgowych
Spinal derangement Zaburzenie struktury (stawowej) kręgosłupa
Spinal dysrhaphism Dysrafia rdzenia kręgowego
Spinal needle Igla do nakluc ledzwiowych
Spinal surgery Chirurgia kręgosłupa
Spinal tap Nakłucie lędźwiowe
Spindle Trzpień obrotowy
Spindle assembly Zespół trzpienia
Spine Kręgosłup
Spine gun Urządzenie do wstrzykiwania żywicy akrylowej do trzonów kręgów
Spinolaminar line Linia utworzona przez podstawy wyrostków kolczystych
Spiral pitch Skok spirali
Spleen Śledziona
Splinter hemorrhages Linijne wybroczyny (wylewy) podpaznokciowe
Split vent Bocznik
Split washer Podkładka sprężysta
Spontaneous intracranial haemorrhage Samoistny krwotok śródczaszkowy
Spontaneous small bladder contractions Samoistne / mimowolne / spontaniczne słabe skurcze pęcherza
Spontaneously diabetic (db/db) mice model Mysi model genetycznie uwarunkowanej cukrzycy (db/db)
Spontaneously hypertensive rat (SHR) model Szczurzy model nadciśnienia tętniczego samoistnego
Spot monitoring Monitorowanie
Spot removal of air Miejscowe odprowadzanie powietrza
Spot test Próba / test metodą oznaczania twarzy (w psychologii)
Spouter Mandryn
Sprawozdanie z badan laboratoryjnych Laboratory test report
Sprinkle Talk / zasypka
Sprinkle cap Kapsułka
Spun hematocrit Hematokryt oznaczony metodą wirówkową
Spun-coated Pokrywany metodą wirowania
Sputtering and splashing Charczenie i bulgotanie
Squamous cancer (carcinoma) Rak płaskonabłonkowy
Squaring Wyrośla kostne/„guzowatość”
Squat bar Poręcz montowana do łóżka porodowego
Ss Stainless steel
ßhCG assay Oznaczenie ßhCG
ßhCG concentration Stężenie ßhCG
SSP- Solid State Polycondensation (polycondensation ) Polikondensacja w fazie stałej
ß-subunit Podjednostka ß
ST and T wave changes Zmiamy odcinka ST i załamka T
Stabiliser Stabilizator
Stability Trwałość / stabilność
Stability calibrator opened Otwarty kalibrator trwałości
Stability control opened Otwarta kontrola trwałości
Stable Stabilny
Stable psychotropic regimen Stały schemat podawania leku psychotropoweg
Staged bilateral hip arthroplasty Dwuetapowa obustronna alloplastyka stawów biodrowych
Staining Dobieranie koloru
Staining run Cykl barwienia
Stance flexion feature Regulacja zginania w pozycji podporu
Standard Wzorzec
Standard “flash” sterilization between cases may be used Standardowa szybka sterylizacja parą wodną
Standard log transformation Standardowa transformacja logarytmiczna
Standard of Truth Standard prawdziwości
Standard precaution protocols Standardowe procedury (zachowania) ostrożności
Standard Tray Standardowa taca
Standardized liquid meal Standaryzowany posiłek płynny
Standarized betas Standaryzowany współczynnik BETA
Starch Skrobia
Start a line Założyć dojście dożylne
Start of follow-up Początek kontroli (obserwacji)
State-of-the-art facilities Supernowoczesne obiekty / placówki
Static head space injection Nastrzyk metodą statyczną (typu) headspace
Static repellent Środek antystatyczny / do rozładowania elektryczności statycznej
Static-dissipating bag Torebka antystatyczna
Statin lipid lowering drug Leki statynowe obniżające stężenie lipidów
Stay on Bądź zawsze w formie
Stay suture Szew stabilizujący
Steady rhythmic breathing pattern Rytmiczny / miarowy / ustabilizowany oddech
Steam Shaping Mandrel Mandryn do kształtowania parowego
Steerable guidewires Prowadnik
Stem cell compartment Pula komórek macierzystych
Stem cell transplantation Przeszczep komórek macierzystych
STEMI Zawał serca z uniesieniem odcinka ST
Stenosis Zwężenie
Stent Stent
Stent delivery system System implantacji stentu
Stent dislodgment Przemieszczenie stentu
Stent embolization Zator stentu
Stent fracture Złamanie stentu
Stent placement Wszczepianie stentu
Stent protector Ochraniacz stentu
Stent thrombosis Zakrzepica w obrębie stentu
Stented Po implantacji stentu
Stenting Stentowanie
Step down care Opieka poszpitalna
Step therapy Terapia stopniowana
Step-down unit Oddział terapii półintensywnej
Stepwedge Klin szarości
Stereotactic table Stół stereotaktyczny
Sterile Jałowy / sterylny
Sterile barier Jałowe opakowanie
Sterile barrier Opakowanie jałowe
Sterile bubble Sterylna komora
Sterile collection Jałowy pojemnik
Sterile endotracheal tubes Jałowe / sterylne rurki dotchawicze
Sterile field Pole operacyjne
Sterile nurse Pielęgniarka czysta
Sterile saline Jałowa sól fizjologiczna
Sterilisation wrap Opakowanie do sterylizacji
Sterilised with ethylene oxide (EO) Sterylizowano tlenkiem etylenu
Sterilized using ethylene oxide Sterylizacja tlenkiem etylenu
Sterilized using irradiation Sterylizacja przez napromienianie
