Term not found? Worry not, you can request a FREE TRANSLATION here !

Show 50 500 (showing page 1 of 7)

Next page >>


ENGLISH POLISH
abdominal brzuszny
abdominal wall ściana jamy brzusznej
abductor mięsień odwodzący / odwodziciel
ablation ablacja
ablative resurfacing mechaniczne usuwanie powierzchniowych warstw naskórka (abrazja)
abluminal znajdujący się od strony ściany naczynia
abnormal balance zaburzenie równowagi chodu
abnormal position nieprawidłowe położenie / odkształcenie / przemieszczenie
ABO ABO (układ grupowy krwi)
aborally w kierunku od ust
aborted sudden cardiac arrest zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
abrupt vessel closure gwałtowne zamknięcie naczynia
aBS aBS / terpolimer akrylonitryl-butadien-styren
absorbable collagen haemostat wchłanialny kolagenowy materiał hemostatyczny
absorption accelerator akcelerator absorpcji
absorption enhancer środek zwiększający wchłanianie (leku)
absorption shoulder skrzydło absorpcyjne
abusive substances środki odurzające
academic health centers akademickie centra medyczne; akademickie centra zdrowia
academic section of musculoskeletal disease katedra chorób narządu ruchu
access number numer dostępu
access pin nakłuwacz do fiolek
access site miejsce dostępu
accession Number numer dostępowy
accident and emergency, A&E szpitalny oddział ratunkowy, SOR
according to standard instructions zgodnie ze standardowymi instrukcjami
aCCU-VU Sizing Catheters cewniki pomiarowe ACCU-VU
accuracy dokładność
acetabular liner wkład panewki
acetabular pain ból w okolicy panewki
acetabulum cup panewka / komponent panewkowy
acetogenine acetogenina
acetone drum beczka z acetonem / na aceton
acexamic acid kwas aceksamowy
achievement age wiek umysłowy
acid base balance równowaga kwasowo-zasadowa
acid equivalent równoważnik kwasu
acid rejection niemożność absorpcji kwasu
acidic clay glinka montmorylonitowa
ack potwierdzenie (acknowledgement)
acromio-clavicular barkowo-obojczykowy
acromioclavicular separation rozerwanie więzozrostu barkowo-obojczykowego
acrylic acid polymers sodium salt sól sodowa polimerów kwasu akrylowego
acrylic border zasięg płyty protezy dochodzi do dołu kłowego
acrylic hybrid hybryda akrylowa
acrylonitrile Butadiene Styrene akrylonitryl-butadien-styren
act ustawa
actinic keratosis rogowacenie słoneczne
active substancja czynna
active-controlled study badanie z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie

Copyright ©2013 Dr Palka LTD. All rights reserved. Login