Sterilized using steam (or dry) heat Sterylizowane parą lub gorącym (suchym) powietrzem
Steroid Steroid
Steroidogenesis Steroidogeneza
Steroid-sparing agents Leki pozwlające zmniejszyć dawkę steroidów
Stiff neck Sztywny kark / ból (w) karku
Stiffening Core Wire Sztywniejący rdzeń
Stimulus Bodziec
Stirred resin tank Zbiornik z mieszadłem na żywicę; mieszalnik żywicy
Stitch electrode Elektroda mocowana szwem
Stitches v sutures No difference
Stock solution Roztwór podstawowy
Stomach motility Motoryka żołądka
Stone model Model gipsowy
Stopcock Kranik
Stoppered & capped Zamknięty korkiem i zakrętką
Storage Przechowywanie
Storage and stability Przechowywanie i trwałość
Storage title and risk Prawo i ryzyko składowania / magazynowania
Store in a cool, dry, dark place Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu
Store in a dry, cool place Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Straight face test Test kamiennej twarzy
Straight run gas oil Surowy olej gazowy
Straight wire style Technika łuku prostego
Strain tested Badany szczep bakteryjny
Strapping table Tablica przeliczeniowa
Stratum Warstwa
Stress Crack Performance with a Full Notch Creep Test Odpornosc na powolny wzrost pęknięć stosuj±c próbę
Stress incontinence Wysiłkowe nietrzymanie moczu
Stress reaction Reakcja na stres
Stress studies Badania w warunkach stresowych
Stress-baseline rest images Obrazy spoczynkowe z wysiłkową linią bazową
Strict visiting hours Ograniczone godziny odwiedzin
Stricture Zwężenie
Strip Zapis EKG
Stripping of membranes Oddzielenie wod plodowych od macicy
Stroke fellow Specjalista od udarów
Stroke lesion volume Wielkość ogniska udarowego
Stroke syndrome Zespół objawów udaru mózgu
Structural chromosomal aberration essay Test strukturalnych aberracji chromosomowych
Strut Rozpórka
ST-segment elevated MI Zawał serca z uniesieniem odcinka ST
Study Badanie
Study drug causality Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy faktem zastosowania badanego leku a wystąpieniem działania nie
Study group Grupa badawcza
Study Termination Recovery Visit Wizyta kontrolna po zakończeniu badań / testów
Study with a predefined extension Badanie ze z góry zaplanowaną fazą rozszerzoną
Stump Kikut
Stylet Mandryn
Stylus Rylec
Subacute environment Środowisko podostrej opieki
Subacute thrombosis Podostra zakrzepica
Subcortical Podkorowy
Subcutaneous CSF collection Podskórny nieprawidłowy zbiornik płynu mózg.-rdzen.
Subcutaneous ring block Podskórna blokada obwodowa
Subdural metastases Przerzuty podtwardówkowe
Subject Pacjent / uczestnik
Subject registered to the diary Uczestnikowi udzielono dostępu do dziennika
Submucosal edema Obrzęk podśluzówkowy
Subnephrotic-range proteinuria Białkomocz subnerczycowy
Sub-optimal Suboptymalny
Subsegmental Podsegmentowe
Subserosal pyloric vein Żyła żołądkowa prawa przebiegająca podsurowicówkowo
Substance Substancja
Substitute Odpowiednik
Substituted phenol Podstawiony fenol
Substrate Substrat
Substrate Substrat
Substrate set Substrat
Substudy Badanie cząstkowe
Sub-study extension Faza rozszerzona badania pobocznego
Subunit Podjednostka
Success rate Odsetek powodzeń
Succinate Bursztynian
Sucralfate Sukralfat
Suction drainage Drenaż ssący
Suction the baby Odessanie z noska i buzi pozostalosci wod plodowych
Sudden cardiac arrest Nagłe zatrzymanie krążenia
Suds supressant Środek antypieniący / przeciwpieniący
Suicidal depression Depresja z tendencjami samobójczymi
Suicidal ideation Wyobrażenia samobójcze
Suicidality Tracking Scale Test określający skłonności samobójcze
Suicide watch Stała obserwacja
Sulfate esters of an alkylphenoxy polyoxyethylene ethanol Estry siarczanowe alkilofenoksypolietoksyetanolu
Sulfur gas Gaz zawierający dwutlenek siarki
Summary Podsumowanie
Summary and Explanation Podsumowanie i wyjaśnienia
Summary bridging report Skrótowy raport pomostowy
Summary Care Record Zbiorcza informacja o udzielonej pomocy medycznej (usługach medycznych)
Summed difference score Zsumowany wynik różnicowy
Summed Pain Intensity Difference (SPID) Łączne zmniejszenie natężenia bólu (SPID)
Sundown Niepokój o zachodzie słońca
Sundt Slim-Line Graft Clip Klipsy z graftem Sundt Slim-Line
Super-antioxidant Super antyoksydant
Superficial femoral artery (SFA) Tętnica udowa powierzchowna
Superoxide production Wytwarzanie ponadtlenków
Superposition Zestawienie
Supervised discharge order Program nadzorowanego leczenia poszpitalnego
Suplemental estrogen Suplementacja estrogenowa
Support Stabilizator
Support excercises of hip joints Cwiczenia wspomagajace na stawy biodrowe
Support you fairly and honestly Wspiera cię / pomaga uczciwie i szczerze
Supported discharge Wypis z zapewnieniem / mozliwoscia dalszego leczenia ambulatoryjnego
Supporting Declaration of Good Health and Good Character for Admission to a Part Zaswiadczenie o dobrym stanie zdrowia i nieposzlakowanej opinii zawodowej
Suppressed immune system Osłabiony / stłumiony układ odpornościowy
Supra pubic catheter Cewnik do nadłonowego nakłucia (pęcherza moczowego)
Supragingival calculus and stain Kamień naddziąsłowy oraz nalot
Suprapubic catheter Cewnik nadłonowy
Supraventricular arrhythmias Nadkomorowe zaburzenia rytmu
Surface electrocardiogram Zapis EKG z elektrod powierzchniowych
Surface of the prostate Powierzchni gruczołu krokowego
Surgery study Badanie z interwencją chirurgiczną
Surgical Coordinator Koordynator chirurgiczny
Surgical grade Klasa chirurgiczna
Surgical guide Szablon chirurgiczny
Surrogate gastrointestinal secretions Syntetyczne wydzieliny żołądkowo-jelitowe
Surveillance study Badanie obserwacyjne
Survival follow-up Obserwacja (okresowe badania) pacjentow po wypisaniu
Susceptibility breakpoint Próg wrażliwości
Suspend Utworzyć zawiesinę / zawiesić
Suspension Zawiesina
Sustained release formulation Postać o przedłużonym uwalnianiu
Suture clips Klamerki chirurgiczne
Suturing of perineal lacerations Zszywanie pęknięć krocza
SVS SVS
Swabbing / swab sampling Pobieranie wymazu
Swelling index Stopień / wskaźnik spęcznienia
Swelling of the nerves to your muscles Obrzęk nerwów biegnących do mięśni
Swing-out horizontal rotor Rotor uchylny
Switch Przełącznik
Switch of Zmiana statusu / przeklasyfikowanie (na lek dostępny bez recepty)
Sympathetic Współczulny
Symptom Objaw
Symptomatic attack Atak symptomatyczny (objawowy)
Symptoms Objawy podmiotowe / dolegliwości
Syncytiotrophoblast Syncytiotrofoblast
Syndrom stresu pourazowego Post-traumatic stress disorder
Syndrome Zespół
Synergetic Synergetyczny
Synovial cavity Jama stawowa
Synthesis Synteza
Synthetic base oil lubricating grease Smar na bazie oleju synetycznego
Syringe Strzykawkę
Syringe cap Kapturek (ochronny)
Systemic Ustrojowy / układowy
Systemic arterial system Duże krążenie tętnicze
Systemic infection Zakażenie układowe
Systemic lupus erythematosis Toczeń rumieniowaty układowy
Systemic pathology Patologia układów narządów
Systemic problem Problem ogólnoustrojowy / zaburzenia ogólnoustrojowe
Systemness Systemowość
T2 weighted sequences Sekwencje T2-zależne
Table Tabela
Table shaking concentration Wzbogacanie na stole koncentracyjnym
Tablet grade Tabletki / w postaci tabletek
Tag Closed Cup Maksymalna temperatura odciecia
Take an intellectualized stance Przyjąć teoretyczną postawę
Talar dome Bloczek kosci skokowej
Talc poudrage Dosł: wprowadzenie sproszkowanego talku
Talia serca Cardiac waistline
Talk Paper Oświadczenie / komunikat / odpowiedź biura prasowego
Talking treatment Leczenie słowem
Tan Tan length Calkowita dlugosc
Tangentiality Wykolejenie wypowiedzi
Tantalum x-ray marker Znacznik radiologiczny z tantalu
Taper charging Ładowanie prądem malejącym
Target amines Docelowe aminy
Target vessel Naczynie krwionośne
Targeting vector Wektor docelowy
Tartrate Winian
Task-specific contril guidance sheet Arkusz wytycznych kontroli określonego zadania
Taxane Taksan
Taxane skeleton Zrąb zawierający taksany
TC3 range of revision solutions Gama produktów TC3 do zastosowań rewizyjnych
T-connector Łącznik T
TD / TDS Trzy razy dziennie (na dobę)
TDS Trzy razy dziennie (na dobę)
Teardrop Łezka (Łza Kehlera)
Technetium Technet
Technical Assistance Pomoc techniczna
Technical Glyphosate Glifosat
Technical Guidance Dokument (TGD) Dokument zawierający wytyczne techniczne
Temp Tale Status (In Spec / Out of Spec) Status przebiegu temperatury (w normie / nieprawidłowa
Temperature Ciepłota / temperatura
Temperature bath Łaźnia laboratoryjna
Temperature excursions Wahania temperatury / zakresy wahań temperatury
Temperature limitation Graniczne wartości temperatur
Temporal meningioma Oponiak okolicy skroniowej
Temporal pattern Wzorzec czasowy
Tenderness Bolesność / tkliwość
Tentorial meningioma Oponiak w namiocie mozdzku
Teratocarcinoma Potworniakorak
Teratoma Potworniak / teratoma
Terminal prognosis Rozpoznanie (śmiertelnej) choroby w fazie terminalnej
Tertiary butylamine Tert-butyloamina
Test erythrocytes for reverse grouping Odwrotne badanie grup krwi
Test principle Zasada oznaczenia
Test procedure Wykonanie testu
Testing concentration Stężenie próbne
Testosterone Testosteron
Testosterone replacement Testosteronowa terapia zastępcza
Testy alergiczne śródskórne Skin prick tests
Tetany Tężyczka
Tetradecylthioacetic acid Kwas tetradecylotiooctowy
Tetrakis(2-methoxyisobutylisonitrile) copper(I) tetrafluoroborate Tetrafluoroboran tetrakis(2-metoksyizobutyloizonitrylo) miedzi (I)
Tetrasodium EDTA Sól tetrasodowa EDTA
Textile scaffolds Matryce tkankowe z włókniny
That is reflected back from the heart of the foetus Ktory ulega odbiciu zwrotnemu od serca plodu
Thawing Rozmrażanie
The Anita O’Keefe Young Professor of Women’s Health and Chair Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety im Anity O’Keefe Young
The base of the plasma Obszar / strefa plazmy
The blood vessels to the spinal cord can close up with blood clots Naczynia krwionośne zasilające rdzeń kręgowy mogą ulec zamknięciu spowodowanym
The external rotator tendons Ścięgna rotatora zewnętrznego
The intensity of weak NMR peaks Intensywność słabych maksimów NMR
The loss of ten points on one limb Spadek łącznej siły mięśniowej kończyny o 10 punktów (w skali Lovetta)
The method stack dialog Okno dialogowe stosu metod
The pelvicalyceal system Układ miedniczkowo-kielichowy
The power of the study Moc statystyczna
The Roland-Morris disability questionnaire Kwestionariusz Rolanda-Morrisa oceniający niepełnosprawność
The signal input is a high insulation port Wejście sygnałowe jest bardzo dobrze izolowane
The surprise brow Brew zdziwienia
The terms of reference of an investigation Ramy odniesienia postępowania wyjaśniającego
The test and product validation facility Placówka badań i walidacji produktu
Theelol Estriol
Therapeutic index Indeks terapeutyczny
Therapy Leczenie
Thermo-intelligent Termoczuły
These types of findings are frequently related to disc herniation Takie odkrycia często wiążą się z wypadnięciem dysku
Thick meconium Gęsta smółka
Thigh brachial (TBI) index Wskaźnik udowo-ramieniowy
Thin film subarachnoid haemorrhage Cienka warstwa krwawienia podpajęczynówkowego
Thinning Zmniejszenie grubości (warstwy)
Thin-slice judgement Osąd spontaniczny / ocena intuicyjna / ocena wycinkowa
Thiopental sodium Tiopental (sodu)
This Product Contains Dry Natural Rubber Produkt zawiera suchy kauczuk naturalny
This Product Contains No Detectable Latex Produkt nie zawiera wykrywalnych ilości lateksu
Thoracic man Torakochirurg
Those in the community Wśród pacjentów nie hospitalizowanych
Thoughts Myśli
Thread emboli Zagrażający zator
Threaded fittings Nagwintowane końcówki
Three-armed system Badanie prowadzone w trzech grupach
Thrifty gene Oszczędny gen
Thrive Kwitnąć, cieszyć się życiem
Thromboembolic hose Pończochy przeciwzakrzepowe
Thrombogenesis Trombogeneza
Through its substance W całej (swojej) masie
Through level Najmniejsze stężenie
Thymus and leukemic tumors Nowotwory grasicy i układu krwiotwórczego
Thyroglobulin Tyreoglobulina
Thyroglobulin molecule Cząsteczka tyroglobuliny
Thyroid Tarczyca
Thyroid function Czynność tarczycy
Thyroid hormone Hormon tarczycowy
Thyroid stimulating hormone Hormon stymulujący tarczycę
Thyrotropin Tyreotropina
Thyroxine Tyroksyna
Thyroxine binding pre­albumin Prealbumina wiążąca tyroksynę
TIA Przemijający udar niedokrwienny (TIA)
TIA : transient ischaemic attack Przejściowy atak niedokrwienny
Tibial bearing insert Wkładka stawowa (endoproteza kolana)
Tibial plateau Plateau kości piszczelowej / piszczeli
Tibial tuberoses Guzowatość piszczeli
Tibia-tarsus distortion Skręcenie w stawie skokowo-goleniowym (a skokowym górnym)
Ticlopidine Tiklopidyna
Tie off Podwiązać (naczynie)
Tie wing Skrzydełko zamka
Tied tongue Przyrośnięcie języka (krótkie wędzidełko)
Tier Grupa / warstwa
Time lost from work and other chores and social activity Wyłączenie z życia zawodowego / towarzyskiego oraz obowiązków domowych
Time to an event Czas do wystąpienia zdarzenia
Time to first result Czas do uzyskania pierwszego wyniku
Time to treatment failure Czas, po którym można stwierdzić niepowodzenie leczenia
Time-in (ADHD) Wyrażenie uznania / aprobaty
Time-release enzymes Enzymy o przedłużonym uwalnianiu
TIMI frame count Liczba klatek TIMI
Timing bolus scan Obrazowanie synchronizowane wstrzyknięciem próbnym
Timing of Eyewitness Expert Testimony Termin przedłożenia opinii biegłego o wiarygodności / naocznego / świadka
Tined leads Elektrody z pasywną (bierną) fiksacją
Tingling Mrowienie
Tiny calcific densities Drobne zagęszczenia odpowiadające zwapnieniom
Tip Końcówka
Tip Końcówka / nasadka
Tip well Wgłębienie w płytce
Tissue Tkanka
Tissue bloc Blok tkankowy
Tissue Culture Inhibitory Dose Dawka hamująca [50%] hodowli tkankowej
Tissue cutter Mikrotom
Tissue typing Badanie (antygenów) zgodności tkankowej
Titanium Tytan
Titanium acetylacetonates bis(pentane-2,4-dionato-O,O’) bis (alkanolato)titanium Acetyloacetoniany tytanu
Titration Dostosowanie (dawki)
Titre Miano
To address acute affects W celu oceny efektów krótkoterminowych
To back in the last race Wspierać / postawić / obstawić w ostatnim wyścigu / gonitwie
To bulk it out Zwiększyć objętość / rozcieńczyć
To clarify the diagnosis Przybliżyć rozpoznanie
To elutriate Uzyskiwać / oczyszczać za pomocą elutriacji
To fix (a fracture) Stabilizacja złamania
To give comfort Dodawać otuchy (swoją obecnością)
To help provide for their health needs By pomóc zaspokoić ich potrzeby zdrowotne
To organize one’s thoughts Uporządkować (swoje) myśli
To pass a clot Wydalić skrzep
To provide affection Okazywać czułość
To ring a fire Otoczyć ogień piaskiem
To shield charges Osłaniać ładunki
To work unsocial hours Pracować w nietypowych godzinach
Tobacco Tytoń
Tobramycin Tobramycyna
Toilet training Nauka korzystania z nocnika / toalety
Tolerability Tolerancja
Tolerability medication Brak negatywnej reakcji / akceptowanie lekow
Toll packaging Pakowanie z wykorzystaniem materiałów powierzonych
TOM Techniki masażu
Tomboy & sissy Chlopczyca i lalus
Tonicifier Środek tonizujacy / regulujacy tonicznosc
Tonicoclonic seizures Napady toniczno-kloniczne
Tonoliza Tonolysis
Tool Narzędzie
Topcoat layer Górna warstwa powłoki
Topical Działanie miejscowe
Topical antibiotics Antybiotyki stosowane miejscowo
Topload balances Waga jednoszalkowa
Top-of-the-bill Najbardziej poważane, respektowane / renomowane
Toric lenses Soczewki toryczne
Torque device Urządzenie obrotowe / torquer
Torque in base Tork w podstawie
Torque Vise Zacisk obrotowy
Torsional fractures Złamania spiralne
Tosylate P-toluenosulfonian / tosylan
Total Suma
Total beta human chorionic gonadotropin Całkowita ludzka beta-gonadotropina kosmówkowa
Total indicative dose Całkowita dawka zalecana
Total knee / hip replacement Całkowita alloplastyka stawu kolanowego / biodrowego
Total solids content Łączna zawartość części stałych
Total spectral output Pełne spektrum emitowanego światła
Total thyroxine Tyroksyna całkowita
Total Tumor Burden Łączna wielkość guzów
Tower sump Basen zbiorczy / zbiornik pod zraszalnikiem
Toxic dressing Zaprawa toksyczna
Toxicities Działania toksyczne / niepożądane
Toxicity management Leczenie działań niepożądanych
Toxicology Toksykologia
Toxin Toksyna
Traceable Wywiedziony ze wzorca
Tracing agent Czynnik znakujący
Traction-Based Procedure Zabieg trakcyjny
Traffic lane cleaning Czyszczenie ciagów komunikacyjnych
Trailing end Końcówka zamykająca
Trainee (trainee doctor) Lekarz stażysta
Training biases Preferencje spowodowane rodzajem przygotowania zawodowego
Train-of-four stimulation method using a peripheral nerve stimulator Stymulacja nerwu ciągiem czterech pobudzeń (TOF) za pomocą stymulatora nerwów obwodowych
Tranquilizer Środek uspokajający
Transdural approach Dostęp / dojście przez oponę twardą / przeztwardowkówe
Transection of hymen Przecięcie błony dziewiczej
Transfer line Linia transferowa
Transfer tube pouch Worek z rurką do przenoszenia
Transference Przeniesienie / transferencja
Transient Przejściowy / krótkotrwały
Transient bacteremia Bakteremia przejściowa
Transient ischemic attack Przemijający udar niedokrwienny
Transiliac Transiliakalny
Transitional home Ośrodek / zakład opieki przejściowej
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) Wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe (TIPS)
Translational values Wartości translacyjne
Transparency list Lista leków i produktów (leczniczych) biorównoważnych
Transplant lymphoproliferative disease Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna (PTLD) -
Transport of calcium membrane mechanisms Mechanizmy przebłonowego transportu jonów wapnia
Transseptal sheaths Koszulka transseptalna
Trauma Obrażenie
Trauma center Centrum urazowe
Tray Łyżki wyciskowe
Treatment ladder Drabina terapeutyczna
Treatment of unmet medical needs Spełnienie niezaspokojonych obecnie potrzeb medycznych
Treatment session Cykl leczenia / cykl terapii
Treatment target Cel leczenia / cel terapeutyczny
Treatment-emergent Pojawiające się w trakcie leczenia
Trend toward lowered lower intra-subject variability favoured Trend w kierunku mniejszej zmienności osobniczej przemawiał za bardziej korzystnym działaniem
Trephine (self-cutting tip) Do trepanacji / trepanujący
Trial design Projekt badania
Triamcinolone Diacetate Dioctan triamcynolonu
Triaryl phosphate isopropylated Izopropylowany fosforan triarylowy
Trichorhinophalangeal syndrome Zespół włosowo-nosowo-palcowy
Tricosanoic acid Kwas trikosanowy
Triethylene Glycol Rosinate Ester kalafoniowy glikolu trietylenowego
Triethyltin Trietylocyna (TET)
Trigeminal neuralgia Nerwoból trójdzielny
Trigger Points Punkty spustowe
Triglyceride Trójgliceryd
Trigone-to-trigone Odległość międzytrójkątowa
Tri-iodothyronine Trijodotyronina
Trimalleolar fracture Złamanie trójkostkowe (goleni)
Tri-octyl-tri-methylate Trójoktylo-trójmetanolan
Tris (Nonylphenyl) Phosphite Fosforyn trinonylofenylowy
Tris (Tetramethylhydroxy - Piperidinol) Citrate Cytrynian tris(tetrametylohydroksypiperydynolu)
Tris buffer Tris budder
Trivalent Trójwalentna (szczepionka)
Trolamine Salicylate Salicylan trietanoloaminy
Trolley Inkubator otwarty / wózek szpitalny
Trombembolia Zatory trombocytowe
Trophoblast disease Choroba trofoblastyczna
Troponin Troponina
True lumen of the target vessel Prawdziwe światło naczynia docelowego
Trunk Tułów
TSH TSH
Tube Probówka
Tube mapping diagram Diagram segregacji próbek
Tuberculocidal Prątkobójczy
Tubigrip elasticated support bandage Stabilizujący bandaż elastyczny Tubigrip
Tubing Przewód
Tubular mesh configuration Cylindryczna konfiguracja siatki
Tug Zmagania / wysiłki
Tumor assessment Ocena (badanie) nowotworu
Tumor differentiation Różnicowanie komórek nowotworowych
Tumour Guz / nowotwór
Tunelled retrograde Tunelizowane wstecznie
Tunneler set System do wykonywania podskórnych tuneli
Tunnelling Wytwarzanie kanału
Tuohy-Borst Adaptor Łącznik Tuohy-Borst
T-Uptake Ratio Wskaźnik T-Uptake
T-Uptake Ratio Units Jednostki wskaźnikowe T-Uptake
Turfing Transfer pacjentów
Turnover Obrót (metaboliczny)
Turnover rate Tempo obrotu / obrót
Turn-taking play Zabawa z uwzględnieniem zmiany ról / zabawa ze zmianą ról
Two for one basis Dwa do jednego
Two part paste / paste Dwuskładnikowy (pasta/pasta)
Two step paramagnetic particle enzyme immunoassay Dwuetapowe oznaczenie immunoenzymatyczne z użyciem cząstek paramagnetycznych
Two-plus pitting edema Obrzęk ciastowaty na dwa plusy
Type-specific modality Swoista metoda leczenia
Tyrode’s solution Roztwór Tyrode’a
Ulnar Łokciowy
Ultradian Ultradobowy
Ultrafiltrate Ultrafiltrat
Ultrasonic propagation fluid Płyn przewodzący ultradźwięki
Ultrasound transducer Przetwornik ultradźwiękowy
Umbilical stump Kikut pępowiny
Unarousable Niereagujący na bodźce
Unblinding Ujawnienie
Under Illinois law Podlegający prawu stanu Illinois
Underlying bone Kość zasadnicza
Undermined Podminowany
Underwritten or administered Ubezpieczane lub zarządzane
Undifferentiated Niezdiagnozowane
Undislocated intraforaminal sacrum fracture on the left side Przezotworowe złamanie kości krzyżowej po stronie lewej bez przemieszczenia
Undisplaced crack Pęknięcie bez przemieszczenia
Unicompartmental (knee replacement or knee prosthesis) Jednoprzedziałowa (alloplastyka stawu kolanowego)
Unicompartmental osteoarthritis Jednokompartmentowa postać choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
Unintentional priming Nieumyślny priming
Uninterrupted or prolonged procedures Przedłużające się i nieprzerwane zabiegi
Unit Jednostka
Unit clerk Sekretarka oddziałowa
Unknown coronary anatomy Z nieznanym układem naczyń wieńcowych
Unmasked Odtajnione
Unobstructing Nieupośledzająca drożności
Unresponsiveness Brak odpowiedzi / reakcji (na bodźce)
Unscheduled DNA synthesis Nieplanowana reakcja syntezy DNA
Unstable angina Niestabilna choroba wieńcowa
Unstable hypothyroidism Chwiejna niedoczynność tarczycy
Up to Do
Upper limit Górna wartość graniczna
Upper Motor Neuron Syndrome Zespół (uszkodzenia) górnego neuronu ruchowego
Upregulation Zwiększona aktywacja / regulacja (np ekspresji genów)
Upslip Skrzywienie miednicy
Uptake Wychwyt
Uptake of cells Pobieranie komórek
Upwind Od nawietrznej
Urinary carbohydrate analysis Badanie (stężenia) węglowodanów w moczu
Urinary symptoms Objawy dysuryczne
Urodynamics Badania urodynamiczne
Use By Data ważności
Use Plate or Print Umieścić nalepkę z danymi lub wypełnić drukowanymi literami
User Guide Podręcznik użytkownika
Usual care Podstawowa opieka zdrowotna
VA setting Ośrodek zdrowia dla wojskowych
Vacuum disc phenomenon Objaw próżni
Vacuum infiltration Infiltracja próżniowa
Vacuum mixing Mieszanie próżniowe
Vacuum-compression therapy Leczenie podciśnieniowo-uciskowe
Vaginal cuff Górna część pochwy
Vaginal epitel Nabłonek pochwowy
Vaginal tests Badania pochwowe
Valence Wartościowanie
Valepotriates Walepotriaty
Validated surrogate Uznany odpowiednik
Validation studies Badania walidacyjne
Valtrate Waltrat
Value MAC Wartość maksymalnego dopuszczalnego stężenia
Valve Zastawka
Valve body Trzon zastawki
Vaporation electrodes Elektrody odparowujące
Vaporiser Odparowywacz
Vaporizer plate Płyta wyparki
Vapour table - wet vapour range Tabela parametrów pary mokrej
Varicella zoster virus Wirus ospy wietrznej i półpaśca
Varying tolerances Różne tolerancje
Vascular acces port Port naczyniowy
Vascular brachytherapy (VBT) Brachyterapia naczyniowa (VBT)
Vascular collapse Zapaść naczyniowa
Vascular injection Przekrwienie
Vascular insufficiency Niewydolność naczyn
Vascular maintenance Zachowanie unaczynienia
Vascular restenosis Restenoza (nawrót zwężenia naczynia)
Vasculitic ulcer Owrzodzenie towarzyszące zapaleniu naczyń
Vasculitis secondary to heroin abuse Zapalenie naczyń wskutek zażywania heroiny
Vasoconstrictor Środek obkurczający naczynia krwionośne
Vegetable triglycerides of aliphatic fatty acids Roślinne trójglicerydy alifatycznych kwasów tłuszczowych
Vein retractor Poszerzacz
Velocardiofacial / conotruncal Zespół podniebienno-sercowo-twarzowy / wada stożka i pnia naczyniowego
Velocity-encoding gradient Gradient kodowania prędkości
Venae cavae Żyły główne
Venous and lymphatic draining Drenaż żylny i limfatyczny
Venous compression ultrasound (CUS) Kompresyjne badanie USG żył
Venous plasma glucose Glukoza w osoczu krwi żylnej
Venous vessels Naczynia żylne
Vent Otwór wentylacyjny / wejście / wlot / ujście / upust
Vent pressure Ciśnienie w boczniku
Ventilation mask Kieszonkowa maska twarzowa
Ventilatory monitoring system Aparat kontroli wentylacji płuc
Ventricular blanking Tłumienie komorowe
Ventriculi-abdominal shunt (Hakim pump) Drenaż komorowo-otrzewnowy
Verb generation task Zadanie doboru czasowników
Verification application Wniosek o zmianę
Verification of registration and good standing Potwierdzenie wpisu do rejestru i (nienagannej) opinii zawodowej
Vertebrogenic algic syndromes Zespoły bólowe odkręgosłupowe
Vertebrogenic pain syndrome Zespół bólowy kręgosłupa
Vertical condenser Chłodnica pionowa
Very high Bardzo duże
Very low Bardzo małe
Vessel puncture Nakłucie naczynia
Vial Fiolka
View box Negatoskop (do oglądania zdjęć rentgenowskich)
Vigilance reporting Zgłaszanie wyników monitorowania
Viral culture Hodowla wirusa
Viral gene transfer vector, integral Wirusowy nośnik genów, zintegrowany
Viral gene transfer vector, nonintegral Wirusowy nośnik genów, episomalny
Viral hepatitis Wirusowe zapalenie wątroby
Virgin activated carbon Węgiel aktywowany nieregenerowany / reaktywowany
Virgin PTFE Czysty PTFE
Virologic breakthrough Reaktywacja zakażenia wirusowego (mimo leczenia)
Virology screen Zestaw kontrolnych badań / testów wirusologicznych
Visceral adhesion Zrosty w jamie otrzewnej
Viscosifier Zagęstnik / środek zagęszczający
Visible Light-cured (VLC) resin Żywice utwardzalne światłem widzialnym
Vision enhancement Poprawa ostrości wzroku / poprawa jakości widzenia
Vision screening and refractions Badanie wzroku i refrakcji oka
Visit window Okres, w którym należy zgłosić się na wizytę
Visual closure Domykanie
Visual field Pole widzenia
Visual system Układ wzrokowy
Visualspatial ability Umiejętności wzrokowo-przestrzenne
Visuospatial Wzrokowo-przestrzenny
Vitamin Witamina
Vitreoretinal Witreoretinalny
Vitritis Zapalenie ciała szklistego
VOC Lotne związki organiczne
Voice-specific response Reakcja swoista na głos
Voiding cystourethrogram (VCUG) Cystouretogram mikcyjny
Volatile evolution Wydzielanie się części lotnych
Volatile organic components Lotne związki organiczne
Voltage fluctuations Wahania napięcia
Volume mean diameter Średnia średnica objętościowa
Voluntary Sector providers Wolontariat zdrowotny
W wywiadzie History of
W/v Stężenie masowe masowo-objętościowe
W/w Procent wagowo-wagowy
Waddel’s signs of non-organic pain Objawy Waddella dla bolu o podlozu nieorganicznym
Wafer Płytka (kolostomijna)
Wait-list control condition Przynależność do oczekującej grupy kontrolnej
Waking arousal Działanie bodźców wybudzających
Walker Chodzik / balkonik
Wallac automatic gamma counter system Automatyczny licznik promieniowania gamma firmy Wallac
Ward physician Lekarz oddziałowy
Warfarin Warfaryna
Warning Ostrzeżenie / przestroga
Warranties of merchantability or fitness for a particular purpose Gwarancje pokupności lub przydatności do określonego celu
Warranty Gwarancja
Wart and verucca Brodawka / kurzajka
Was as effective Był tak samo skuteczny
Wash Katalizator
Wash solution Roztwór do przemywania
Washer Podkładka
Washer woman changes Skóra praczki
Washer-Disinfector Myjnia / dezynfektor
Waste facilities Obiekt unieszkodliwiania odpadów
Waste material Odpady
Water conditioner Środek zmiękczający wodę
Water for injections Woda do iniekcji
Water immersion objective Wodny obiektyw immersyjny
Water reservoir Pojemnik na wodę
Water trap Skraplacz / pułapka wodna
Water-based VAE Emulsja wodna VAE (winyloacetylenu)
Watershed zone Obszar zaopatrzenia przez tętnicę
Wave of aggregation Krzywa agregacji
Waveform analysis Analiza morfologii EKG
Waveforms Krzywe
Wax matrix Tabletka matrycowa
We have demonstrated that roving eye movements Stwierdzono pływające ruchy gałek ocznych
Weakness Osłabienie / nadwerężenie
Weaning Odzwyczajanie od (respiratora)
Weapon focus Zjawisko “zogniskowania na broni”
Weeping dermatosis Sączące zapalenie skóry
Weight bearing Pełne obciążenie kończyny
Weighted pipe stuck additive Sprzedawany na wagę “kret”
Weil’s disease Choroba Weila
Welfare attorney Kurator
Well newborn Zdrowy noworodek
Well-child care Badania bilansowe
Well-controlled Z prawidłowo dobraną grupą kontrolną
Were you given enough privacy Czy uszanowano panska prywatnosc
Wet chemical fire extinguisher Gaśnica płynowa (z wodnym roztworem środka gaśniczego)
Wet decomposition Rozkład gnilny
Wet to dry dressing Opatrunek wysychający
Wet weight Mokra masa / ciężar mokrej masy
Wet weight absorption Wchłanianie masy mokrej
Wheel Kółko / koło
White reagent wedge Klin bialej substancji (klinomierz)
WHO 1st IS Światowa Organizacja Zdrowia
Who is the eyes and ears of Która jest najlepiej zorientowaną osobą
WHO Performance Status Stan sprawności wg WHO
Whole blood Krew pełna
Whole body averaged specific absorption rate (SAR) Współczynnik pochłaniania energii (SAR) uśredniony względem masy ciała
Whole time equivalent Rownoważnik zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin
Wide purity range Wysoki stopień czystości
Wildtype cells Dzikie typy komórek
Window period Okienko serologiczne
Windshield-wiper effect Efekt “wycieraczki samochodowej”
Wire Drut
WISP 3 gene Gen WISP 3
Witch hazel Oczar wirginijski
With detachable cannula and adjustable notch size Z oddzielaną kaniulą i regulowaną wielkością wcięcia
With grain Zgodnie z kierunkiem włókna
With individual benefit Z korzyścią indywidualną
With special interest in neonatal medicine Z doświadczeniem w neonatologii
With traction angles too elevated Trakcja pod zbyt dużymi kątami
Withdrawal cannulae Kaniula do pobrań leku
Withdrawal trial Badanie nad skutkami odstawienia leku
Withdrawal visit Wizyta związana z wycofaniem z badania
Within a broad range W szerokim zakresie
Within Laboratory (Total) Wewnątrzlaboratoryjna (łącznie)
Within run W serii oznaczeń / wewnątrzeryjnie
Without tapering Bez stopniowego zmniejszania dawek
Wodniakowate zrosty (jajowodu) Hydrosalpinx adhesions
Wolves clothing Wilcza skóra
Women’s refuge Schronisko / hostel dla kobiet (schronienie / bezpieczne miejsce dla kobiet)
Worcester-Drought Syndrome Zespół opuszkowy
Word attack skills Zdolnosc odczytywania slow or odczytywanie slow
Work conditioning program Program rehabilitacji zawodowej
Work their way through Przepracowywać
Workhorse (vessel) Workhorse (naczynie)
Working channel Kanał roboczy
Working memory Pamięć robocza
Works together with stand-by-for medical emergency duties Współdziała przy realizacji zadań pełnej gotowości pogotowania ratunkowego
World-wide health threat Zagrożenie zdrowia na skalę ogólnoświatową / globalne zagrozenie zdrowia
Wound bed Łożysko rany
Wound botulism Botulizm przyranny
Wound healing Gojenie rany
Wprowadzacz Introducer
Wrapped gravity Grawitacyjne (opakowane / owiniete)
Wrist Nadgarstek
Wynik badania cytologiczno-hormonalnego szyjki macicy Cervical hormone cytology findings
X g X g
Xenograft Przeszczep obcogatunkowy
X-ray marker Znacznik promieni X
X-ray wire Nitka kontrastująca w promieniach RTG
Year Rok
Yeast Drożdże, drożdżaki
Y-fracture Złamanie w formie litery Y
Y-line Łącznik Y
Yolk sac Woreczek żółtkowy
Young geezers Młodzi ekscentrycy
Your feet deserve pampering Twoje stopy zasługują na pielęgnację
Zeolite packing Wypełnienie zeolitowe
Zinc Ammonium Chloride Chlorek amonowo-cynkowy
Zinc hydrogen aspartate Wodoroasparaginian cynku
Zinc polysaccharide complex Polisacharydowy kompleks cynku
Zinc-meta hexmeta phospate Heksametafosforan cynkowo-sodowy
Zwitterionic surfactant Amfoteryczny środek powierzchniowo czynny
Zygapophyseal joint Staw miedzykręgowy

Contact

top

Dr Palka LTD

UK Business Reg. No. 489782

Email: gp@drpalka.co.uk

Phone: +44 7473243441

9 Cove Path, Aberdeen AB12 3QT

United Kingdom

   

Copyright ©2013 Dr Palka LTD. All rights reserved.